EL piimanduse kõrgetasemelise töögrupi soovitused

Oma tööd hakkab lõpetama möödunud aasta oktoobris loodud EL kõrgetasemeline piimanduse ekspertgrupp. Ekspertrühma eesmärgiks oli keskmises ja pikemas perspektiivis otsida piimandussektori arendamiseks lahendusi. Kõrgetasemeline töörühm kohtub viimast korda 15. juunil, et esitada oma soovitused EL piimanduspoliitika kohandamiseks ja muutmiseks. Soovituste põhjal töötab Euroopa Komisjon käesoleva aasta lõpuks välja õigusaktide muudatused. EL põllumajandusministrid arutavad kõrgetasemelise töörühma soovitusi juulikuisel nõukogu kohtumisel.

Kõrgetasemelise töörühma poolt koostatud soovituste eelnõus tuuakse ära terve rida ettepanekuid:

Töögrupi arvates peaks Euroopa Komisjon välja töötama suunised või määruse eelnõu, mis näeks ette formaliseeritud lepingud piimatootjate ja tööstuste vahel. Antud lepingud peaksid sisaldama järgmisi komponente: hind; piima kogus, mida saab või tuleb tarnida; tarnimise aeg; lepingu kehtivus. Lepingu spetsiifilised elemendid peaksid lepingu osapooled siiski omavahel kokku leppima.

Selleks, et suurendada piimatootjate läbirääkimiste jõudu, teeb töögrupp komisjonile ettepaneku tulla välja õigusaktidega, mis võimaldaks tootjatel lepingu tingimusi (sh hinda) üheskoos läbi rääkida.

Töörühma arvates tuleks kaaluda võimalusi luua sektorisisesed organisatsioonidsarnaselt kehtivate reeglitega aiandussektoris.

Tarneahela läbipaistvuse ja tarbijate teavitamise parandamiseks kutsub töörühm komisjoni üles välja töötama EL toiduhindade jälgimise mehhanism.

Töörühma arvates on kehtivad turukorralduse meetmed asjakohased ja piisavad. Siiski kutsub kõrgetasemeline töörühm komisjoni üles ÜPP raames otsima uusi konkurentsi mittemoonutavaid (WTO roheline kast) meetmeid, mida saaks rakendada sissetulekute kõikumise vähendamiseks pärast 2013. aastat.

Komisjon peaks uurima ka tulevikuturgude kasutamise võimalusi. Tegeleda tuleks vastavasisulise koolituse pakkumisega. Töörühma aruandes leitakse, et tulevikuturud võivad aidata hallata riske ja hindade ekstreemseid kõikumisi. Töögrupi arutelud näitasid, et enamus liikmesriikide arvates peaks interventsioon nö „turvavõrguna“ jätkuma, kuid see ei tohiks olla püsiv kokkuostu mehhanism.

Kõrgetasemeline töörühm kutsub komisjoni üles tagama, et piimatoodete asendustooted(analoogtooted) oleks selgelt märgistatud. Nende toodete nimetused ei tohi põhjustada tarbijate eksitamist.

Asjatundjate arutelud näitasid, et enamus riike toetab piimatoodetes kasutatud piimapäritolu vabatahtlikku märgistamist.

Komisjon peaks rohkem tutvustama innovatsiooni- ja teadustegevuse võimalusi, mida pakuvad maaelu arengu programmid ja teadusuuringute raamprogramm.

Eelmine luguEuroopa Komisjon ei kavatse muuta mesinduse toetamise meetmeid
Järgmine luguValentin Kütt: Rohkem liha vorsti sisse!