Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 50. nädal

ESMASPÄEV, 9. detsember

9. detsembril toimub Maaeluministeeriumis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2021–2027 LEADER töögrupi esimene kohtumine, kus tulevad arutelule programmiperioodil Leader-lähenemise rakendamise aluspõhimõtted, sh abikõlbliku piirkonna definitsioon ja nõuded kohalikule omavalitusele. Täiendav lisainfo, sh arutelu materjalid ja edasiste kohtumise kuupäevad on avalikult kättesaadavad Maaeluministeeriumi veebilehel. Kohtumisel osaleb EPKK haridusvaldkonna juht Katrin Tambet.

9. detsembril toimub Järvamaal Säreveres (Tehnikumi 1) taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 tundi). Teemad: Integreeritud taimekaiste + turule lubatud taimekaitsevahendid, nende liigitamine + praktika. Etiketi lugemine + taimekahjustajad, nende tõrje + illegaalsed taimekaitsevahendid. Ohutusnõuded taimekaitsevahendite kasutamisel, taimekaitse-vahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ja taimekaitsevahendi jääkide käitlemine + praktika: pritsi kontroll ja ettevalmistamine tööks, kulunormide arvutamine. Seadusandlus, isikukaitsevahendid + esmaabi + pritsi tüübid ja nende käitlemine, EKSAM. Lektor: Kaja Marrandi. Lisainfo: Ruth Türk, JKHK koolitusjuht, ruth.turk@jkhk.ee, tel 5329 2188.

9. kuni 11. detsembrini toimub koolitus Põllumajandusloomade seemendamine Säreveres Järvamaal. Lektorid Ulvi Martin, Toomas Raaper, Peeter Padrik. Registreerimine SIIN.

TEISIPÄEV, 10. detsember

10. detsembril algusega kell 11 korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Tallinnas Toompeal Riigikogu ees põllumeeste meeleavalduse, et 11. detsembril toimuva järgmise aasta riigieelarve kolmanda lugemise ja 12.-13. detsembrini toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise eel rõhutada põllumajandushüvitiste rolli põllumajandustootmises ning vajadust tagada meie toidutootjatele võrdsed konkurentsitingimused Euroopa Liidu ühisel turul.

10. detsembril toimub Maaeluministeeriumis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2021–2027 keskkonnasõbralike praktikate ja mahepõllumajanduse töögrupi esimene kohtumine, kus tulevad arutelule seni rakendatud praktikad ja milliste praktikatega on arvestades keskkonnaeesmärke mõistlik jätkata ja milliste uute praktikatega alustada. Täiendav lisainfo, sh arutelu materjalid ja edasiste kohtumise kuupäevad on avalikult kättesaadavad Maaeluministeeriumi veebilehel. Kohtumisel osalevad EPKK keskkonnavaldkonna juht Riina Maruštšak ja EPKK haridusvaldkonna juht Katrin Tambet.

10. detsembril toimub Tartus, Tartu Teaduspargis (Riia mnt 181A) infopäev “Toiduainete funktsionaalsus“, mille korraldab BioCC OÜ. Teemad: Heaolulised terviseprobleemid maailmas, mikroobide ja toitumise roll tervise säilitamisel. Funktsionaalsed toidud, funktsionaalsete toidutoodete trendid maailmas, prebiootikumid, kiudained, teised bioaktiivsed komponendid, probiootikumid ning postbiootikumid. Infopäeva läbiviijad Epp Songisepp, PhD ja prof. Mihkel Zilmer. Lisainfo: tel +372 738 1754, E-mail: biocc@biocc.eu.

KOLMAPÄEV, 11. detsember

11. detsembril toimub Maaeluministeeriumis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2021–2027 metsanduse töögrupi esimene kohtumine, kus vaadatakse üle võimalikud metsanduslikud toetusmeetmed, sh ÜPP kava juhtkomisjonilt tulnud täiendused kahe sekkumise – metsastamine ja elurikkuse soodustamine Natura 2000 metsades kohta. Täiendav lisainfo, sh arutelu materjalid ja edasiste kohtumise kuupäevad on avalikult kättesaadavad Maaeluministeeriumi veebilehel. Kohtumisel osalevad EPKK esindajatena Ülle Läll (KÜ Eramets) ja Riina Maruštšak (EPKK keskkonnavaldkonna juht).

11. detsembril kell 10 esitletakse Tallinnas Maaeluministeeriumis Faktum Ariko tehtud tarbija teadlikkuse uuringu „Toidu märgistamise ja toiduhügieeni uuring” tulemusi.

11.detsembril kell 15.15 toimub Maaeluministeeriumi sinises saalis rahastamisvahendi nõuandva komisjoni istung. Komisjonis tutvustatakse rahastamisvahendi rakendamise hetkeseisu ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse muudatusettepanekuid rahastamisvahendi rakendamiseks tulevikus. Komisjoni juhib Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.

11. detsembril algusega kell 10 toimub Tartus Eesti Maaülikoolis (Kreutzwaldi 56/1, auditoorium A303, III korrus) tasuta infopäev Põllumajandusloomade söötmine. Teemad: Toitumuse mõjust piimalehma ainevahetusele üleminekuperioodil (ettekanne võtab kokku Söötmisteaduse õppetoolis viimastel aastatel läbiviidud katsetulemused. Räägitakse rasvkoe mõjust ainevahetusele nii molekulaar- kui farmitasemel). Kuidas lehmade söötmisega toetada piimarasva ja -valgu tootmist? (Juttu tuleb piimarasva ja -valgu sünteesist ja piimalehmade söötmisega seotud sünteesi mõjutavatest teguritest). Õppejõud Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi söötmisteaduste õppetoolist dotsent Meelis Ots ja nooremteadur Priit Karis. Eelregistreerimine: SIIN.

11. detsembril algusega kell 10 toimub Paide kultuurikeskuse ruumis 209 infopäev „Maaparandusest maaomanikule/maakasutajale“, mille korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit. Teemad: Maaparandussüsteemist üldiselt – maaparanduse seis ja tulevik. Kust saada infot, kas minu maal on maaparandussüsteem. Esmased abinõud maaparandussüsteemi korrashoidmiseks (kaevud, dreenisuudmed, kraavid). Milliseid materjale ja kuidas kasutada. Seadusemuudatused maaparanduses. Lektor on maaeluministeeriumi maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist Hannes Puu. Registreerimine: SIIN. Lisainfo: Jaan Sõrra, 508 7320.

11. detsembril algusega kell 10 toimub Jänedal, Põllumajandusuuringute Keskuse Jäneda hoone sinises auditooriumis (Jäneda, Tapa vald, Lääne-Virumaa) tasuta infopäev teemal Loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud, mille korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Maaeluministeeriumi tellimusel. Teemad: Üldised EL-i ja Eesti kliima eesmärgid – Kati-Liis Kensap/Maris Arro, KeM kliimaosakond; Välisõhu eesmärgid – Marina Kiisler, KeM välisõhu osakond; Välisõhu saasteainete ja kasvuhoonegaaside heitkoguste inventuur – Regina Alber, EKUK kliimaosakond; SEI Tallinna koostatud Eesti kliimaneutraalsuse uuringu meetmed – Sandra Salom, MeM põllumajanduskeskkonna büroo; Kliimamuutustega kohanemine – Kati-Liis Kensap/Maris Arro, KeM kliimaosakond; Loomakasvatuse kliimamõju ning selle leevendamise võimalused – Allan Kaasik, EMÜ. Registreerige osalemissoov www.pikk.ee (vt sündmuste kalender) või EPKK kodulehel www.epkk.ee. Lisainformatsioon: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.

NELJAPÄEV, 12. detsember

12. detsembril toimub Brüsselis Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek. Räägitakse Horvaatia eesistumisest, ÜPP tulevikust, metsandusstrateegiast jpm. Lisainfo Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.

12. detsembril kell 13 toimub Maaeluministeeriumis mahemajanduse tervikprogrammi nõukoja istung, kus kohtuvad Maaeluministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning mahemajanduse valdkondade esindusorganisatsioonide esindajad. Nõukojas tehakse kokkuvõtted 2019. aastal tehtust ja antakse ülevaade 2020. aastaks plaanitud tegevustest.

12. detsembril kell 10.30 toimub EPKK põllumajanduse grupi juhatuse liikmete ja organisatsioonide juhtide nõupidamine Mäos Sämmi Grillis.

12. detsembril algusega kell 10 toimub kartulikasvatuse infopäev Jõgevamaal, Jõgeva alevikus (J. Aamisepa 1). Teemad: Muudatused taimekaitsevahendite registris – Eva Lind (PMA); Uuemad tooted kartulikasvatajatele – Ene Kiudsoo (Baltic Agro); Uudiseid kartuli viiruste alalt – Liisa Kübarsepp (ETKI); Kartuli kahjustajatest muutuvas kliimas, magus alternatiiv? – Eve Runno-Paurson (EMÜ); Jõgeva kollase kasutamine kohaturunduses – Maiu Veltbach (JAEK); Uued tehnoloogiad kartulikasvatuses ja nende kasutamise kogemused – Heinrich Raidoja; Grimme uued tehnoloogiad kartulikasvatuses ja nende kasutamise kogemused – Gustav Põldmaa; Kartuli sordivõrdluskatsete tulemused – Terje Tähtjärv (ETKI); Muudatused seadusandluses, kartuli sertifitseerimine – Ljumila Kerge (PMA); Enesekontrolli süsteem seemnekartuli kasvatuses – Mati Koppel (ETKI). Diskusioon, arutelu kartuliga seotud probleemsetel teemadel. Registreerimine lingil: SIIN.

12. ja 13. detsembril toimub Põltsamaal Carl Schmidt’i Majas (Kesk 4) tasuta koolitus Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile: tootmisprotsesside juhtimine. Registreerumine: SIIN.

REEDE, 13. detsember

13. detsembril algusega kell 9.30 toimub Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis tasuta koolitus “Põllumajandusloomade heaolu – lihaveisekasvatus”. Teemad: Lihaveisefarmi nakkushaiguste ennetustöö. M. Vahar; Heaolu, pidamine, hooldamine – aastakäik farmis. M. Vahar; Loomade eksport, import, karantiin, külalised. Seadusest tulenevad kohustused oma tarbeks tapetud looma korral; hukatud ja tapetud loom ja muud loomsed kõrvalsaadused. H. Kaup; Nakkushaiguste ennetustöö. Praktiline õpe. M. Vahar. Lektorid: Mariliis Vahar – kogemustega lihaveisekasvataja, Ohtla Lihaveis OÜ juhataja; Harles Kaup – juhtiv spetsialist, Põhja regioon Veterinaar- ja Toiduamet. Eelregistreerimine SIIN.. Info: marika.oeselg@gmail.com, tel. 513 6242.

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile info@epkk.ee.
Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.


 

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile info@epkk.ee.

Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.

Eelmine luguMeeleavaldus toob Riigikogu ette ülisuure kingipaki
Järgmine luguPõllumehed kingivad igale Riigikogu liikmele isikliku traktori