Mikropõllumajandusettevõtete investeeringutoetuseks on planeeritud tänavu 120 miljonit krooni

Põllumajandusminister allkirjastas Eesti maaelu arengukava 2007–2013mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse (meede 1.4.1) rakendusmääruse. Määruse eesmärk on anda põllumajandustootjatele toetust omatoodetud põllumajandussaaduste tootmiseks või omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemiseks vajalike investeeringute tegemiseks.

Toetust saavad taotleda põllumajandustootjad, kes annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja kelle aastane müügitulu koos muude ärituludega ja aastabilansi kogumaht ei ületa 31,29 mln krooni.

Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on kuni 1,56 miljonit krooni. Toetuse määr on kuni 35% (noore ettevõtja puhul kuni 55-60%) investeeringuobjekti maksumusest sõltuvalt investeeringuobjektist ja selle asukohast.

Meetme 1.4.1 käesoleva aasta eelarveks on planeeritud 120 miljonit krooni. Toetused on finantseeritud 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest. Kui abikõlblikke taotlusi laekub rohkem kui on eelarves raha, koostab PRIA meetme hindamiskriteeriumide põhjal projektide paremusjärjestuse.

Meedet 1.4.1 on rakendatud alates 2007. aastast. Kolme taotlusvooru tulemusena on määratud toetust 1685 taotlejale summas 1008 miljonit krooni, mille abil on tehtud või kavandatakse teha investeeringuid põllumajandustootmise moderniseerimiseks 2,2 miljardi krooni ulatuses. Kogu perioodi välja makstud toetussumma kokku on käesolevaks hetkeks 774 miljoni krooni, mis moodustab kogu meetme eelarvest 50%.

Määruse muutmine on peamiselt tingitud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmisest ning sellega seotud õiguslike aluste muutumisest.

Võrreldes varasema määrusega on muudetud taotlusvorme, samuti on tunnistatud kehtetuks hindamiskriteeriumi eelistus taotlejate suhtes, kes tegelesid põllumajandussaaduste tootmisega aastatel 2004–2006, kuid ei ole saanud põllumajandusministri 14. aprilli 2004. a määruse nr 36 alusel investeeringutoetust (RAK meede 3.1). Selle asemel on võimalus saada hindepunkte äriplaani realistlikkuse ning selle vastavuse eest meetme 1.4.1 eesmärkidele .

Tänavuse taotluste vastuvõtmise aja teatab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) Ametlikes Teadaannetes www.ametlikudteadaanded.ee ning täpsem info toetuse kohta avaldatakse PRIA kodulehel www.pria.ee, samuti Põllumajandusministeeriumi kodulehel http://www.agri.ee/investeeringutoetused

Eelmine luguRiga Food 2010 tutvustab Lätit kui uut toiduturismi sihtkohta
Järgmine luguEuroparlament võttis vastu resolutsiooni toiduainete tarneahela parema toimimise kohta