Ants Noot: Valitsuskoalitsiooni läbirääkimistel ei tohi unustada kestlikku toidutootmist

Esmalt vajame maaelu terviklikku arengut tagavat pikaajalist plaani. Foto: Pixabay

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda toob välja olulised punktid, mida koalitsiooniläbirääkimistel osalevad parteid ei tohiks unustada. Ettepanekute keskmes on toidujulgeoleku tagamine ja kodumaise toidutootmise arenguks vajalike tingimuste loomine. „Samuti tuleb uuel valitsusel tagada rohekokkulepete elluviimiseks vajalike ressursside olemasolu, et ettevõtetel oleks võimalik varasemate valitsuste sõlmitud kokkuleppeid täita,“ rõhutab koja juht Ants Noot.

Tervislik ja mitmekesine toit, energia ning puhas elukeskkond on igale eestimaalasele hädavajalikud baasvajadused normaalseks elutegevuseks. Eesti põllumajandus- ja toidusektor on strateegiliselt tähtis meie igapäevase toidujulgeoleku tagajana. Põllumajandus ja metsandus on maaelu kõige olulisemad tugisambad ning ühtlasi ka Eesti kultuuri ja riigi jätkusuutlikkuse kandjad. „Samuti on põllumajandusel ja metsandusel oluline roll Eestile võetud kliimaeesmärkide täitmisel. Olgu selleks siis kasvuhoonegaaside heitmete vähendamine või uute võimaluste leidmine majanduskasvuks ja konkurentsivõime suurendamiseks, “ lisab Noot.

Selleks, et toidusektor saaks ühiskonna ootustele vastata tuleb ennekõike tagada meie ettevõtjatele stabiilne ning konkurentsivõimeline keskkond. „Eesti toidutootjad on jätkuvalt võrreldes EL teiste riikidega ebavõrdses positsioonis. Meile rakenduvad üha karmimad keskkonna-ja loodushoiu nõuded, kuigi oleme Euroopa puhtaima looduse ja ohutuma toiduga riik. Põllumajandustoetused on alla EL keskmist ning ka siseriiklikud subsiidiumid ja maksupoliitika on võrreldes naabritega toidutootmise konkurentsivõimet mittetoetavad,“ toob välja koja juht.

Noot toonitas, et Eesti riigi majanduspoliitikat kujundades tuleb uuel valitsuskoalitsioonil mõista, milliseid võimalusi pakub põllumajandus- ja metsamaa säästlik kasutamine riigi majanduskasvu soodustamiseks, ekspordi arendamiseks ja maapiirkondades töökohtade kindlustamiseks. „Kuid esmalt vajame maaelu terviklikku arengut tagavat pikaajalist plaani, milles käsitletakse komplekselt kõiki valdkondi, kuna sellest sõltub maaelu elujõulisus ja jätkusuutlikkus. Lisaks soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamisele on meil vaja ka korras ja hästi väljaarendatud taristut, sh häid juurdepääsuteid, stabiilset energiavarustatust, kiiret internetiühendust, toimivat ühistransporti, kvaliteetse hariduse ning tervise- ja sotsiaalteenuste kättesaadavust jms,“ tõi välja koja juhatuse esimees.

“Kutsume valitsuskoalitsiooni üles rakendama poliitikaid, mis aitavad kindlustada Eesti toidu- ja energiajulgeolekut, kodumaise toidutootmise ja metsanduse konkurentsivõimet ning biomajanduse potentsiaali paremat ärakasutamist. Selleks on vaja toetada sektori investeeringuid, võrdseid tingimusi EL ühise põllumajanduspoliitika raames, juurdepääsu teadus- ja innovatsiooni­tegevusele ning panustada võtmetähtsusega spetsialistide järelkasvu koolitamisele,” rõhutas põllumajanduskoja juht.