Töökohapõhine õpe on paindlik võimalus uute töötajate koolitamiseks

Foto: shutterstock.com

Kriisist tingitud olukorras, mil paljudel põllumajandusettevõtetel väljaõppinud töökäsi napib, jääb võimalus endale sobivad töötajad ise koolitada. Üheks selliseks paindlikuks võimaluseks on kutseõppeasutuste ja ettevõtete koostöös toimuv õpipoisiõpe.

Õpipoisi- ehk töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Õpipoisiõpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös.

Õpipoisiõppe abil saab ettevõte koolitada endale töötajaid, kellel on just sellised oskused nagu ettevõttel vaja. Õpe toimub kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid. Lisaks toimub õppetöö õppeasutuses või vastavalt kokkuleppele ka tööandja juures kohapeal. Õpipoisiõppe läbiviimiseks sõlmitakse kolmepoolne praktikaleping õppija, kooli ja ettevõtte vahel, mille alusel lepitakse kokku poolte kohustused ja õigused, sh praktika täpsem korraldus, koolis ning praktikakohas toimuva õppetöö ajaline korraldus. Õppetöö korraldamisel rakendatakse erinevaid mudeleid. Ettevõte maksab õpipoisile palka, mis ei tohi olla väiksem kui töötasu alammäär. Õppijale laienevad kõik tavapärased kutseõppe tasemeõppe õpilase õigused. Õppekava läbimisel saab õpipoiss kutseõppe lõputunnistuse ja võib sooritada kutseeksami, täpselt samuti nagu kõik teised kutseõppe õppurid.

Tööandja ülesanneteks õppe läbiviimisel on:

  • nimetada juhendaja, kes soovitavalt on läbinud juhendamise alase koolituse ja kes juhendab õpipoissi, lähtudes õppekavas seatud eesmärkidest;
  • anda õpilasele sobivad tööülesanded (vajadusel arutatakse need läbi kutseõppeasutusega), mille täitmine aitab saavutada õppekavas sätestatud õpiväljundid;
  • võimaldada õppuril osa võtta kooli õppetööst, vabastades ta selleks perioodiks töökohustusest ettevõtte juures;
  • tagada õpipoisile töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele vastavad töötingimused ning tööülesannete täitmiseks vajalikud materjalid ja töövahendid.

Rohkem infot:

SA Innove ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehtedelt ja juhendist Õpipoisiõppest tööandjatele

Kui ettevõte soovib oma töötajaid töökohapõhise õppe raames koolitada,  tuleb ühendust võtta vastava valdkonna kutseõppeasutusega.

Põllumajandusvaldkonna töökohapõhist õpet korraldavad:

Järvamaa Kutsehariduskeskus – põllumajanduserialad, sh lüpsjate töökohapõhine õpe. Kontaktisik: Signe Valdma, töökohapõhise õppe koordinaator, tel 53 016 254, signe.valdma@jkhk.ee

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool – põllumajanduserialad. Kontaktisik: Miralda Paivel, põllumajanduse valdkonna koordinaator, miralda.paivel@olustvere.edu.ee

Mõlemad koolid on valmis pakkuma ka koolitusi T-kategooria lubade saamiseks.

Õpipoisi õpe

Töökohapõhine õpe: Lüpsja

Eelmine luguTaimekaitsevahendile Danadim 40 EC on väljastatud eriluba kasutamiseks sügishooajal
Järgmine luguMetsandus