Euroopa Komisjon ei kavatse muuta mesinduse toetamise meetmeid

28. mail avaldas Euroopa Komisjon aruande kehtivate meetmete kohta, mille eesmärk on parandada mesindussaaduste tootmise ja turustamise tingimusi. Komisjoni arvates on mesinduse riiklikud programmid tootmise ja turustamise parandamiseks andud mesinikele häid tulemusi. Seetõttu leiab Euroopa Komisjon, et selle valdkonna õigusakte pole vaja muuta.

Nõukogu määruse 1234/2007 (mesindussektori ühise turukorralduse kohta) artikli 184 kohaselt esitab komisjon iga kolme aasta tagant aruande mesinduse toetamise meetmete rakendamise kohta. Aruanne hõlmab 2006-2007, 2007-2008 ja 2008-2009. turundusaastaid. Alates 2007. aastast pole mesindussaaduste kaubanduslik olukord oluliselt muutunud. Euroopa turg sõltub endiselt suures osas impordist (üle 40% tarbitavast meest imporditakse). Siiski on import võrreldes varasemaga vähenenud. Kõige märkimisväärsem on maailmaturu hindade järsk tõus. Kuna seni kõige olulisemal impordimaal Argentiinas on mee tootmine vähenenud ja hinnad tõusnud, siis on oluliselt suurenenud mee import Hiinast.

Liikmesriikide poolt esitatud andmed näitavad, et ELis oli 2007. aastal 595 775 mesinikku, kellest 19 025 on professionaalsed mesinikud (rohkem kui 150 taru mesiniku kohta). Kuigi mesinike arv on võrreldes 2004. aastaga natuke tõusnud, siis on see eelkõige tingitud Bulgaaria ja Rumeenia ELiga liitumisest. Ilma nende riikideta oleks mesinike üldarv ELis vähenenud. Tarude üldarv on 13 602 710, sellest 4 461 606 taru kuuluvad elukutselistele mesinikele (3,2% mesinikest omab ligi 33% tarudest). Tarude arv on võrreldes 2004. aastaga kasvanud 1 971 419 taru võrra, seejuures on Bulgaarias ja Rumeenias kokku 1 646 736 taru. Tarude arv on aga suurenenud ka EL-25 liikmesriikides. Tarude arvu kasv on tasakaalustanud mesilaste suurenenud surevust.
Liikmesriikidest on suurima tarude arvuga: Hispaania (17,1%), Kreeka (10,8%), Prantsusmaa (10%) ja Itaalia (8,5%). Seejuures on Hispaanias tarude arv vähenenud 130 000 võrra ja Hispaania osatähtsus EL tarude koguarvus on vähenenud 21,9%-lt 2004. aastal 17,1%-le 2007. aastal.

Üldiselt on liikmesriigid rahul mesindusprogrammide rakendamisega Euroopa Liidus ja taotlusi kehtiva korra muutmiseks pole tehtud. Mõned liikmesriigid on siiski teinud ettepanekuid: soovitakse, et lisaks meele toetataks ka mesindussaaduste füüsikalis-keemiliste analüüside läbiviimist laborites (komisjon leiab, et see pole prioriteetne suund); mõned riigid soovivad abi mesilaste haigustega (lisaks varroa mite`le) võitlemiseks (komisjon ettepanekut ei toeta); mõned riigid soovivad võimalust EL ühisprojektide läbiviimiseks (komisjon nõustub ettepanekuga); mõned liikmesriigid taotlevad, et komisjon teeks muudatusi määruse rakendamise korras, enamasti soovitakse mitmesuguste mesindussaaduste mõistete lisamist (komisjon uurib muutmise võimalusi); mõned tootjad on soovinud ka rahaliste eraldiste ja ühenduse poolse kaasfinantseerimismäära suurendamist.

Eelmine luguPiima toodeti 88,5% Eestile kinnitatud kvoodist
Järgmine luguEL piimanduse kõrgetasemelise töögrupi soovitused