Europarlament: Vajame meetmeid põllumeestele õiglase sissetuleku kindlustamiseks

Euroopa Parlamendi põllumajanduskomitee võttis 28. juunil  vastu José Bové (Rohelised, Prantsusmaa) raporti (32 poolt, 4 vastu, 2 erapooletut), millega kutsutakse üles rakendama meetmeid, et kindlustada õiglane sissetulek põllumeestele ning muuta EL toiduainete tarneahel paremini toimivaks.

Rakendama peaks trahve ja kaebuste esitamise võimalust, et takistada turuosaliste ebaausaid võtteid, leiab Europarlamendi põllumajanduskomisjon. Raportis tehakse ettepanek, et liikmesriikide spetsiaalsed ametkonnad peaksid seirama tootjate ja kaubanduse vahelisi suhteid ning analüüsima kaubanduse omabrändide võimalikku ebaausat kasutamist. Samuti tehakse ettepanek pilootprojektina ellu kutsuda Euroopa põllumajandustoodete hindade ja kasumi seirekeskus, mille jaoks Euroopa Parlament ja nõukogu kiitsid 2010. aasta eelarves heaks 1,5 miljoni euro suuruse eraldise. Seejuures peaks vaatlema erinevate piirkondade ja erinevates sotsiaalmajanduslikes olukordades olevate peamiste põllumajandussektorite tootmiskulusid ja tootjahindu.

Euroopa Komisjonilt oodatakse ettepanekut, mille kohaselt nõutaks Euroopa suurimatelt kauplejatelt, töötlejatelt, hulgi- ja jaekaupmeestelt igaaastast turuosa raportit võtmetoiduainete lõikes. See võimaldaks kõikidel turuosalistel hinnata nõudluse ja pakkumise trende.

Hiljuti heaks kiidetud Euroopa toidu hinnavaatluse instrumenti peaks muutma kasutajasõbralikumaks ja see peaks hõlmama suuremat hulka toiduaineid. Samuti on vaja, et andmed oleks paremini võrreldavad, et muuta turuhinnad nii tarbijatele kui põllumeestele läbipaistvamaks.

Europarlament märgib samuti, et kasu võiks olla standardsetest lepingutest, et vältida ebaausaid praktikaid nagu näiteks lepingu ühepoolne muutmine, kahjumiga edasimüümine, hilinenud maksed, põhjendamatud tasud müüginimekirja pääsemiseks jms. Mõnedes sektorites saaks need lepingud muuta isegi kohustuslikuks.

Euroopa Komisjonile tehakse ettepanek hinnata nn lepingulise põllumajandustootmise mõjusid (tootmine ostjale lepingu alusel), mis võib nõrgendada põllumeeste kauplemisjõudu.

EP põllumajanduskomisjon küsib Euroopa Komisjonilt õigusaktide ettepanekut, mille kohaselt tohib maksetähtaeg toiduainete sektoris olla maksimaalselt 30 päeva (see peaks kehtima kõikide toiduainete puhul kõikidele turuosalistele).

Samuti peaks komisjon võtma meetmed toidu raiskamise vähendamiseks, mis osade hinnangute kohaselt moodustab kuni 30% toodetud toiduainete kogusest.

Eelmine luguCopa-Cogeca: Uue EL mahelogo tutvustamiseks peaks korraldama teavituskampaania
Järgmine luguEuroparlament: Vajame meetmeid põllumeestele õiglase sissetuleku kindlustamiseks