Põllumajandusplast

Sissejuhatus

Käesolev elektrooniline infomaterjal käsitleb põllumajandusplasti jäätmete käitlemisega seotud teemasid.

Põllumajandusplast jäätmeseaduse tähenduses on põllumajanduses kasutatav silopallikile, silokattekile, kiletunnel, kattevõrk ja plastnöör (JäätS § 25 lg 2 p 6). Põllumajandusplasti hulka loetakse ka muu põllumajanduses või aianduses kasutatav plast, mis on sarnaste omadustega ning mida saab kasutada samal otstarbel nagu eespool nimetatud plaste.

Tegemist on probleemtootega, millele on rakendatud laiendatud tootjavastutuse nõuded, mis tähendab, et põllumajandusplasti tootjal (sh maaletooja) on kohustus kokku koguda ja taaskasutada oma turule lastud põllumajandusplastist tekkinud jäätmed (JäätS § 251, § 26 lg 15).

Põllumajandusplasti tootja ja kasutaja kohustused on täpsemalt sätestatud Vabariigi Valitsuse 15.02.2013 määruses nr 30 “Põllumajandusplastist tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” (edaspidi määrus nr 30).