Valitsusliit: 2012 maksame otsetoetuste lisamakseid maksimaalsel lubatud tasemel

Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu valitsemisprogrammis lubatakse 2012. aastal maksta põllumajanduse otsetoetuste siseriiklikke juurdemakseid (top-up) Euroopa Liidu lubatud ulatuses. Käesoleval aastal on riigieelarves lisamakseteks ette nähtud 34,5 miljoni eurot (540 miljonit krooni). EPKK andmetel oli EL liitumislepingu järgi tänavuseks lisamaksete laeks 43,5 miljonit eurot (681 milj krooni). Valitsemislubaduse täitumisel makstakse tuleval aastal siseriiklikku lisatoetust ca 36,7 miljoni euro (575 milj krooni) ulatuses.

Valitsusliidu maaelu-, põllumajandus- ja regionaalpoliitika eesmärk on maapiirkondade kõrge elukvaliteet ning hästi tasustatud töökohtade juurdekasv maal.

Selleks teeb Valitsusliit panuse taristu arendamisele, ettevõtluskeskkonna jätkuvale parandamisele ning inimeste koolitamisele ja nõustamisele.

Valitsusliit peab seejuures oluliseks koostööd omavalitsuste, kodukandi- ja külaliikumisega, seltside, koguduste ning ettevõtjatega.

Eesmärgi saavutamiseks viib Valitsusliit läbi poliitikaid, mis lähtuvad järgmistest põhimõtetest:

1. Eesti põllumehele EL tootjatega võrdsete konkurentsitingimuste tagamine:

a. seisame selle eest, et Eesti põllumehele rakenduksid alates järgmisest EL eelarveperioodist (2014) kõigi teiste Euroopa Liidu tootjatega võrdsed konkurentsitingimused;

b. toetame ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) muutmist üha rohkem maaelu kui terviku (maaelu arengukava alusel eraldatavateks) toetusteks. Selleks tuleb ÜPP lahti siduda mineviku tootmismahtudest ning maksta otsetoetusi järjest rohkem avaliku huvi alusel, nagu omamaise toidu kättesaadavus, piisav sissetulek tootmise kestlikuks käigushoidmiseks, põllumajandusmaastike hooldus, bioloogiline mitmekesisus, maapiirkondade elujõulisus;

c. seisame selle eest, et ühise põllumajanduspoliitikat rahastataks jätkuvalt Euroopa Liidu ühisest eelarvest;

d. tagame ühise põllumajanduspoliitika ja Eesti Maaelu arengukava riigi poolse kaasfinantseerimise;

e. tagame põllumajanduse otsetoetuste siseriikliku juurdemakse (top-up) 2012. aasta eest Euroopa Liidu lubatud ulatuses;

f. jätkame siseriiklike põllumajandustoetuste maksmist senises mahus.

2. Maaelu mitmekesistamine, ettevõtluse paljususe edendamine ühise põllumajanduspoliitika raames:

a. toetame uute innovaatiliste ettevõtlusvaldkondade levikut maal lisaks põllumajandusele, väike- ja pereettevõtluse mitmekesiste tegevusalade arengut. Senisest enam võimalusi näeme metsamajanduse ja vesiviljelusega seotud valdkondades;

b. uuendusliku maaettevõtluse arendamiseks tõstame teavitustegevuse ja nõuandeteenuse taset, parandades selleks nõustajate kvalifikatsiooni.

3. Ühistegevuse ja koostöö edendamine:

a. toetame oma kodukanti arendavaid, loovaid ja tegusaid liidriomadustega inimesi ning peame oluliseks selgitada ühistegevuse eeliseid;

b. toetame senisest enam majanduslikku ühistegevust nii tootmise, töötlemise kui turustamise valdkonnas;

c. toetame jätkuvalt külaliikumise ja talu kui traditsioonilise tootmisüksuse arendamist ning külavanemate institutsiooni tugevdamist vallavolikogu ja vallavalitsuse koostööpartnerina. Soosime omavalitsuste, kodukandi-, külaliikumise ja kohaliku omaalgatuse (Leader) programmi osaliste, mittetulundusühingute, koguduste ja ettevõtjate koostööd.

4. Eeskujuliku taristu arendamine maal:

a. ehitame uue põlvkonna fiiberoptilistel kaablitel põhineva ülikiire lairibaühenduse kõikide Eesti maapiirkondadeni;

b. tagame elektrienergia varustuskindluse, ehitame ringtoite kaabli Hiiumaa ja mandri vahele;

c. jätkame riigi kruusateedele tolmuvaba katte ehitamist, kasutades Põhjamaade tehnoloogiaid;

d. jätkame Tallinna ja Tartu ringtee, Tallinn-Tartu maantee neljarealiseks ehitamist, Saaremaa püsiühenduse rajamist ning Tallinn-Narva maantee rekonstrueerimist;

e. jätkame reoveepuhastite uuendamist, kõik ühisveevärki tarbivad Eesti elanikud saavad puhta joogivee hiljemalt aastaks 2013;

f. tervishoiuteenuse tagamiseks kõikjal Eestis loome asendusperearstide süsteemi, mis tagaks perearsti olemasolu igale elanikule ka siis, kui oma perearst puhkab või tekib muu ettenägematu takistus teenuse osutamiseks raskesti ligipääsetavates paikades;

g. erakorralise meditsiini ja päästeteenuse osutamiseks kindlustame kõikide kõrgema tähtsusega väljakutsete puhul helikopteriteenuse olemasolu;

h. siseturismi elavdamiseks ja uute töökohtade loomiseks investeerime EL vahendeid väikesadamate arendamiseks;

i. toetame ajaloo- ja kultuuripärandi taastamist ja selle toomist kohalikku ja turismitarbelisse kasutusse. Lisame Eesti turismi arengukavasse meie omanäolise toidukultuuri arendamise ja propageerimise. Jätkame Eesti Toidu programmi.

5. Halduse korrastamine:

koondame kalandusvaldkonna korralduse, välja arvatud ressurside üle teostatava järelevalve põllumajandusministeeriumisse.

Eelmine luguValitsusliit: 2012 maksame otsetoetuste lisamakseid maksimaalsel lubatud tasemel
Järgmine luguOlukord teraviljaturul: pidev informeeritus on olulisem kui kunagi varem