Põllumajandusministrid rääkisid Tallinnas toetuste võrdsustamisest

Sellel nädalal Tallinnas kohtunud EL-i põllumajandusministrid arutasid riski­juhtimise teema raames ka põllumajanduse otsetoetuste ühtlustamise küsimust. Ministrite seisukohad toetuste ühtlustamise vajaduse osas läksid lahku.

Balti riigid, Slovakkia, Poola, Rumeenia ja Bulgaaria toetasid toetuste võrdsustamist, et otsetoetused suudaksid stabiliseerida põllumeeste sisse­tule­kuid, eriti just kriiside tingimustes. Toetuste ühtlustamise vastu olid mit­med teised liikmesriigid, nagu näiteks Taani ja Holland. Kohtumisele järgne­nud pressikonverentsil ütles maaeluminister Tarmo Tamm, et otsetoetustel on oluline roll põllumajandusele stabiilse sissetuleku tagamisel, otsetoetused toimivad ka riskijuhtimise tööriistana.

Põllumajandusvolinik Phil Hogani sõ­nul on tegemist väga olulise teemaga, tema sõnul mobiliseerivad Balti riigid ja teised Ida-Euroopa riigid oma poliitilised argumendid, et veenda otsetoe­tuste ühtlustamise vajaduses. Seega on otsetoetuste ühtlustamise teema välti­matult ÜPP tulevikuarutelude üheks osaks.

EL-i põllumajan­dus­­ministrite kohtumiseks tuli Eestisse mitukümmend välisajakirjanikku erinevatest EL-i liikmes­riikidest, kes külastasid 3. septembril Väätsa Agro piimafarmi. 4. septembril toimus Tallinnas välisajakirjanikele Copa-Cogeca korraldatud pressibriifing. EPKK juha­tu­se esimees Roomet Sõrmus tegi ajakirjanikele ettekan­de, milles ta tut­vustas Copa-Cogeca nimel Euroopa põllumeeste vaateid riski­juhtimise teema osas. Sõrmus tutvustas briifingul ka EPKK seisukohti ÜPP tule­viku osas. Käsitlemist leid­sid toe­tuste võrdsustamise, riskijuhti­mise ja rohestamise teema, samuti tuli juttu suuremate ettevõtete otsetoetus­tele võimalike lagede kehtestamisest. Ajakir­ja­ni­kud tundsid elavat huvi Vene­maa impordikeelu, sigade Aafrika kat­ku ja turukõikumiste mõjude vastu meie põllumajandusele.

Eelmine luguÜhine põllumajanduspoliitika on muutnud toidu paljudele kättesaadavamaks
Järgmine luguAP kandidaat 2017 Mihkel Saar kui parim lillekasvataja ekspordib taimi Soome