Arengukava “Eesti põllumajandus ja toit 2030”

Nelja põllumajandussektori põhivaldkonna arengukava “Eesti põllumajandus ja toit 2030” koostamise algimpulsiks oli Maaeluministeeeriumi eestvedamisel Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030 (PõKa) koostamine, mis nägi ette, et riigi valdkondlikku arengukava täiendavad erasektori algatusel valminud arengukavad. See on Eesti senise praktikaga võrreldes uudne ja järgimisväärne lähenemine. Teisalt oli palju seniseid valdkondlikke arengukavasid aegumas ja vajasid värskendust.

Käesolev nelja põllumajandussektori põhivaldkonna arengukava “Eesti põllumajandus ja toit 2030” valmis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) algatusel ja Eesti Maaülikooli (EMÜ) majandus- ja sotsiaalinstituudi töörühma abiga. Arengukava koostamise aluseks on olukorra kaardistus, mis tugineb nii statistilistele andmetele kui EPKK piima-, liha- ja teraviljatoimkondade ning Aiandusliidu esindajatega läbi viidud rühmaarutelude käigus kaardistatud iga põhivaldkonna tugevustele, nõrkustele, võimalustele ja ohtudele. Ka iga põhivaldkonna visioon, eesmärk ning tegevused sõnastati valdkonna esindajatega toimunud rühmaarutelude tulemusena.

Arengukava koostades ilmnes, et paljud väljakutsed, mis põllumajandussektori ees seisavad, on valdkondade ülesed. Need koondati arengukava üldosasse, mille koostamisse kaasati kõikide põllumajandussektori põhivaldkondade esindajad. Seega saab öelda, et käesolev arengukava valmis erasektori algatusel ja vedamisel ning annab edasi sektori esindajate visiooni Eesti põllumajandussektori nelja põhivaldkonna arengust aastani 2030, seab mõõdetavad eesmärgid ning visandab tegevused, mille abil sektori ja riigi koostöös seatud eesmärkideni jõuda.

Visioon

Eesti põllumajandus- ja toidusektor on jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline:

  • kasutab oskuslikult ja säästlikult Eesti põllumajandusmaad ja -keskkonda;
  • toodab nii kodu- kui eksportturgude tarbijate ootustele vastavaid kvaliteetseid, kõrge lisandväärtusega tava- ja mahepõllumajandustooteid – nii toitu kui biomajanduslikke tooteid;
  • annab tööd ja kujundab elukeskkonda igas Eesti piirkonnas;
  • tugineb eesmärgistatud koostööle ja avatud suhtlusele.

Eesmärk

Eesti põllumajanduse ja toidusektori tarneahelas loodava lisandväärtuse suurendamine 50% võrra aastaks 2030 (jooksevhindades).

 

Vaata täismahus arengukava siit >>

Vaata arengukava kokkuvõtet siit >>

 

Eelmine luguKoda: Põllumajanduse potentsiaal on ikka kasutamata
Järgmine luguKeerulised ajad räsivad lambakasvatust