Valitsus kavatseb tuleva aasta põllumajandustoetuste lisamakseid vaid näpuotsaga suurendada

Vabariigi Valitsus kiitis oma 23. septembri 2010 istungil heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu ning saatis selle Riigikogule arutamiseks. Põllumajandusministeeriumi valitsemisala 2011. aasta eelarve maht on 4,87 miljardit krooni, moodustades riigi eelarvest 5,26%. Koos riigisiseste tehingutega on valitsemisala kulud 2011.aastal kokku 4,97 miljardit krooni. Valitsemisala eraldiste maht väheneb võrreldes 2010. aastaga 203,4 miljonit krooni ehk 4,68%.

Maaelu arengukava 2007–2013 toetuste meetmete rakendamiseks kavandatakse 1,79 miljardit krooni, sellest 1,39 miljardit krooni on suunatud Eesti põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime tõstmisele, keskkonna ja paikkonna parandamisele, maapiirkondade elukvaliteedi ja maamajanduse mitmekesistamisele. Võrreldes 2010. aastaga vähenevad kulud 344 milj krooni, mis on seotud väljamaksete prognoositava mahuga.

Põllumajanduse turukorralduslike meetmete rakendamiseks kavandatakse 53,86 milj krooni. Kavandatakse rakendada järgmiseid meetmeid: eksporditoetus, toiduabi, eraladustamistoetus ning mesinduse tootmise ja turustamise arendamise toetus. Kulude vähenemine võrreldes 2010. aastaga summas 56 milj krooni on peamiselt seotud piima eksporditoetuse lõppemisega.

Koolipiimatoetuseks kavandatakse 19,92 milj krooni ja koolipuuvilja toetuseks kavandatakse 6 milj krooni.

Ühtse pindalatoetuse ja täiendavate otsetoetuste väljamaksmiseks põllumajandustootjatele kavandatakse kokku 1,84 miljardit krooni, sellest ühtseks pindalatoetuseks kavandatakse 1,28 miljardit krooni. 2011. aastal on Eesti põllumajandustootjatele lubatud maksta ühtset pindalatoetust 80% ulatuses vanade liikmesriikide otsetoetuste tasemest. Võrreldes 2010. aastaga suureneb nimetatud tase 10% võrra ehk 143 milj krooni.

Riigituledest makstavaid täiendavaid otsetoetusi põllumajanduskultuuride ja heinaseemne kasvatamise ning loomakasvatusega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks on 2011. aasta eelarvesse kavandatud 560 milj krooni. Võrreldes 2010. aastaga suurendatakse toetusi 20 milj krooni võrra.

Euroopa Liit võib osaliselt või täielikult rahastada oma territooriumil põllumajandustoodete ja -saaduste ning nende tootmismeetodite ja toiduainete osas läbiviidavaid teavitamis- ja müügiedenduse meetmeid. Teavitamis- ja müügiedendamise toetuseks kavandatakse 5,35 milj krooni.

Maaelu ja põllumajanduse arendamise siseriiklikuks toetusteks kavandatakse 49,69 milj krooni. 2011. aastaks ette nähtud vahendid kavandatakse suunata turuarendustoetuseks, põllumajandusloomade aretustoetuseks, praktikatoetuseks ja põllumajandustootja asendamise toetuseks.

Loomsete jäätmete kokkuveo ja kahjutustamisega seotud kulude osaliseks kompenseerimiseks loomapidajatele suunatakse 11,8 milj krooni (Loomsete Jäätmete Käitlemise AS). Kompenseeritakse ainult I kategooria jäätmete kokkuveoga ja töötlemisega seotud kulusid. Kulude kompenseerimise ülemmäär on 75% kuludest.

Maamajanduse infovõrgustiku arendamiseks on kavandatud 1 milj krooni ja mikrotootmise pilootprojekti kulude katteks 4 milj krooni (liikuvtapamaja soetamiseks).

Eesti Maaülikoolile on kavas eraldada 4 milj krooni, millest 3 milj krooni nähakse ette Märja katsefarmi lauda ehituseks võetud pangalaenu tasumiseks. 1 milj krooni suunatakse veterinaarmeditsiini üliõpilaste praktiliseks väljaõppeks.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojale eraldatakse 1,74 milj krooni, mis on mõeldud infovahetuse arendamiseks Euroopa Liidu organisatsioonidega ning tootjateorganisatsioonide esindamiseks Euroopa Liidu vastavates organisatsioonides.

Maaelu Edendamise Sihtasutusele on kavandatud eraldisteks 10,56 milj krooni, millest 6,1 milj krooni on ette nähtud põllumajandusnõuande toimimise tagamiseks. 2 milj krooni nähakse ette õppetoetuste maksmiseks maamajanduslike erialade õpilastele ning 2,46 milj krooni riigi- ja teadusinfo levitamiseks teabekeskuste kaudu.

Eestimaa XIII suvemängude korraldamiseks on 1 milj krooni plaanis eraldada Eestimaa Spordiliidule „Jõud“.

Mittetulundusühingutele on kavandatud eraldada 4,07 milj krooni, mille arvelt nähakse ette eraldised Eesti Talupidajate Keskliidule, Eesti Põllumeeste Keskliidule, Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumisele Kodukant ning Eesti Loomakaitse Seltsile.

Täpsem info: http://www.fin.ee/riigieelarve-2011

Eelmine luguPäevaleht: Miks piima hind vigurit viskab?
Järgmine luguPõllumeeste Keskliit: Maarahva kongressil arutatavad teemad peavad olema poliitikaülesed