Erakorraline abi köögiviljasektoris

Käesoleva aasta 7. juunil toimus Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu erakorraline kohtumine, kus Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik tutvustas ettepanekut hüvitada köögiviljatootjatele osaliselt kahju, mis on tekkinud alates 26. maist seoses kolibakteri poolt põhjustatud turuolukorra halvenemisega. Tegemist on erakorralise ja kiireloomulise abinõuga, mida rakendatakse osaliselt ka tagasiulatuva mõjuga. Kahju hüvitatakse üksnes siis, kui toodete turult kõrvaldamine või koristamata jätmine on toimunud ettenähtud tingimuste kohaselt. Seda ka siis, kui toodete turult kõrvaldamine või koristamata jätmine on toimunud enne nende tingimuste kehtestamist.

Erakorralise kahju vorm aiandustootjale.xls

Seetõttu palume kõikidel köögiviljatootjatel, kes alates 26. maist k.a. kuni käesoleva
hetkeni on juba tooted turult kõrvaldanud või otsustanud jätta saagi koristamata või
kavandavad seda teha lähiajal ning soovivad taotleda tekkinud kahju hüvitamist,
järgida täies mahus käesolevas kirjas toodud või edaspidi antavaid suuniseid ja teha
aktiivselt koostööd asjassepuutuvate asutustega.
Peame vajalikuks rõhutada, et tegemist on esialgse ettepanekuga ning lõplik arutelu
on veel toimumata, mistõttu võivad alltoodud tingimused mõnevõrra ka muutuda.
Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt hüvitatakse köögiviljatootjatele osaliselt
kahju, mis on tekkinud kolibakteri poolt põhjustatud turuolukorra halvenemise tõttu
ajavahemikul 26. maist kuni 30. juunini 2011. a turult kõrvaldatud ning koristamata
jäetud tomati (KN kood 0702 00 00), kurgi (0707 00 05), salati (0705 11 00, 0705 19
00), paprika (0709 60 10), suvikõrvitsa (0709 90 70) eest.
Ettepaneku kohaselt on köögiviljasektorile antava erakorralise abi kogueelarve 210
miljonit eurot. Kui liikmesriikidest laekuvad taotlused ületavad abiks ette nähtud
eelarve, kehtestab Euroopa Komisjon vähenduskoefitsiendi, millega vähendatakse
kõiki toetuse määrasid proportsionaalselt.
Abi indikatiivseks suuruseks on ettepaneku kohaselt turult kõrvaldatud ja müüki
panemata toodete maksumus, arvestades hinnataset, mis on ligikaudu 50% 2007. a
samal ajaperioodil Euroopa Komisjoni poolt kogutud turuhinnast. Koristamata jäetud
toodete puhul määrab toetuse suuruse liikmesriik, kuid see ei ole rohkem kui 90%
turult kõrvaldatud ja müüki panemata toodete väärtuse alusel arvestatud toetuse
määrast ning see toetus kehtestatakse hektari kohta.
Turult kõrvaldamine ja müüki mitte panemine ning koristamata jätmine on puu- ja
köögivilja sektori turukorralduse tootjaorganisatsioonide rakenduskavas kasutatavad
kriisijuhtimise meetmed.
Tavaolukorras võib tootjaorganisatsioon turult kõrvaldada kuni 5% turustatud toodangu
mahust. Kogu rakenduskavast võib kriisijuhtimise meetmetele ette näha kuni üks
kolmandik kogu rakenduskava eelarvest. Enne turult kõrvaldamist viiakse läbi
koguste ja toodete vastavuse kontrollid. Turult kõrvaldatud tooted peavad vastama
turustusstandardile. Turult kõrvaldatud toodete sihtotstarve ei tohi kaasa tuua
negatiivset keskkonnamõju ega fütosanitaarset mõju. Tooteid võib anda tasuta
jagamiseks heategevusorganisatsioonidele.
Koristamata jätmine on kaubandusliku toodangu võtmata jätmine konkreetselt alalt
tavapärase tootmistsükli jooksul. Koristamata jätmisena ei käsitata toodete hävimist
ilmastikutingimuste või haiguste tagajärjel. Enne koristamata jätmist kontrollitakse, et
tooted on hästi kasvanud ja üldiselt veatud ja standardse turustuskvaliteediga. Samuti
kontrollitakse, et saaki hiljem ei koristata.
Kõik köögiviljatootjad, kes alates 26. maist k.a. kuni käesoleva hetkeni on juba tooted
turult kõrvaldanud või otsustanud jätta saagi koristamata ning soovivad taotleda
tekkinud kahju hüvitamist, peaksid sellest viivitamata teavitama Põllumajandusametit.
Samuti tuleb Põllumajandusametit viivitamatult teavitada kõigil neil, kes kavatsevad
käesolevast hetkest kuni 30. juunini 2011. a eespool nimetatud köögivilja turult
kõrvaldada või saagi koristamata jätta ning soovivad taotleda tekkinud kahju
hüvitamist.
Põllumajandusameti kontaktisikuks on aiandustoodete osakonna juhataja Saima
Evendi (saima.evendi@pma.agri.ee, telefon 671 2618, mobiil 525 2274).
Põllumajandusametile tuleb esitad järgmised andmed: toote liik, turult kõrvaldamise
puhul toodangu kogus (t), vastavus Euroopa Liidu vastavale puu- ja köögivilja
turustusstandardile, saagi koristamata jätmise puhul pindala. Turult kõrvaldamise
puhul tuleb lisada informatsioon, mida kavatsetakse toodetega teha. Informatsiooni
palume esitada lisatud vormil. Teavitamise järgselt viib Põllumajandusamet läbi
kohapealse kontrolli. Vastava teabe edastamise ja Põllumajandusameti kohapealse
kontrollita ei ole hiljem võimalik rahuldada abi saamise taotlust.
Köögiviljasektorile erakorralise abi andmise edasiste arengute kohta edastame
teabe esimesel võimalusel. Täiendavate küsimuste korral palume kindlasti ühendust
võtta kas Põllumajandusameti või Põllumajandusministeeriumiga.

Eelmine luguMaaelu edendamiseks mõeldud eurotoetustest on kasutusse suunatud 60 protsenti
Järgmine luguEestis kasvatatud köögiviljad on ohutud