Avaleht Valdkonnad

Valdkonnad

Arengukava “Eesti põllumajandus ja toit 2030”

Nelja põllumajandussektori põhivaldkonna arengukava "Eesti põllumajandus ja toit 2030" koostamise algimpulsiks oli Maaeluministeeeriumi eestvedamisel Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030 (PõKa) koostamine, mis nägi...

Koja põhiseisukohad 2023. aasta Riigikogu valimiseks

Eesti põllumajandus- ja toidusektor on strateegiliselt tähtis meie igapäevase toidujulgeoleku tagajana. Kõik inimesed peavad tervise ja elujõu hoidmiseks sööma ning vajavad seega põllumajandust ja...

Kliimapoliitika

Kui EL-i põllumajanduse kasvuhoonegaaside heitmed on võrreldes 1990. aastaga vähenenud 20%, siis Eestis on põllumajandussektori kasvuhoonegaaside heitkogused samal perioodil vähenenud 45%. Lisaks on siinse...

Toidujulgeolek

Toidu vajadus maailmas suureneb märkimisväärselt. Kohalik põllumajandus ja toidutootmine on igapäevase toidujulgeoleku kindlustajana Eesti jaoks strateegiliselt tähtis majandusharu. Kuigi põllumajandus- ja toidusektoris on hõivatud...

Keskkonnapoliitika

Keskkonnahoid on põllumajandustootmise kestlikkuse tagamise alus. Põllumajandustegevus mõjutab nelja peamist ressurssi: muld, õhk, vesi ja elurikkus, mis on omavahel tihedalt seotud. Vaid heaperemehelik majandamine...

Põllumajanduspoliitika

Põllumajanduspoliitika peab igakülgselt toetama põllumajandusressursi opti­maalset kasutamist. Põllumajandus­e peamiseks ülesandeks jääb ka tulevikus toidutootmine, kuid tähtsust võidab ka sektori roll tooraine ja energia tootmises....

Toidutootmine ja ekspordipoliitika

Toidutootmise poliitikates on rõhuasetus tootlikkuse suurendamisel, loodusressursside säästlikumal kasutamisel ja riskijuhtimise meetmete senisest paremal rakendamisel. Efektiivsuse tõstmisel tuleb Eestis siiski arvestada väikeriigi eripära, et...

Energiapoliitika

Venemaa sõjaline sissetung Ukrainasse ja eluline vajadus vähendada Euroopa suurt sõltuvust Venemaa gaasist ja naftast on veelgi tähtsamaks muutnud võimalikult kiire ülemineku kohalikel ressurssidel...

Maaelupoliitika

Maaelu arengu poliitika on ka tulevikus oluline osa ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide saavutamisel, samas katab maaelupoliitika laia spektrit maapiirkondade jaoks olulisi küsimusi väljaspool põllumajandus­sektorit. Haldusreformijärgselt on...

Maapoliitika

Põllumaa on põllumajandustootjate jaoks peamine tootmisvahend, mis eristab põllumajandust suurel määral teistest majandusharudest. Põllumaad kasutatakse toidu tootmiseks, mistõttu on maapoliitikaga seotud otsused strateegilise iseloomuga...

UUEMAD LOOD

KASULIK