COPA/COGECA-3

Professionaalsete Põllumajandusorganisatsioonide Komitee (COPA) asutati esimese esindusorganisatsioonina Euroopas 1958. aastal. 1959. aastal loodi katusorganisatsioon ka põllumajandusühistute organisatsioonidele – COGECA (Põllumajandusühistute Konföderatsioon).

1962.aastast alates tegutsevad need kaks organisatsiooni üheskoos. Tänaseks on COPA-l ja COGECA-l kokku ligi 70 liikmesorganisatsiooni erinevatest EL liikmesriikidest.

Euroopa põllumeeste katusorganisatsioonide eesmärk on tegeleda EL põllumajanduse jooksvate probleemidega, töötada välja põllumajanduspoliitikat; esindada EL põllumajandussektorit tervikuna; pidada sidet EL juhtorganitega, kaitsta oma liikmete huve EL institutsioonides ning teistes rahvusvahelistes organisatsioonides.

Nende eesmärkide täitmiseks on vajalik EL erinevate põllumajandussektorite esindajatel omavahel läbi rääkida esilekerkinud probleemid, pakkuda välja lahendused, koordineerida tööd põllumajandussektoris ja põllumajanduspoliitika väljatöötamisel ning esindada oma seisukohti EL juhtorganites. COPA ja COGECA tööd juhivad presiidiumid, kuhu kuulub üks esindaja kõikidest liikmesorganisatsioonidest. Presiidium valib enda hulgast presidendi ja asepresidendid ametiajaga kaks aastat.

Presiidiumi istungid toimuvad kord kahe kuu jooksul, istungitel osalevad lisaks liikmetele ka Euroopa Noortalunike organisatsiooni ja Euroopa Maanaiste organisatsiooni presidendid, sageli kutsutakse ka nn külalisesinejaid. Istungitel võetakse vastu otsused COPA-COGECA seisukohtade ning edasise tegevuse suhtes. COPA-COGECA presidendid kohtuvad sageli EL põllumajandusvoliniku jt juhtorganite liikmete ja ametnikega, rääkimaks läbi poliitika suundumused, päevateemad ning väljendamaks organisatsiooni seisukohti.

COPA-COGECA presiidiumi jaoks valmistatakse materjalid ette nn poliitika koordinatsioonikomitees (POCC), kuhu kuuluvad samuti kõikide liikmesorganisatsioonide esindajad ja mis peab istungeid kord kuus. Iganädalaselt aga vahetatakse infot organisatsioonide esindajate koosolekul, kes resideerivad alaliselt Brüsselis.

Sisuline ja olulisim tegevus COPA-COGECA seisukohtade väljatöötamisel toimub aga temaatilistes töögruppides, mida on kokku ligi 50 ja kuhu kuuluvad liikmesorganisatsioonide poolt nimetatud eksperdid. Töögruppide koosolekud toimuvad reeglina kord kvartalis, kuid ka erakorraliselt, vastavalt vajadusele. Koosolekutel vahetatakse infot liikmesriikides esilekerkinud probleemide ja turusituatsiooni kohta, pakutakse välja võimalikud lahendused ning töötatakse välja seisukohad, mis pärast Presiidiumi heakskiitu esitatakse Euroopa Komisjonile vm asjakohasele institutsioonile.

Teemasid võivad algatada nii liikmesorganisatsioonid kui ka COPA-COGECA juhtkond. Töögruppide eksperdid osalevad ka Euroopa Komisjoni juures koos käivates nõuandvates töögruppides, kus toimub infovahetus Euroopa Komisjoniga.

Milline on Eesti roll COPA-COGECA juures?

Eesti põllumajandusorganisatsioonide koostöö COPA-COGECA-ga sai alguse 2001. aastal koos teiste kandidaatriikidega. 2003. aastal saime assotsieerunud liikme staatuse ning alates 2004. aastast seoses EL-ga liitumisega täisliikme staatuse. Eestist kuuluvad COPA liikmeskonda Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eestimaa Talupidajate Keskliit. COGECA liikmeskonda aga Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Ühistegeline Liit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

2001. aastal avasid Eesti tootjaorganisatsioonid EPKK eestvõttel oma esinduse COPA-COGECA juures Brüsselis, et võimaldada kiiremat ja efektiivsemat infovahetust ning tagada Eesti põllumeeste „häälekaja“ Brüsselis. EPKK esindaja ülesanneteks on olla kursis toimuvaga, vahendada infot EPKK liikmesorganisatsioonidele ning väljendada Eesti seisukohti olulistes küsimustes, kaitsmaks Eesti põllumeeste huve Euroopa seadusandluse väljatöötamisel / muutmisel. Esindaja kohalolu aitab kaasa vahetute kontaktide loomisele erinevate institutsioonide, ametnike ning kolleegidega teistest liikmesriikidest, kelle soosiv seisukoht võib olla abiks Eestile vajaliku info kindlustamisel EL seadusterägastikus.

Aktiivne osalemine COPA-COGECA töös annab võimaluse olla vahetult kursis teistes liikmesriikides toimuvaga ning samas kasutada ühist jõudu taotlemaks oma eesmärkide saavutamist Euroopa Liidus.

LOE LISAKS SIIT >>

 

Copa-Cogeca töögruppide ja Euroopa Komisjoni nõuandvate töörühmade kokkuvõtted alates 2017. aastast

Kuupäev Töögrupp Päevakord Kokkuvõte
18.01.17 Cogeca koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
19.01.17 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
26.01.17 Copa-Cogeca tarneahela töögrupp Päevakord Kokkuvõte
31.01.17 Põllumajandustoodete promotsioonimeetmete infopäev Päevakord Kokkuvõte
09.02.17 Copa-Cogeca presiidiumid Päevakord Kokkuvõte
14.02.17 Copa-Cogeca maaelu töögrupp Päevakord Kokkuvõte
15.02.17 Copa-Cogeca munade ja linnuliha töögrupp Päevakord Kokkuvõte
07.03.17 Copa-Cogeca piimanduse töögrupp Päevakord Kokkuvõte
09.03.17 Põllumajanduse rahvusvahelised aspektid Päevakord Kokkuvõte
15.03.17 Cogeca koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
27.03.17 Copa-Cogeca sealiha töögrupp Päevakord Kokkuvõte
31.03.17 Bratislava deklaratsioon: Poola, Tšehhi, Slovakkia, Eesti, Leedu ja Horvaatia põllumajanduskodade seisukohad ÜPP tuleviku kohta   Avaldus
05.04.17 Copa-Cogeca veiseliha töögrupp Päevakord Kokkuvõte
06.04.17 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
27.04.17 Copa-Cogeca presiidiumid Päevakord Kokkuvõte
16.05.17 Seminar „Põllumajandussektori väljakutsed Mercosuri läbirääkimistel“ Päevakord Kokkuvõte
18.05.17 Kohtumine Dermot Ryaniga (põllumajandusvolik Hogani kabineti liige)   Kokkuvõte
19.05.17 Otsetoetuste ja rohestamise töögrupp Päevakord Kokkuvõte
30.05.17 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
02.06.17 Copa-Cogeca kommunikatsiooniseminar Päevakord Kokkuvõte
07.06.17 Copa-Cogeca metsanduse töögrupp Päevakord Kokkuvõte
08.06.17 Copa-Cogeca keskkonna töögrupp Päevakord Kokkuvõte
08.06.17 Seminar „Kuidas ühendada säästva arengu eesmärke ja kliimamuutust ÜPP-sse?“ Päevakord Kokkuvõte
15.06.17 Copa-Cogeca presiidiumid Päevakord Kokkuvõte
10.07.17 Copa-Cogeca piimanduse töögrupp Päevakord Kokkuvõte
05.09.17 Copa-Cogeca keskkonna töögrupp Päevakord Kokkuvõte
06.09.17 Cogeca põllumajandusühistute koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
07.09.17 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
11.09.17 Copa-Cogeca sealiha töögrupp Päevakord Kokkuvõte
18.09.17 Copa-Cogeca maaelu arengu töögrupp Päevakord Kokkuvõte
21.09.17 Copa-Cogeca presiidiumid Päevakord Kokkuvõte
16. 10.17 Copa-Cogeca piimanduse töögrupp Päevakord Kokkuvõte
18.10.17 Copa-Cogeca töögrupp Põllumajanduse rahvusvahelised aspektid Päevakord Kokkuvõte
26.10.2017 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
06. 11.2017 Copa-Cogeca sealiha töögrupp Päevakord Kokkuvõte
23.11.2017 Copa-Cogeca mahepõllumajanduse töögrupp Päevakord Kokkuvõte
27.11.2017 Copa-Cogeca munade ja linnuliha töögrupp Päevakord Kokkuvõte
28.11.2017 Copa-Cogeca piimanduse töögrupp Päevakord Kokkuvõte
29.11.2017 Kohtumine Valdis Dombrovskisega   Kokkuvõte
04.12.2017 Copa-Cogeca metsanduse töögrupp Päevakord Kokkuvõte
06.12.2017 Põllumajanduskodade kohtumine Varssavis   Kokkuvõte
11.12.2017 Copa-Cogeca maaelu arengu töögrupp Päevakord Kokkuvõte
2018      
18.01.2018 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
24.01.2018 Cogeca põllumajandusühistute koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
01.02.2018 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
07.02.2018 Copa-Cogeca tarneahela töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
19.02.2018 Copa-Cogeca piimanduse töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
22.02.2018 Copa-Cogeca presiidiumide koosolekud Päevakord Kokkuvõte
09.03.2018 Euroopa Komisjoni otsetoetuste ja rohestamise CDG koosolek Päevakord Kokkuvõte
15.03.2018 EPKK kiri Herbert Dorfmannile ÜPP raporti kohta   Kiri
12.04.2018 Copa-Cogeca Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek Päevakord Kokkuvõte
23.04.2018 Copa-Cogeca veiseliha töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
26.04.2018 Copa-Cogeca presiidiumide koosolekud Päevakord Kokkuvõte
15.05.2018 Copa-Cogeca toiduainete (Foodstuffs) töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
17.05.2018 Copa-Cogeca linnuliha ja munade töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
22.05.2018 Copa-Cogeca mahetootmise töögrupi ja CDG koosolekud Päevakord Kokkuvõte
23.05.2018 Copa-Cogeca tarneahela töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
24.05.2018 Copa-Cogeca Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek Päevakord Kokkuvõte
31.05.2018 Copa-Cogeca metsanduse töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
04.06.2018 Toiduainete päritolumärgistus avalik kuulamine Europarlamendis Päevakava Kokkuvõte
15.06.2018 Copa Presiidiumi koosolek Päevakord Kokkuvõte
20.06.2018 Copa-Cogeca teravilja töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
21.06.2018 Balti riikide ja Põhjamaade ühine kiri põuakahjudest Hoganile   Kiri
28.06.2018 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek Päevakord Kokkuvõte
05.07.2018 EPKK seisukohad ÜPP tuleviku määruste kohta   Seisukohad
05.07.2018 Copa-Cogeca maaelu arengu töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
09.07.2018 Eesti, Läti ja Leedu põllumeeste kiri Phil Hoganile   Kiri
04.09.2018 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
05.09.2018 Cogeca poliitikaid koordineeriva komitee Päevakord Kokkuvõte
05.09.2018 Copa-Cogeca seminar „EL strateegia põllumajanduse digiteerimiseks“ Päevakord Kokkuvõte
13.09.2018 Copa-Cogeca presiidiumide koosolekud Päevakord Kokkuvõte
25.09.2018 Copa-Cogeca tarneahela töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
27.09.2018 Copa-Cogeca Poliitikaid Koordineeriv Komitee Päevakord Kokkuvõte
04.10.2018 Euroopa Komisjoni otsetoetuste ja rohestamise CDG koosolek Päevakord Kokkuvõte
11.10.2018 Euroopa Komisjoni koolitoidu seminar Päevakord Kokkuvõte
16.10.2018 CopaCogeca põllumajanduse rahvusvaheliste aspektide töögrupi ja EK töögrupi koosolekud Päevakord Kokkuvõte
18.10.2018 Copa‐Cogeca sealiha töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
18.10.2018 Copa‐Cogeca Poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
24.10.2018 Cogeca põllumajandusühistute koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
25.10.2018 COPA‐COGECA maaelu arengu töögrupi ja EK maaelu arengu CDG (ekspertrühma) koosolek Päevakord Kokkuvõte
06.11.2018 Copa-Cogeca otsetoetuste ja rohestamise töörühma ning Komisjoni ÜPT ja rohestamise CDG (ekspertrühma) koosolekud Päevakord Kokkuvõte
12.11.2018 Copa‐Cogeca keskkonna töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
18.11.2018 Copa‐Cogeca piimanduse töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
27.11.2018 Copa-Cogeca metsanduse töögrupi ettevalmistavad koosolekud ning Euroopa Komisjoni ja sihtrühmade ühine koosolek Päevakord Kokkuvõte
28.11.2018 Cogeca ärifoorum ühistulise mahetootmise teemal Päevakord Kokkuvõte
29.11.2018 Copa-Cogeca presiidiumid Päevakord Kokkuvõte
2019      
17.01.2019 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
30.01.2019 Põllumajandusühistute koordineeriva komitee igakuine koosolek Päevakord Kokkuvõte
20.02.2019 Soome MTK kliimaprogrammi esitlus Päevakord Kokkuvõte
19.02.2019 Euroopa Piimaliidu kaubanduspäev (EDA Trade Day) Päevakord Kokkuvõte
14.03.2019 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
04.07.2019 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
11.07.2019 Copa-Cogeca metsanduse töögrupi ettevalmistavad koosolekud ning Euroopa Komisjoni ja sihtrühmade ühine koosolek Päevakord Kokkuvõte
05.09.2019 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
09.09.2019 Cogeca Põllumajandusühistute Koordineeriv Komitee (CCC) Päevakord Kokkuvõte
12.09.2019 Copa-Cogeca presiidiumid Päevakord Kokkuvõte
30.09.2019 Copa‐Cogeca veiseliha töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte