COPA/COGECA

Professionaalsete Põllumajandusorganisatsioonide Komitee (COPA) asutati esimese esindusorganisatsioonina Euroopas 1958. aastal. 1959. aastal loodi katusorganisatsioon ka põllumajandusühistute organisatsioonidele – COGECA (Põllumajandusühistute Konföderatsioon).

1962.aastast alates tegutsevad need kaks organisatsiooni üheskoos. Tänaseks on COPA-l ja COGECA-l kokku ligi 70 liikmesorganisatsiooni erinevatest EL liikmesriikidest.

Euroopa põllumeeste katusorganisatsioonide eesmärk on tegeleda EL põllumajanduse jooksvate probleemidega, töötada välja põllumajanduspoliitikat; esindada EL põllumajandussektorit tervikuna; pidada sidet EL juhtorganitega, kaitsta oma liikmete huve EL institutsioonides ning teistes rahvusvahelistes organisatsioonides.

Nende eesmärkide täitmiseks on vajalik EL erinevate põllumajandussektorite esindajatel omavahel läbi rääkida esilekerkinud probleemid, pakkuda välja lahendused, koordineerida tööd põllumajandussektoris ja põllumajanduspoliitika väljatöötamisel ning esindada oma seisukohti EL juhtorganites. COPA ja COGECA tööd juhivad presiidiumid, kuhu kuulub üks esindaja kõikidest liikmesorganisatsioonidest. Presiidium valib enda hulgast presidendi ja asepresidendid ametiajaga kaks aastat.

Presiidiumi istungid toimuvad kord kahe kuu jooksul, istungitel osalevad lisaks liikmetele ka Euroopa Noortalunike organisatsiooni ja Euroopa Maanaiste organisatsiooni presidendid, sageli kutsutakse ka nn külalisesinejaid. Istungitel võetakse vastu otsused COPA-COGECA seisukohtade ning edasise tegevuse suhtes. COPA-COGECA presidendid kohtuvad sageli EL põllumajandusvoliniku jt juhtorganite liikmete ja ametnikega, rääkimaks läbi poliitika suundumused, päevateemad ning väljendamaks organisatsiooni seisukohti.

COPA-COGECA presiidiumi jaoks valmistatakse materjalid ette nn poliitika koordinatsioonikomitees (POCC), kuhu kuuluvad samuti kõikide liikmesorganisatsioonide esindajad ja mis peab istungeid kord kuus. Iganädalaselt aga vahetatakse infot organisatsioonide esindajate koosolekul, kes resideerivad alaliselt Brüsselis.

Sisuline ja olulisim tegevus COPA-COGECA seisukohtade väljatöötamisel toimub aga temaatilistes töögruppides, mida on kokku ligi 50 ja kuhu kuuluvad liikmesorganisatsioonide poolt nimetatud eksperdid. Töögruppide koosolekud toimuvad reeglina kord kvartalis, kuid ka erakorraliselt, vastavalt vajadusele. Koosolekutel vahetatakse infot liikmesriikides esilekerkinud probleemide ja turusituatsiooni kohta, pakutakse välja võimalikud lahendused ning töötatakse välja seisukohad, mis pärast Presiidiumi heakskiitu esitatakse Euroopa Komisjonile vm asjakohasele institutsioonile.

Teemasid võivad algatada nii liikmesorganisatsioonid kui ka COPA-COGECA juhtkond. Töögruppide eksperdid osalevad ka Euroopa Komisjoni juures koos käivates nõuandvates töögruppides, kus toimub infovahetus Euroopa Komisjoniga.

Milline on Eesti roll COPA-COGECA juures?

Eesti põllumajandusorganisatsioonide koostöö COPA-COGECA-ga sai alguse 2001. aastal koos teiste kandidaatriikidega. 2003. aastal saime assotsieerunud liikme staatuse ning alates 2004. aastast seoses EL-ga liitumisega täisliikme staatuse. Eestist kuuluvad COPA liikmeskonda Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eestimaa Talupidajate Keskliit. COGECA liikmeskonda aga Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Ühistegeline Liit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

2001. aastal avasid Eesti tootjaorganisatsioonid EPKK eestvõttel oma esinduse COPA-COGECA juures Brüsselis, et võimaldada kiiremat ja efektiivsemat infovahetust ning tagada Eesti põllumeeste „häälekaja“ Brüsselis. EPKK esindaja ülesanneteks on olla kursis toimuvaga, vahendada infot EPKK liikmesorganisatsioonidele ning väljendada Eesti seisukohti olulistes küsimustes, kaitsmaks Eesti põllumeeste huve Euroopa seadusandluse väljatöötamisel / muutmisel. Esindaja kohalolu aitab kaasa vahetute kontaktide loomisele erinevate institutsioonide, ametnike ning kolleegidega teistest liikmesriikidest, kelle soosiv seisukoht võib olla abiks Eestile vajaliku info kindlustamisel EL seadusterägastikus.

Aktiivne osalemine COPA-COGECA töös annab võimaluse olla vahetult kursis teistes liikmesriikides toimuvaga ning samas kasutada ühist jõudu taotlemaks oma eesmärkide saavutamist Euroopa Liidus.

LOE LISAKS SIIT >>

 

Copa-Cogeca töögruppide ja Euroopa Komisjoni nõuandvate töörühmade kokkuvõtted:

Kuupäev Töögrupp Päevakord Kokkuvõte
2020      
16.01.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
29.01.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) + CCC Päevakord Kokkuvõte
04.02.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
05.02.2020 COPA-COGECA maaelu arengu töögrupp Päevakord Kokkuvõte
13.02.2020 COPA-COGECA presiidiumid Päevakord Kokkuvõte
04.03.2020 Piimanduse töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
05.03.2020 Teravilja töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
12.03.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) ja CCC Päevakord Kokkuvõte
03.04.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) ja CCC Päevakord Kokkuvõte
09.04.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee nädalakoosolek (POCC Monthly)  Päevakord  Kokkuvõte
15.04.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee nädalakoosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
22.04.2020 COPA-COGECA presiidiumid Päevakord Kokkuvõte
30.04.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) ja CCC Päevakord Kokkuvõte
08.05.2020 Copa-Cogeca Poliitikaid Koordineeriva Komitee nädalakoosolek Päevakord Kokkuvõte
20.05.2020 Copa-Cogeca Poliitikaid Koordineeriva Komitee nädalakoosolek Päevakord  Kokkuvõte
02.06.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) ja CCC Päevakord Kokkuvõte
03.06.2020 Cogeca Põllumajandusühistute Koordineeriva Komitee (CCC) koosolek Päevakord Kokkuvõte
05.06.2020 Copa-Cogeca toiduainete töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
09.06.2020 Teravilja töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
10.06.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee nädalakoosolek (POCC Weekly) Päevakord Kokkuvõte
18.06.2020 COPA-COGECA presiidiumid Päevakord Kokkuvõte
01.07.2020 Cogeca Põllumajandusühistute Koordineeriva Komitee (CCC) koosolek Päevakord Kokkuvõte
02.07.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) ja CCC Päevakord  Kokkuvõte
09.07.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee nädalakoosolek (POCC Weekly) Päevakord  Kokkuvõte 
03.09.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
07.09.2020 Copa-Cogeca teravilja töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
09.09.2020 Põllumajandusühistute koordineeriva komitee igakuine koosolek Päevakord  Kokkuvõte
17.09.2020 Cogeca presiidiumi koosolek Päevakord  Kokkuvõte
17.09.2020 Copa-Cogeca presiidiumide kohtumine DG AGRI peadirektori Wolfgang Burtscheriga Päevakord Kokkuvõte
18.09.2020 Copa presiidiumi koosolek Päevakord   Kokkuvõte
18.09.2020 Copa-Cogeca sealiha töögrupi ad hoc koosolek Päevakord Kokkuvõte
30.09.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee nädalakoosolek (POCC Weekly) Päevakord  Kokkuvõte
28.10.2020 Copa-Cogeca „Talust toidulauale“ töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte

 

AASTA 2017 >>

AASTA 2018 >>

AASTA 2019 >>