Põhjamaade lähenemine: Taimekaitsevahendite vastutustundlik kasutamine

22. aprillil toimus Rootsi, Soome ja Taani põllumeeste esindusorganisatsioonide eestvedamisel online arutelu taimekaitsevahendite kasutamise kohta lähtudes Põhjamaade perspektiivist. Arutelus osalesid ka Euroopa Parlamendi esindajad – Jessica Polfjärd (Euroopa Rahvapartei ehk EPP fraktsioon, Rootsi), Nils Torvalds (Renew Europe, Soome) ja Pernille Weiss (EPP fraktsioon, Taani).

Arutelu ajendiks olid hetkel EL roheleppe raames koostatavad uued ELi strateegiad bioloogilise mitmekesisuse kohta ja strateegia „Talust toidulauani“ (ingl Farm to Fork), milles ühe eesmärgina on seotud taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamise vähendamine. Lisaks käesolev olukord seoses COVID-19 pandeemiaga, mis on meelde tuletanud põllumajanduse elutähtsat rolli toidujulgeoleku tagamisel ning vajadust tagada põllumajandussektori jätkusuutlik ja toimiv areng.

Arutelul andis kohalik Rootsi põllumees ka ülevaate taimekaitsevahendite kasutamise vajalikkusest, rõhutades taimekaitse tähtsust terve ja vastupidava saagi saamiseks. Samuti ülevaate tänapäeval kasutusel olevatest taimekaitse praktikatest, mis on põhjamaades üsna tugevalt reguleeritud. Räägiti ka integreeritud taimekaitsest ja selle laiendamise potentsiaalist. Siinkohal toodi välja heade näidetena põhjamaade riikides rakendatavaid taimekaitse praktikaid.

Lisaks juhtis EPP esindaja Pernille Weiss tähelepanu sellele, teatud ELi roheleppega seatud eesmärgid võivad tulevikus viia haritava maa osakaalu vähenemiseni. Siin aga ei saa mööda vaadata maailma rahvastiku kasvu prognoosist ja vajadusest tagada toiduga varustatus. Tema parteikaaslane Jessica Polfjärd nentis, et pestitsiidide kasutamise keeld ei ole lahendus, vaid tuleb leida toimivaid lahendusi koostöös põllumeestega. Renew Europe esindaja Nils Torvalds tõi välja vajaduse reformida ELi pestitsiidide direktiivi, samal ajal rõhutades vajadust tagada kasulike pestitsiidide kasutamise võimalused ning jätkusuutlik ja stabiilne põllumajandus.

Kõik Euroopa Parlamendi esindajad leidsid, et taimekaitsevahendite kasutamine on kindlasti teema, mille üle on vaja suuremat arutelu. Arvestades, et käesolev eriolukord on viinud fookuse toiduga varustatuse tagamise ja tarneahelate lühendamise järele. Ollakse nõus, et on vaja tagada tasakaal majanduse, toiduga varustatuse ja keskkonna vahel. Ühe teemana tõstatus ka tarbijate vähene teadlikkus taimekaitse kohta ja seetõttu tugevnev vastaseis, leiti, et tuleb leida lahendusi olukorra parandamiseks. Ehk kuidas avalikkusele kommunikeerida positiivseid lugusid taimekaitsevahendite kasutamise ja ka põllumajanduse kohta, et rõhutada sektori rasket tööd ja olulist panust.

Eelmine luguKaitstud: EPKK liikmete ala (parooliga)
Järgmine lugu30.04.2021 – EPKK infopäev “Toiduseaduse muutmise seaduse rakendusaktid”