Euroopa Parlament soovitab elusloomade transpordi eeskirju ajakohastada

Foto: pixabay.com

Pärast 18 kuud kestnud analüüsi võttis Euroopa Parlamendi uurimiskomisjon vastu järeldused ja soovitused loomade kaitseks transpordi ajal. Parlamendi komisjon (ANIT-komitee) loodi 2020. a. juunis heaolutingimuste uurimiseks loomade transpordil. Uuringus jõuti järeldusele, et liikmesriigid ei järgi alati ELi selle valdkonna sätteid ja ei võeta täielikult arvesse erinevaid nõudeid loomade transportimiseks.

Saadikud kogusid kodanikelt ja vabaühendustelt teavet loomade heaolu rikkumiste kohta transpordi ajal. Rikkumiste hulka kuulusid ruumi, vee- või toiduvarude puudumine, transpordiks kõlbmatute loomade saatmine, loomade liiga suur hulk veokis, sobimatute sõidukite kasutamine, transport äärmuslike temperatuuride ajal ja transpordile kuluva aja pikenemine.

Uurimise peamisi järeldusi kirjeldav aruanne võeti vastu 30 poolthäälega, 1 saadik jäi erapooletuks. Soovituste hulka kuulub üleskutse Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele suurendada oma jõupingutusi loomade heaolu austamiseks transportimise ajal ja ELi eeskirjade ajakohastamiseks.

CCTV kaamerad, õige temperatuur ja väga noorte loomade transportimise keeld

Saadikud soovivad CCTV kaameraid transpordivahenditele, eriti peale- ja mahalaadimisoperatsioonidel, et kaitsta eeskirju järgivaid operaatoreid. Samuti paluvad nad riiklikel ametiasutustel loomade transpordi heaks kiita ainult siis, kui prognoositav temperatuur on vahemikus 5–30 °C. Uued eeskirjad peaksid kehtestama sõidukites temperatuuri, niiskuse ja ammoniaagi registreerimisseadmete kasutamise.

Parlamendiliikmed nõuavad komisjonilt tungivalt, et kehtestataks kõiki loomaliike ja vanuseid hõlmavad sõiduaja piirangud ning keelustataks väga noorte, alla 35 päeva vanuste loomade transport. Ka üle 35 päeva vanuste võõrutamata loomade transportimist tuleks vältida, see peaks olema lubatud ainult juhul, kui teekond kestab alla kahe tunni.

Elusloomade asemel tuleks vedada liha

Saadikud pooldavad üleminekut tõhusamale ja eetilisemale süsteemile, mis eelistab sperma või embrüote vedu aretusloomade asemel ning rümpade ja liha transporti tapaloomade asemel. Nad kutsuvad komisjoni üles esitama hiljemalt 2023. aastaks tegevuskava ülemineku toetamiseks, sealhulgas ettepaneku konkreetse fondi kohta, et minimeerida vajalike muudatuste sotsiaalmajanduslikke mõjusid.

Elusloomade eksport kolmandatesse riikidesse peab vastama elusloomade heaolu standarditele

Parlamendiliikmete sõnul puudub kontrollisüsteem loomade transportimiseks kolmandatesse riikidesse. Nad nõuavad, et liikmesriigid kontrolliksid kõiki kolmandatesse riikidesse suunatud saadetisi, pöörates erilist tähelepanu loomade juurdepääsule söödale ja veele, joogiseadmete toimimisele ning loomadele vajalikule ruumile. Elusloomade eksport tuleks heaks kiita ainult siis, kui see vastab Euroopa loomade heaolu standarditele.

Europarlamendi otsused peavad arvestama tegelikkust

Euroopa Parlamendi raportöör Daniel Buda (EPP, Rumeenia) ütles: „Loomade nõuetekohane heaolu transpordi ajal on põllumajandustootjate, tarbijate ja kogu tarneahela ühistes huvides. Euroopa Parlamendis tehtud otsused peavad võtma arvesse meid ümbritsevat tegelikkust. Elusloomade transport on ELi majanduse oluline haru ja oluline meie põllumeeste rahalise ellujäämise jaoks. Elusloomade vedu nii Euroopa Liidu piires kui ka kolmandates riikides peab jätkuma, austades loomulikult seadusi ja parandades heaolustandardeid.“

Järgmised sammud

Euroopa Parlamendi täiskogu arutab mõlemat dokumenti ja hääletab soovituste üle 2022. aasta jaanuaris plenaaristungil Strasbourgis.

Loe lähemalt Euroopa Parlamendi kodulehelt.

Eelmine luguVaata kõiki 2022. aasta nädala kokkuvõtteid
Järgmine luguRiigikogu rahanduskomisjon toetas erimärgistatud diislikütuse kasutamise korra täpsustamist