GreenAgri

  
Orgaaniliste väetiste keskkonnasõbralik majandamine põllumajandussektoris

Rahvusvahelise koostööprojekti „GreenAgri“ elluviimise kokkuvõte

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja eestvedamisel viidi perioodil 01.09.2015 – 31.08.2019 ellu rahvusvaheline koostööprojekt „GreenAgri“. Projekti tegevused toimusid koostöös Läti Farmerite Parlamendiga.

Projekti “GreenAgri” eesmärgiks oli Eestis ja Lätis toitainete leostumise vähendamine põllumajandusest pinnavette ning sealt edasi Läänemerre, säilitades samas tootjate konkurentsivõime.
See saavutatakse läbi keskkonnasõbralike praktikate tutvustamise ja testimise orgaaniliste väetiste majandamise valdkonnas. Projekt “GreenAgri” oli Eesti ja Läti põllumajandustootjate ühine algatus Läänemere tervise taastamiseks. Esmakordselt tutvustati ning katsetati niivõrd laialdaselt põllumajandustootjate, nende esindusorganisatsioonide ning valdkonna ekspertide koostöös erinevaid praktikaid ja tehnoloogiaid, mis on sobilikud just Eesti ja Läti oludele.
Projekti jooksul rakendasid 11 Eesti ja 11 Läti farmerit pilootettevõtetena ellu uuenduslikke tehnoloogiaid ja meetodeid koostöös valdkonna parimate ekspertidega, nagu näiteks:

  • vedelsõnniku efektiivsuse suurendamine lämmastikinhibiitori kasutamisega;
  • teraviljapõldude väetamiskoormuse hajutamine rohumaadele sobiva väetamisviisi leidmisega;
  • tahesõnniku laotamiselt vedelsõnniku laotamisele ülemineku nõustamine ja lämmastiku leostumise jälgimine;
  • jaotatud väetamisnormi rakendamine varieeruvate omadustega ja kaldega aladel;
  • mulla- ja sõnnikuanalüüsidele tugineva väetamisplaani koostamine;
  • sügavallapanusõnniku komposteerumise kiirendamine võimaliku lämmastiku leostumise vähendamiseks;
  • sõnniku laotamine enne rohumaade rajamist;
  • sõnnikukäitluse parandamine loomade aastaringsel karjatamisel.

Ligi 1,5 aasta pikkuse testperioodi jooksul koguti vee-, sõnniku- ning mullaproove ning projekti lõpus tehti kokkuvõtlik analüüs rakendatud meetmete tulemuslikkuse kohta toitainete leostumise vähendamisel. 
Projekti raames toimusid erinevad üritused  põllumajandustootjatele ning nõustajatele. Kokku toimus 4 aasta jooksul 29 koolitust põllumeestele ning 6 koolituspäeva konsulentidele ja nõustajatele, 4 infopäeva, 2 ühist õppereisi, 7 õppereisi Lätis ja Eestis ning 5 demopäeva. Kokku osales erinevatel üritustel 578 põllumajandusettevõtet Eestist ja Lätist ning 12 konsulenti/nõustajat. Uued teadmised ja oskused on vajalikud ka uute regulatsioonide täitmiseks, mis kehtestati seoses Veeseaduse muutmisega orgaaniliste väetiste kasutamisel põllumajanduses.

Lisaks koostati võrdlev uuring meie piirkonnas kättesaadavate sõnnikulaotamistehnoloogiate kohta. Uuringu käigus kalkuleeriti sõnniku kui orgaanilise väetise majanduslik väärtus. Samuti koostati analüüs Veeseaduse muutmise majanduslike mõjude kohta põllumajandussektorile, mis puudutas kahte olulist uut nõuet: sõnnikuhoidla olemasolu nõue alates viiest loomühikust ning vedelsõnniku laotamise perioodi lühendamine. Koostöös erinevate ministeeriumide, teadusasutuste ja riigiametitega toimus 16 ümarlauda Eestis ja Lätis, mille tulemusena paranes oluliselt põllumajandustootjate esindusorganisatsioonide ning riigiasutuste vaheline koostöö põllumajanduskeskkonna valdkonnas.

Projekti elluviimine toetas HELCOM-i konventsiooni eesmärke fosfori- ja nitraadireostuse vähendamise kohta Riia ja Soome lahes.

Projekti partnerid:
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Läti Farmerite Parlament.

Projekti eelarve:
Projekti kogueelarve: 859 491,51 EUR
Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus: 730 567,78 EUR
Partnerite omafinantseering: 128 923,73 EUR

Kontaktid:
Silja Lehtpuu, projekti koordinaator, silja.lehtpuu@epkk.ee

Projekti “GreenAgri” elluviimist toetab Kesk-Läänemere Programm 2014-2020.

Trükised:
„Orgaanilise väetise keskkonnasõbralik majandamine“  Aruanne

Projekti „GreenAgri” pilootprogrammi lõpparuanne

„Veeseaduse nõuetest tulenevate põllumajandustootjate investeeringuvajaduste analüüs. Aruanne“

Sõnnikulaotamise tehnoloogiad

SÕNNIKULAOTAMISE TEHNOLOOGIATE VÕRDLEV UURING

COMPARATIVE SURVEY OF MANURE SPREADING TECHNOLOGIES