Euroopa Parlament kiitis heaks ÜPP reformi

Foto: pixabay.com

2023. aastal jõustuva ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) keskmes on elurikkuse kaitse ning ELi keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamine. Põllumajandustootjad peavad järgima kliima- ja keskkonnasõbralikke tavasid ning Euroopa Komisjon hindab riiklike strateegiakavade kooskõla võetud kohustustega. Liikmesriigid peavad eraldama keskkonna- ja kliimameetmetele vähemalt 35% maaelu arengu eelarvest ja vähemalt 25% otsetoetustest.

Suurem toetus väikestele põllumajandusettevõtjatele ja noortalunikele

Uute reeglite kohaselt peab vähemalt 10% otsetoetustest minema väikestele ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtetele ning vähemalt 3% ÜPP eelarvest noortalunikele. Hindade või turu ebastabiilsuse korral võetakse põllumajandustootjate abistamiseks kasutusele kriisireserv, mille aastaeelarve on 450 miljonit eurot.

Rohkem läbipaistvust ja tööeeskirjade rangem järgimine

Edaspidi peavad riiklikud tööinspektsioonid ja ÜPP makseasutused tegema tihedamat koostööd, jälgima ELi tööeeskirjade täitmist põllumajandussektoris ning karistama rikkujaid.

Ühtlasi tagab reformitud põllumajanduspoliitika parema ülevaate lõplike kasusaajate kohta. Selleks antakse liikmesriikidele juurdepääs ELi andmekaevevahendile, mis aitab tuvastada võimalikke pettusi.

ÜPP strateegiakava määrus võeti Euroopa Parlamendis 23. novembril vastu 452 poolthäälega. Vastu oli 178 parlamendiliiget, 57 jäi erapooletuks. Horisontaalmäärus võeti vastu 485 poolthäälega, vastu oli 142 ja erapooletuks jäi 61 parlamendiliiget. Põllumajandustoodete ühise turukorralduse määrus võeti vastu 487 poolthäälega, vastu oli 130 ja erapooletuks jäi 71 parlamendiliiget.

Kuni 2022. aasta lõpuni kehtivad ÜPP üleminekueeskirjad. Kui ELi Nõukogu on ÜPP reformipaketi heaks kiitnud, hakkavad uued reeglid kehtima 1. jaanuaril 2023.

Copa-Cogeca: viimased ebakõlad tuleb nüüd lahendada

Pärast enam kui kolm aastat kestnud keerulisi läbirääkimisi tervitab Copa-Cogeca uue ÜPP õigeaegset vastuvõtmist Euroopa Parlamendis. Tegelikult on uues ÜPP-s kehtestatud 22 tulemusnäitajast 15 keskkonnakaitse-teemalised. See on Euroopa põllumajandustootjate jaoks tõeline väljakutse. Ettevalmistus on nüüd ülioluline. Liikmesriigid peavad välja töötama praktilised, kergesti mõistetavad ja rakendatavad meetmed, et aidata põllumajandustootjatel neid keerulisi eesmärke täita. Kõigi võimalike võimaluste ärakasutamiseks tuleks tagada ÜPP osas saavutatud kokkuleppe üldine sidusus teiste ELi poliitikatega.

On oluline, et regulatiivne töö Brüsselis jätkuks kiires tempos ja pakett saaks kiiresti heaks kiidetud. Uus ÜPP aitab kaasa kestlikkuse ja tulemuslikkuse suurendamisele keskkonna, kliima ja loomade heaolu seisukohast. Sellest üleminekust ei tohiks keegi maha jääda, alustades põllumeestest. Liikmesriikide strateegiakavad peavad tõsiselt arvestama vajadusega põllumajanduse investeeringute järele ja uuendusi, mida vajame Euroopa toitmiseks tulevikus. Investeeringud on tulevases ÜPP-s põllumajandustootjate ja ühistute jaoks võtmetähtsusega, et parandada põllumajandusettevõtete üldist tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust.

Riiklikud strateegiakavad peaksid tugevdama tootjaorganisatsioonidele (nt ühistutele) antud rolli ja vahendeid tootmise mitmekesistamiseks, kulude vähendamiseks ja ambitsioonikate ühismeetmete võtmiseks. Seetõttu on koostöömeede maaelu arengu poliitika raames põllumeeste jaoks nii oluline.

Vaata veel: https://epkk.ee/wp-content/uploads/2021/12/EPKK-infoleht-nr-6-2021.pdf

Eelmine lugu23.11.2022 EPKK infopäev “Toidu märgistamise ABC”
Järgmine lugu25.11.2022 EPKK infopäev “Toiduohutuse nõuded valdkonnas alustajatele”