Tutvustus

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) eesmärk on soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamine ja võrdsete konkurentsitingimuste eest seismine Eesti põllumajandustootjate, põllumajandussaaduste töötlejate, metsa- ja maamajandusettevõtjate stabiilseks arenguks.

Samuti liikmete huvide esindamine ja kaits­mine nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel; Eesti toidu, põllumajandus- ja metsandussaaduste kvaliteedi tõstmine ning maine ja tuntuse parandamine nii kodu- kui välisturul; põllumajandustootjate, põllumajandussaaduste töötlejate, metsa- ja maamajandusettevõtjate horisontaalse ja vertikaalse koostöö ning ühistegevuse arendamine ning maamajandusvaldkonna hariduse edendamine.

EPKK PÕHIKIRI >>

EPKK PÕHISEISUKOHAD 2019-2023 >>

ARENGUKAVA EESTI PÕLLUMAJANDUS JA TOIT 2030 >>

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda loodi 28. juunil 1996. aastal eraõigusliku põllumajandustootjate ja -töötlejate ühendusena, 1997. aastast alates on lisandunud hulk mitmesuguseid organisatsioone ja ettevõtteid biomajanduse erinevatelt tegevusvaldkondadest. 2020. aasta juuni seisuga on EPKK-l liikmeid 108, nende hulgas paljud erialaliidud ja ühistud Eesti põllumajanduse, toidutootmise ja metsanduse peamistest tegevusvaldkondadest. Liikmesühingute kaudu koondab koda ca 3300 põllumajanduse ja toidutootmise valdkonna ettevõtet ning ca 5500 erametsaomanikku.

2016. aasta septembris ühines kojaga Eesti Piimaliit. 2017. aasta juunis viidi lõpule koja ja Eesti Põllumeeste Keskliidu ühinemine. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda võttis ühinemiste tulemusel üle mõlema ühingu kohustused ja õigused.

Oma eesmärgi täitmiseks on EPKK end pidevalt vastavalt muutuvale ajale muutnud. Asutamisest saadik on EPKK avardanud oma tegevusvaldkondasid ja muutnud ajakohasemaks ka oma struktuuri.

EPKK kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, koosolekute vahelisel perioodil juhib tööd nõukogu.

Koja liikmed jagunevad nelja gruppi: põllumajandustootjad, töötlev tööstus (peamiselt toidutööstus), muu maamajandus ja metsandus. Erinevate majandus- ja tegevusvaldkondade edendamiseks on kojas moodustatud toimkonnad, kuhu üldjuhul kuuluvad koja liikmed erinevatest koja gruppidest.

EPKK tegevuspõhimõtted paneb paika 12-liikmeline nõukogu, kus põllumajandustootjatel on kuus esindajat, töötleval tööstusel kolm esindajat, teistel maamajandusettevõtjatel kaks esindajat ja metsaühistutel üks esindaja. Nõukogu esimehed on olnud läbi tegutsemisaja Aldo Tamm, Olev Saveli, Kalle Reiter, Aavo Mölder, Andres Oopkaup ja Olav Kreen. Praegu juhib EPKK nõukogu tööd Sivar Irval.

Koja igapäevast tööd juhib kaheliikmeline juhatus. Juhatuse esimees Roomet Sõrmus vastutab üldjuhtimise, avalike suhete ja välissuhete, põllumajanduse ja metsanduse valdkondade eest, juhatuse liige Meeli Lindsaar vastutab toidutöötlemise ja maamajanduse valdkondade eest. 

 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda …

  • esindab oma liikmeid;
  • on Eesti riigi üks suuremaid sotsiaalseid partnereid maaelu- ja põllumajanduspoliitiliste otsuste väljatöötamisel;
  • pakub ettevõtjatele abi äripartnerite otsingul;
  • vahendab ettevõtjatele vajalikku informatsiooni ja turuinfot;
  • korraldab erialatoimkondade eestvõtmisel foorumeid ja infopäevi;
  • organiseerib oma liikmete osalemist nii kodumaistel kui välismessidel;
  • viib läbi toiduainete kvaliteedi hindamist ja annab välja Pääsukesemärki;
  • aitab selgitada toiduahela eri lülide seisukohti ja kujundada välja sektori ühisseisukohti;
  • esindab Eesti põllumehi, ühistuid, metsaühistuid ja toidutööstusi Euroopa Liidu organisatsioonide juures.

TULE LIIKMEKS! >>