Juhan Särgava: Maameestel ei tasu kiskuda

Äsja Eesti Põllumeeste Keskliidu presidendiks valitud Juhan Särgava tahab koondada kõik põllumajandustootjad ja talupidajad – nii väikesed, keskmised kui ka suured – ühe mütsi alla. Eksib see, kes arvab, et värske põllumeeste juht hakkab toot­jate ja taluliitude struktuure lõhkuma ja ühendama. Siiani mahetootjana tuntud AS Saidafarmi omanik Juhan Särga­va, kes on juba üle kümne aasta tootnud mahekohupiima, -kreeme ja -juuste, on mahe ka oma mõtteavaldustes. Samas on ta särav ja terav kitsaskohtadele tähelepanu juhtima. Põllurahva suurimaks veaks peab Särgava omavahelist nääk­lemist nn suurte ja väikeste va­hel, selle asemel et jõud ühen­dada ja oma õiguste eest roh­kem ühiselt seista.

Loe edasi Maalehest

Mis muutusi see kaasa toob, et Harjumaa mees on nüüd põllu­meeste liidu president?
Ma ei arva, et see geograa­filiselt palju muudab, lihtsalt meie eesmärkide saavutamise senised meetodid on võib-olla mõnevõrra vananenud. Usun, et põllumehed loo­davad nüüd uut lähenemist, et saaksime end nii otsustajatele kui ka rahvale paremini nähtavaks-kuuldavaks teha.
Sellesse ametisse kandideerisingi sooviga seda pikaajalist vastuolu suur- ja väiketootja­te vahel kaotada. Kui see minu ametiaja jooksul õnnestuks, oleksin väga rahul.
Miks see nii oluline on, et talu­liit ja tootjate liit oma erimeel­susi esile ei tooks?
Miks peab olema ühes ma­jandusvaldkonnas kaks erine­vat paati? See pole eriti aru­kas, meid on niigi vähe, ainult 3% elanikkonnast tegeleb põl­lumajandusega. Avalikkus ei saa tihtilugu aru, miks on ühed ja teised, ja miks ühed on teiste silmis kui­dagi halvemad ning vastupidi. Seda sõnumite segadust tunnen ka Brüsselis, kus osa­len mahepõllumajanduse ja agrokeskkonna töökomisjonis. Brüsselis küsitakse minult tihti, mis teil seal Eestis toimub. Tu­levad erinevad sõnumid. Me toetaksime seda või teist, aga kuni need sõnumid lähevad lahku, ei oska me teile kuidagi­moodi abiks või toeks olla. Antud juhul näen talupida­jate keskliidu ja põllumeeste keskliidu strateegiaid selles, et selgitame välja need asjad, mis on meile mõlemale ühtviisi olu­lised ja edastame avalikkusele, valitsusele, parlamendile põllu­meeste ühise seisukoha. Kui suudame saavutada sel­le, et erimeelsusi arutame ko­dus, mitte avalikkuse ees, siis meie, põllumeeste üldine prestiiū tõuseb, meie ettepanekutel on rohkem kaalu.
Kuidas kavatsete talupidajate keskliiduga koostööd teha?
Talupidajate keskliidu esi­mees Arvo Veidenberg on tõsi­ne mahetootja ja -töötleja. Ole­me siiani väga sõbralikult su­helnud, vahetanud kogemusi ja turuinfot. Loodan, et senine mõistev suhtlemine jätkub ka edaspidi. Põllumeeste keskliidu suur­kogul osales ka talupidaja­te keskliidu aseesimees Aivar Pikkmets, kes samuti avaldas lootust, et kui me edaspidi suu­daksime koostööd teha, siis sel­lest ainult võidaksime.
On teil mõni hea näide suurtoot­jate ja talumeeste koostööst?
Aga muidugi! Võtame kas või Harju taluliidu, kus suur­tootjad ja talupidajad ei pida­nud eraldumist kahte leeri va­jalikuks. Harju taluliit kuu­lub mõlemasse katusorganisat­siooni ja tegutseme siiani sõb­ralikult koos.
Mille nimel on praegu vaja ühi­selt võidelda?
Me peame hoidma oma ees­timaist klienti. Oleme Eestimaa põllumehed ja peame kõik pingutama selle nimel, et meie too­dang leiaks sooja vastuvõtu. Väga oluline on mitte maha magada diskussiooni, milliseks muutub põllumajanduse toetus­te süsteem aastast 2013. Nüüd peame vaatama ainult ettepoo­le, püüdma muuta seda, mis tulevikus juhtuma hakkab. Samas ei tee Eesti üksinda oma häälega siin midagi. Pea­me otsima liitlasi Poolast, Lee­dust, Lätist ja vaatama, milline stsenaarium klapib kõige pare­mini Rootsi, Soome, Taaniga. See on väga tõsine töö ja sise­riiklikud kemplemised eri orga­nisatsioonide vahel ei aita selle­le kuidagi kaasa.
Kuidas suhtute mahetootjast presidendina intensiivsesse tootmisse?
Me impordime kuue miljar­di krooni eest toitu, mida võik­sime ise toota. Meil on paarsada tuhat hektarit toetusalust maad, mis on sisuliselt kasutamata. Sellel kasutamata maal lüka­ku talumees, aktsionär või kes iganes ader maasse ja tehku! Vaja oleks enam hõivata ole­masolevat turgu, mida kaetakse praegu impordiga. Mitte keegi väikestest või suurtest ei tohiks enam ära ka­duda. Seda enam voolab meile importtoitu sisse. Eesti rahvale on kõiki põllu­mehi vaja, juba maa haldami­seks ja korrashoiuks.
Missugune erakond toetab praegu teie meelest kõige enam põllumehi?
Oleme erialaliit, tegeleme Eesti toidu tootmisega ja selles võtmes räägime läbi kõigi poliitikutega, heas usus, et meie püüdlusi toetatakse. Eesti Põl­lumeeste Keskliit ei püüa otsese poliitikaga tegeleda.
Kuidas suhtute sellesse, et Keskerakond tahab maarahvakongressi korraldada?
Korraldusvõime poolest on Keskerakond kahtlemata suute­line põllumajandusele ja maa­elule lisandväärtust andma. Põllumehe poolt vaadates tu­leb maarahvale igasugune kok­kusaamine kasuks, kus toidust, selle saamisest ja kasvatamisest juttu tehakse. Aga ma ei usu, et ükski era­kond siin maamaastikul mingit revolutsiooni suudaks teha. Meil on ühine põllumajan­duspoliitika, mis tuleb Euroopa Liidust ja hingamisruum on nii suur, kui palju suutsime ELi as­tumise käigus endale välja kau­belda. Ja saab nii suureks, kui palju suudame 2013. aastaks ka­sulikult kaubelda. Edasi tulevad ainult siseriik­likud aktid, kuidas me seda le­pet täidame. Sellist roosamannat, kus min­gi erakond räägib ulmelisest õit­sengust, kuhu ta suudaks põllumajanduse viia, pole olemas.

Eelmine luguÄripäev: Rapsi hind võib äratada põllumehes mänguri
Järgmine luguLoomakasvatusehitiste investeeringutoetuseks on planeeritud tänavu 195 miljonit krooni