LIFE IP CleanEST

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda osaleb partnerina LIFE IP CleanEST projektis, mille eesmärk on Ida- ja Lääne-Virumaa veekogumite seisundi parandamine, sh Ida-Eesti veemajanduskavas ja meetmeprogrammides Viru alamvesikonnale ette nähtud meetmete rakendamine ning uue veemajanduskava koostamise toetamine perioodiks 2021–2027. Projekti raames analüüsitakse võimalusi ja rakendatakse järgneva 10 aasta jooksul meetmeid sealsete veekogumite seisundi parandamiseks, kaasatud 38 vooluveekogumit, 2 rannikuveekogumit ja 8 põhjaveekogumit.

Projekti juhib Keskkonnaministeerium ning kokku on partnereid 23, kus lisaks põllumajanduskojale on partneriteks: Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Keskkonnainspektsioon, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Eesti Geoloogiateenistus, Maaeluministeerium, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Teaduskeskus AHHAA, Eesti Rahvusringhääling,  Riigimetsa Majandamise Keskus, Rakvere linn, Narva linn, Alutaguse vald, Lüganuse vald, Viru-Nigula vald, Vinni vald, Kadrina vald, Väike-Maarja vald, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja välispartner NGO Rivers Trust.

Integreeritus projektis tähendab, et Virumaa veekogumitega terviklikult, arvestatakse nii haju- kui punktreostusallikaid, survetegureid kui ökoloogilist seisundit. Projektis keskendutakse nii olemasolevatele veemajanduskava meetmetele kui leitakse uusi lahendusi, näiteks kaardistatakse selleks ökosüsteemi teenuseid ning arendatakse kaugseirelahendusi. Peamised tegevusvaldkonnad on jääkreostuse ohutustamine, rändetakistuste likvideerimine, põllumajandusest tuleneva surve vähendamise meetmed keskkonnale, kohtkäitlussüsteemide investeeringuvõimaluste selgitamine ning keskkonnateadlikkuse suurendamine.

Projektis on plaanitud mitmeid tegevusi, mis on suunatud põllumajandusele. Viiakse läbi uuring põllumajanduse mõjust Ida-Viru alamvesikonna pinna- ja põhjavee kvaliteedile, valmib juhendmaterjal võimalike veekaitsemeetmete kohta põllumajanduses, juhend toitainetebilansi arvutamiseks ning koolitusprogramm, mille alusel viiakse läbi põllumajandustootjate ja konsulentide koolitused. Siin on põllumajanduskoja ülesanne esindada kohalikke põllumajandustootjaid ning koordineerida infovahetust projekti ja tootjate vahel. Lisaks osaleb koda koolitusprogrammi ettevalmistuses ning vastutab selle läbi viimise eest (sh info- ja õppepäevade korraldamine). Projekti oodatud tulemus on, et 2028. aastaks on kokku koolitatud 540 põllumajandustootmisega tegelevat isikut, sh 60 konsulenti.

Lisaks tehakse Ida- ja Lääne-Virumaal 10. aasta jooksul pinna-, põhja – ja rannikuvee seiret ja uuringuid, puhastatakse Erra jõe säng ja kaldad 1,5 km ulatuses Uhaku karstialal jääkreostusest, puhastatakse Kohtla-Nõmme endise rehvitehase pinnast, kust eemaldatakse 1200 tonni õliseguseid jäätmeid, tehakse katsetööd ja ohutustatakse Pahnimäe asflatbetoonitehase jääkreostust 340 m2 pinnasel. Viiel jääkreostusalal, Ahtme asflatbetoonitehases, Kiviõli tööstuspargis, Sõmeru helikopteriväljakul, Rakvere autobaasi tanklas ning Tamsalu liipritehases tehakse uuring ja eelprojektid jääkreostuse likvideerimiseks. Elustiku osas taasasustatakse Purtse jõkke lõhelisi, analüüsitakse rändetakistusi ning lahendatakse neist 6, sealhulgas leitakse võimalus kalade rändeteeks Püssi paisul ning taastatakse 10 km ulatuses elupaiku jõgedel.

LIFE IP CleanEST projekti rahastusleping LIFE17 IPE/EE/00007 sõlmiti Keskkonnaministeeriumi ja Euroopa Komisjoni vahel 14.12.2018. Projekt kestab 10 aastat ning tema kogumaksumus on 16,7 miljonit eurot, millest 10 miljonit rahastab Euroopa Komisjon ning 6,7 miljonit jaguneb riigieelarve ja SA KIK rahastuse vahel.

 

Kontakt

Keskkonnaministeerium
Projektijuht Mari Sepp
mari.sepp@envir.ee

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
Keskkonnavaldkonna projektijuht Karmen Roost
karmen@epkk.ee