Loomade ja lindude puurispidamise keelamisel tuleb samu nõudeid rakendada ka importtoidule

Foto: EPKK

30. juunil otsustas Euroopa Komisjon anda positiivse vastuse Euroopa kodanikualgatusele „Lõpp puuriajastule!“, mida toetas kogu ELis rohkem kui miljon inimest. Antud kodanikualgatuses nõutakse loomade ja lindude puuris pidamise lõpetamist ja kehtivate ELi loomade heaolu õigusnormide ülevaatamist. Põllumajandustootjate hinnangul vajavad ettevõtted üleminekuks toetusi ja imporditud toidule peavad kehtima ELi tootjatega samad nõudmised.

Oma vastuses kodanikualgatusele teatas Euroopa Komisjon, et 2023. aasta lõpuks on kavas teha seadusandlik ettepanek ja keelata mitmesuguste põllumajandusloomade puuris pidamine. Ettepanek esitatakse osana käimasolevast loomade heaolu käsitlevate õigusaktide läbivaatamisest strateegia „Talust taldrikule“ raames.

Loomade kaitset käsitlevad õigusaktid kehtivad kõikide põllumajandusloomade suhtes, kuid loomade puuris pidamist käsitlevad eeskirjad hõlmavad ainult munakanu, broilereid, emiseid ja vasikaid. Oma vastuses Euroopa kodanikualgatusele võtab komisjon kohustuse esitada 2023. aasta lõpuks seadusandlik ettepanek, et lõpetada järk-järgult ja seejärel keelata kõigi algatuses loetletud loomade puuris pidamine.

Komisjoni ettepanek käsitleb eelkõige järgmist:

  • loomad, kes on juba õigusaktidega hõlmatud: munakanad, emised ja vasikad;
  • muud Euroopa kodanikualgatuses loetletud loomad: küülikud, noorkanad, aretusmunakanad, aretusbroilerid, vutid, pardid ja haned. Nende loomade puhul on komisjon juba palunud Euroopa Toiduohutusametil täiendada olemasolevaid teaduslikke tõendeid, et määrata kindlaks puuris pidamise keelustamiseks vajalikud tingimused.

Vaadatakse läbi loomade heaolu käsitlevad õigusaktid

Strateegia „Talust taldrikule“ raames on komisjon juba võtnud kohustuse teha ettepanek, et vaadata läbi loomade heaolu käsitlevad õigusaktid (sh loomade transporti ja karjakasvatust käsitlevad õigusaktid), mille toimivust praegu kontrollitakse. Kontrollimine on kavas lõpule viia 2022. aasta suveks.

Komisjon kavandab toetusmeetmeid

Samal ajal õigusaktide läbivaatamisega ning selleks, et hõlbustada tasakaalustatud ja majanduslikult elujõulist üleminekut puurivabale loomapidamisele, soovib komisjon pakkuda konkreetseid toetusmeetmeid peamistes seotud poliitikavaldkondades, nagu kaubandus, teadusuuringud ja innovatsioon. Eelkõige peaks uus ühine põllumajanduspoliitika võimaldama pakkuda rahalist toetust ja stiimuleid (nt uued ökokavad), et aidata põllumajandustootjatel ehitada loomasõbralikumaid hooneid, mis vastavad uutele normidele. Komisjon tagab ka täiendavate rahaliste vahendite kättesaadavuse, et toetada põllumajandustootjaid üleminekul puurivabale loomapidamisele.

Mõjuhinnang valmib 2022. aasta lõpuks

Kuna puuris pidamise lõpetamine eeldab praeguse loomapidamissüsteemi muutmist, hindab komisjon võetavate meetmete mõju sotsiaalmajanduslikule olukorrale ja keskkonnale ning loomade heaolule avalduvat kasu. Mõjuhinnang valmib 2022. aasta lõpuks. Sellega seoses korraldatakse hiljemalt 2022. aasta alguses avalik konsultatsioon. Eelkõige hindab komisjon, kas on teostatav, et kavandatud õigusakt jõustuks 2027. aastal.

Põllumeestega tuleb eelnevalt konsulteerida

Euroopa põllumeeste katusorganisatsioon Copa-Cogeca nõustub komisjoni ettepanekuga loomade puuris pidamise lõpetamiseks tingimusel, et selleks vajalikud eeldused on täidetud. Iga ettepanek peab põhinema teadusel. Nii suurte muutuste elluviimine eeldab põhjalikke konsultatsioone põllumajandustootjatega. Euroopa põllumeeste hinnangul on oluline, et komisjon kavandab enne puuride järkjärgulise kaotamise kohustuse kehtestamist läbi viia mõjuhinnangu.

Toetusmeetmed on olulised

Euroopa põllumehed on teadlikud tarbijate murest loomade heaolu pärast. Siiski, me ei tohi unustada nende ettepanekute teostamiseks vajalike investeeringute mahtu ja jõupingutuste keerukust. Seega on olulised komisjoni kavandatud ülemineku- ja kaasnevad meetmed, nimelt ühise põllumajanduspoliitika toetused, põllumajandustoodete müügiedenduspoliitika, teavituskampaaniad ja koolitus ning ELi loomade heaolule viitava märgistamise võimalus.

Import peab vastama samadele tingimustele

Komisjoni lähenemisviis ELi siseturul on Euroopa põllumeeste organisatsiooni hinnangul arusaadav, kuid tõsiseks puuduseks on kavas tehtud ettepanekute vähesus, mis puudutab väliskaubandust. Copa-Cogeca hinnangul on kava elluviimisel oluline, et ELi  loomade heaolu käsitlevaid rangeid õigusakte järgitakse ka kolmandatest riikidest imporditud toidu puhul, vastasel korral ei suuda Euroopa tootjad teiste riikide ettevõtetega konkureerida.

Lisainfo: Ene Kärner, Eesti põllumajandustootjate esindaja Brüsselis

Eelmine luguPRIA määras 208 ettevõtjale maamajanduse mitmekesistamiseks toetust üle 13,9 miljoni euro
Järgmine luguLehmad võitluses kliimamuutuste vastu