Tutvustus

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liikmete arv on otse ja liikmesorganisatsioonide kaudu 30 000. Kui veel 2023. aasta alguses oli liikmeid 7000, siis pärast Eesti Jahimeeste Seltsi liitumist jõudsime 30 tuhande piirini. Koda on Eesti suurim ja mõjukaim põllumajandus-, toidutööstuste, maa- ning metsamajanduse ettevõtjaid ühendav katusorganisatsioon. Koda osaleb aktiivselt põllu- ja maamajanduse jaoks soodsa ettevõtluskliima kujundamisel ning kaitseb liikmete huve nii Eestis kui ka Euroopa Liidus.

Koja tegevuse olulisteks alustaladeks on Eesti toidu, põllumajandus- ja metsandussaaduste kvaliteedi tõstmine ning maine ja tuntuse parandamine nii kodu- kui välisturul. Samuti on koda heaks platvormiks põllumeeste, toidutööstuste, metsa- ja maamajandusettevõtjate koostöö ning ühistegevuse arendamiseks. Põllumajandusvaldkonna kutse andjana annab koda oma panuse maamajandusvaldkonna hariduse edendamiseks.

EPKK PÕHIKIRI >>

EPKK PÕHISEISUKOHAD 2019-2023 >>

ARENGUKAVA EESTI PÕLLUMAJANDUS JA TOIT 2030 >>

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda loodi 28. juunil 1996. aastal eraõigusliku põllumajandustootjate ja -töötlejate ühendusena, 1997. aastast alates on lisandunud hulk mitmesuguseid organisatsioone ja ettevõtteid biomajanduse erinevatelt tegevusvaldkondadest.

2024. aasta veebruari alguse seisuga on kojal 160 otseliiget, nende hulgas paljud erialaliidud ja ühistud Eesti põllumajanduse, toidutootmise ja metsanduse peamistest tegevusvaldkondadest. Liikmesühingute kaudu koondab koda üle 7000 ettevõtja ja erametsaomaniku.

2016. aasta septembris ühines kojaga Eesti Piimaliit. 2017. aasta juunis viidi lõpule koja ja Eesti Põllumeeste Keskliidu ühinemine. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda võttis ühinemiste tulemusel üle mõlema ühingu kohustused ja õigused.

Oma eesmärgi täitmiseks on EPKK end pidevalt vastavalt muutuvale ajale muutnud. Asutamisest saadik on EPKK avardanud oma tegevusvaldkondasid ja muutnud ajakohasemaks ka oma struktuuri.

EPKK kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, koosolekute vahelisel perioodil juhib tööd nõukogu. Koja igapäevast tööd juhib üheliikmeline juhatus. Juhatuse esimees Ants Noot vastutab üldjuhtimise, avalike suhete ja välissuhete, põllumajanduse ja metsanduse valdkondade eest. Toiduvaldkonna juht Meeli Lindsaar vastutab õigusloome, toimkondade töö, toidutöötlemise ja maamajanduse valdkondade eest. 

Koja liikmed jagunevad nelja gruppi: 1) põllumajandustootjad, 2) töötlev tööstus (peamiselt toidutööstus), 3) maamajandus ja 4) metsandus. Erinevate majandus- ja tegevusvaldkondade edendamiseks on kojas moodustatud toimkonnad, kuhu üldjuhul kuuluvad koja liikmed erinevatest koja gruppidest.

EPKK tegevuspõhimõtted paneb paika 12-liikmeline nõukogu, kus põllumajandustootjatel on kuus esindajat, töötleval tööstusel kolm esindajat, teistel maamajandusettevõtjatel kaks esindajat ja metsaühistutel üks esindaja. Praegu juhib EPKK nõukogu tööd Sivar Irval. Nõukogu esimehed on olnud läbi tegutsemisaja Aldo Tamm, Olev Saveli, Kalle Reiter, Aavo Mölder, Andres Oopkaup ja Olav Kreen. 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda …

  • esindab oma liikmeid poliitikakujundamises;
  • pakub ettevõtjatele abi äripartnerite otsingul;
  • vahendab ettevõtjatele vajalikku informatsiooni ja turuinfot;
  • korraldab erialatoimkondade eestvõtmisel foorumeid ja infopäevi;
  • organiseerib oma liikmete osalemist nii kodumaistel kui välismessidel;
  • viib läbi toiduainete kvaliteedi hindamist ja annab välja Pääsukesemärki;
  • aitab koondada toiduainete väärtusahela ettevõtete seisukohad üheks tervikuks;
  • esindab Eesti põllumehi, ühistuid, metsaühistuid ja toidutööstusi ELi tasandil.

TULE LIIKMEKS! >>