Põllumajanduskoda kinnitas seisukohad eelseisvaks Riigikogu valimiseks

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu kinnitas täna Harjumaal Kaunissaares toimunud istungil koja seisukohad ja ootused eelseisvateks Riigikogu valimisteks. Põllumajanduskoja esindajad on viimaste kuude jooksul kohtunud ka suuremate erakondade esindajatega, et anda oma panus valmisprogrammide ettevalmistamisse. Loodame valimiste eel võimalikult sisukat arutelu biomajanduse, sh põllumajanduse, toidutootmise, metsanduse ja maaelu küsimustes.

„Eesti põllumeeste ja toidutööstuste peamiseks ülesandeks on oma rahva kindlustamine kodumaiste toiduainetega, kuid meie põllumajandusmaa ja metsa kasuta­mine annab riigile võimaluse biomajanduse arendamiseks ning seeläbi majanduskasvu soodustamiseks,“ rõhutas põllumajanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen. “Seda tuleb teha kooskõlas loodusega ja arvestades ühiskonda kui tervikut.”

Kreeni sõnul vajab nii maaelu kui biomajanduse valdkondade arendamine pikaajalist visiooni, terviklikku ja strateegilist lähenemist ning stabiilseid poliitilisi raamtingimusi, mis annab võimaluse ekspordi arenda­miseks ja töökohtade kindlustamiseks maapiirkondades. Üheks märksõnaks on kaasaegne ja tõhus põllumajanduspoliitika, mis peab tagama Eesti ettevõtjatele ausad konkurentsi­tingimused Euroopa Liidu ühisturul. Põllumeestele kindlustunde andmiseks ja pikaajaliste investeeringute soodustamiseks on oluline tervikliku kriisi- ja riskijuhtimispoliitika väljatöötamine.

Toidutootmise valdkonnas peab koja arvates eesmärgiks olema Eesti isevarustatuse taseme tõstmine või taastamine kõikides põllumajanduse valdkondades, põllumajandussaaduste töötlemisel lisandväärtuse suurenda­mine ja ulatuslikum ekspordi arendamine nendes sektorites, kus Eestil on olemas konkurentsi­eelis ja vajalikud kasutamata ressursid.

Säästliku metsamajanduse eelduseks on põllumajanduskoja hinnangul majandus- ja keskkonna­kaitseliste huvide tasa­kaalustamine, metsade vanuselise struktuuri ühtlustamine, erametsaomanike julgustamine oma metsa eest hoolt kandma, metsa­kasvatus­­tööde toetamine, metsaühistute tugevdamine ning kodumaise puidu väärindamise ja kõrgema lisandväärtusega toodete ekspordi soodustamine.

Põllumajanduskoda kutsub erakondi ühtlasi üles läbi erinevate poliitikavaldkondade senisest enam panustama maaelu arengusse. Nii põllumajandus- ja toidutootmisettevõtete kui maapiirkondade  inimeste tegevuseks on vajalik korras ja hästi väljaarendatud taristu.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) on loodud 1996. aastal. EPKK on Eesti suurimaid maamajandusorganisatsioone. Koja liikmeks on organisatsioonid ja ettevõtted biomajanduse erinevatest tegevusvaldkondadest, sh paljud erialaliidud ja ühistud Eesti põllumajanduse, toidutootmise ja metsanduse peamistest tegevusharudest.

Vaata EPKK seisukohti Riigikogu valimisteks

Lisainfo: EPKK juhatuse esimees Roomet Sõrmus, tel  5205857, roomet.sormus@epkk.ee

Eelmine luguKutse infopäevale Head tootmis- ja hügieenitavad ning söödahügieen
Järgmine lugu14.11.2019 – Bioturvalisus linnukasvatusettevõttes