COPA-COGECA

Professionaalsete Põllumajandusorganisatsioonide Komitee (COPA) asutati esimese esindusorganisatsioonina Euroopas 1958. aastal. 1959. aastal loodi katusorganisatsioon ka põllumajandusühistute organisatsioonidele – COGECA (Põllumajandusühistute Konföderatsioon).

1962. aastast alates tegutsevad need kaks organisatsiooni üheskoos. Praeguseks on COPA-l ja COGECA-l kokku ligi 70 liikmesorganisatsiooni erinevatest EL liikmesriikidest.

Euroopa põllumeeste katusorganisatsioonide eesmärk on tegeleda EL põllumajanduse jooksvate probleemidega, töötada välja põllumajanduspoliitikat; esindada EL põllumajandussektorit tervikuna; pidada sidet EL juhtorganitega, kaitsta oma liikmete huve EL institutsioonides ning teistes rahvusvahelistes organisatsioonides.

Nende eesmärkide täitmiseks on vajalik EL erinevate põllumajandussektorite esindajatel omavahel läbi rääkida esilekerkinud probleemid, pakkuda välja lahendused, koordineerida tööd põllumajandussektoris ja põllumajanduspoliitika väljatöötamisel ning esindada oma seisukohti EL juhtorganites. COPA ja COGECA tööd juhivad presiidiumid, kuhu kuulub üks esindaja kõikidest liikmesorganisatsioonidest. Presiidium valib enda hulgast presidendi ja asepresidendid ametiajaga kaks aastat.

Presiidiumi istungid toimuvad kord kahe kuu jooksul, istungitel osalevad lisaks liikmetele ka Euroopa Noortalunike organisatsiooni ja Euroopa Maanaiste organisatsiooni presidendid, sageli kutsutakse ka nn külalisesinejaid. Istungitel võetakse vastu otsused COPA-COGECA seisukohtade ning edasise tegevuse suhtes. COPA-COGECA presidendid kohtuvad sageli EL põllumajandusvoliniku jt juhtorganite liikmete ja ametnikega, rääkimaks läbi poliitika suundumused, päevateemad ning väljendamaks organisatsiooni seisukohti.

COPA-COGECA presiidiumi jaoks valmistatakse materjalid ette nn poliitika koordinatsioonikomitees (POCC), kuhu kuuluvad samuti kõikide liikmesorganisatsioonide esindajad ja mis peab istungeid kord kuus. Iganädalaselt aga vahetatakse infot organisatsioonide esindajate koosolekul, kes resideerivad alaliselt Brüsselis.

Sisuline ja olulisim tegevus COPA-COGECA seisukohtade väljatöötamisel toimub aga temaatilistes töögruppides, mida on kokku ligi 50 ja kuhu kuuluvad liikmesorganisatsioonide poolt nimetatud eksperdid. Töögruppide koosolekud toimuvad reeglina kord kvartalis, kuid ka erakorraliselt, vastavalt vajadusele. Koosolekutel vahetatakse infot liikmesriikides esilekerkinud probleemide ja turusituatsiooni kohta, pakutakse välja võimalikud lahendused ning töötatakse välja seisukohad, mis pärast Presiidiumi heakskiitu esitatakse Euroopa Komisjonile vm asjakohasele institutsioonile.

Teemasid võivad algatada nii liikmesorganisatsioonid kui ka COPA-COGECA juhtkond. Töögruppide eksperdid osalevad ka Euroopa Komisjoni juures koos käivates nõuandvates töögruppides, kus toimub infovahetus Euroopa Komisjoniga.

Milline on Eesti roll COPA-COGECA juures?

Eesti põllumajandusorganisatsioonide koostöö COPA-COGECA-ga sai alguse 2001. aastal koos teiste kandidaatriikidega. 2003. aastal saime assotsieerunud liikme staatuse ning alates 2004. aastast seoses EL-ga liitumisega täisliikme staatuse. Eestist kuuluvad COPA liikmeskonda Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eestimaa Talupidajate Keskliit. COGECA liikmeskonda aga Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Ühistegeline Liit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

2001. aastal avasid Eesti tootjaorganisatsioonid EPKK eestvõttel oma esinduse COPA-COGECA juures Brüsselis, et võimaldada kiiremat ja efektiivsemat infovahetust ning tagada Eesti põllumeeste „häälekaja“ Brüsselis. EPKK esindaja ülesanneteks on olla kursis toimuvaga, vahendada infot EPKK liikmesorganisatsioonidele ning väljendada Eesti seisukohti olulistes küsimustes, kaitsmaks Eesti põllumeeste huve Euroopa seadusandluse väljatöötamisel / muutmisel. Esindaja kohalolu aitab kaasa vahetute kontaktide loomisele erinevate institutsioonide, ametnike ning kolleegidega teistest liikmesriikidest, kelle soosiv seisukoht võib olla abiks Eestile vajaliku info kindlustamisel EL seadusterägastikus.

Aktiivne osalemine COPA-COGECA töös annab võimaluse olla vahetult kursis teistes liikmesriikides toimuvaga ning samas kasutada ühist jõudu taotlemaks oma eesmärkide saavutamist Euroopa Liidus.

Kontakt

Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindus Brüsselis
Rue de Treves 61, 1040 Brussels

Ene Kärner
Esinduse juht

telefon +324 9490 0173
e-post: est.chamber@skynet.be 
skype: enekarner

LOE LISAKS SIIT >>

 

Copa-Cogeca töögruppide ja Euroopa Komisjoni nõuandvate töörühmade kokkuvõtted:

AASTA 2024

Kuupäev Töögrupp Päevakord Kokkuvõte
11.01.2024 Poliitikaid koordineeriv komitee (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
31.01.2024 Põllumajandusühistute koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
06.02.2024 Poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
       
       

 

 

AASTA 2023

Kuupäev Töögrupp Päevakord Kokkuvõte

25.01.2023

Poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
16-17.02.2023 Copa-Cogeca presiidiumide koosolek Päevakord Kokkuvõte
01.03.2023 Copa-Cogeca piimanduse töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
02.03.2023 Poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
08.03.2023 Copa-Cogeca teravili ja õlikultuuride töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
14.03.2023 Copa-Cogeca keskkonna töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
28.03.2023 Põllumajandustoodete promotsioon Päevakord Kokkuvõte
04.04.2023 Poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
05.04.2023 Põllumajandusühistute koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
21.04.2023 Roheväidete teemaline kohtumine DG SANTE-ga Päevakord Kokkuvõte
27-28.04.2023 Copa-Cogeca presiidiumide koosolek Päevakord Kokkuvõte
09.05.2023 Poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
10.05.2023 Põllumajanduse rahvusvahelised aspektid Päevakord Kokkuvõte
11.05.2023 Copa-Cogeca mahetootmise töörühm Päevakord Kokkuvõte
01.06.2023 Poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
07.06.2023 Põllumajandusühistute koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
27.06.2023 Põllumajandustoodete promotsioon Päevakord Kokkuvõte
29.06.2023 Copa-Cogeca teravili ja õlikultuuride töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
05.07.2023 Põllumajandusühistute koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
07.09.2023 Poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
       

 

AASTA 2022 >>

AASTA 2021 >>

AASTA 2020 >>

AASTA 2019 >>

AASTA 2018 >>

AASTA 2017 >>