Vabariigi Valitsuse 100 päeva plaan biomajanduse valdkondades

Foto: shutterstock.com

Vabariigi Valitsus kiitis 11. veebruaril heaks 100 päeva plaani, mis koondab ministrite olulisemad tööülesanded sellel perioodil. Tööd on jagatud koalitsioonileppes sätestatud kaheksa peaeesmärgi kaupa, millest esimene on COVID-19 pandeemiast väljumine.

Koostöös ettevõtlusorganisatsioonidega täiendab valitsus toetusmeetmeid, mille eesmärk on aidata kaasa majanduse kiiremale taastumisele valdkondades, kus kahjud on olnud eriti suured. Ettepanekud tehakse nii Maaelu Edendamise sihtasutuse kui KredEx kriisimeetmete edasiseks rakendamiseks.

Valitsus peab oluliseks ja teeb tööd selle nimel, et võtta kiirelt kasutusele Euroopa Liidu vahendid (2021-2027 eelarveperiood, taasterahastu jm), mis võimaldavad läbi viia struktuurseid reforme ja korvata COVID-19 kriisikahjusid.

Riigihalduse ministri juhtimisel koostatakse regionaalarengu tegevuskava regionaalsete investeeringute ja tasakaalustatud arengu tagamiseks kogu Eestis.

Valitsus plaanib välja töötada tegevuskava kliimaneutraalsuse saavutamiseks aastaks 2050 ning seada selle riiklikuks eesmärgiks.

Keskkonnaministeeriumi juhtimisel otsitakse kokkulepet nii metsanduse uue arengukava koostamiseks kui koostöös teadlastega elurikkuse arengukava loomiseks.

Maaeluministri juhtimisel tuleb viia sisse muudatused Eesti maaelu arengukavas 2014-2020, kus otsustamist vajab enam kui 300 miljoni euro jagamine olemasolevate meetmete vahel. Samuti esitatakse valitsusele kinnitamiseks põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava, mis seab strateegilisi sihte kuni aastani 2030. Maaeluministeeriumis analüüsitakse ja tehakse ettepanekud maale elama asumist soodustava programmi väljatöötamiseks ja rakendamiseks.

Ajakava

  • 25.02 VV – Analüüs ja ettepanekud Maaelu Edendamise Sihtasutuse kriisimeetmete edasiseks rakendamiseks (MeM)
  • 25.02 MM – Põllumajandustootjatele suunatud erakorralise toetuse määrus COVID-19 puhangust tingitud olukorra leevendamiseks (MeM)
  • 11.03 VV – Keskkonnavaldkonna arengukava koostamise ettepanek (KeM)
  • 25.03 VV – Eesti maaelu arengukava 2014−2020 muudatusettepanekud (MeM)
  • 08.04 VV – Ülevaade metsanduse arengukava strateegilisest mõjude hindamisest (KeM)
  • 15.04 VV – Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021−2035 (HTM, MKM)
  • 15.04 VV – Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030 (MeM)
  • 29.04 VV – Strateegia „Eesti 2035“ tegevuskava (kliimaneutraalsuse saavutamine) (RK)
  • 29.04 VV – Ülevaate esitamine maareformi hetkeseisust ja maapoliitikast (KM)
  • 29.04 VV – Analüüs ja ettepanekud maale elama asumist soodustava programmi väljatöötamiseks ja elluviimiseks (MeM)

Valitsuse 100 päeva plaaniga saab tutvuda siin

Järgmisel nädalal on valitsusel plaanis heaks kiita pikemaajalisem tööplaan: valitsuse tegevusprogramm aastani 2023.

Eelmine lugu10.02.2022 – EPKK Toiduohutuse konverents “Luubi all on mikromaailm”
Järgmine luguEestis tuvastati lindude gripp