Esitleti Eesti Inimvara Raportit

15.juulil 2010 esitlesid Eesti Koostöö Kogu ja Säästva arengu komisjon esimest Eesti Inimvara Raportit (IVAR). IVAR on eelkõige poliitikasoovituste dokument, mis käsitleb kompleksselt Eesti inimvara pikaajalisi probleeme ja nende lahendamise võimalusi aastal 2010 ning esitab ettepanekud Vabariigi Valitsusele, asjaomastele valitsusasutustele, kohalikele omavalitsustele ja avalikkusele aruteluks. Raporti leiab Riigikantselei kodulehelt.

Kahe aastakümnega on Eesti saavutanud suured rahvusvahelise tasandi eesmärgid: oleme liitunud Euroopa Liidu, NATO, Schengeni ja OECDga ning peagi liitume ka eurotsooniga. See võimaldab asuda meie siseelu parimal viisil korraldama, sh tasakaalukalt käsitlema Eesti jaoks olulisi strateegilisi valikuid, mis eelkõige puudutavad meie inimvara, riigi toimimise tegusust ja efektiivsust, jt teisi seni delikaatseid teemasid.

2009. aasta juunis esitas Eesti Koostöö Kogu Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele ettepaneku hakata senisest enam tähelepanu pöörama meie inimvaraga seotud teemadele. Meie inimvara on üks peamisi Eesti pikaajalise arengu võtmeküsimusi. Eesti väiksuse juures on inimvaral riigi jätkusuutlikkuse tagamisel oluline roll, märksa suurem, kui suurriikides. Inimvara moodustavad inimesed, nende tervis ja töövõime ning personaalne kvaliteet – haritus, oskused ja võimed. Inimvara rakendamisel on kriitilise tähtsusega majanduse ja tööhõive struktuur, rahvakehandi sotsiaalne sidusus, kultuuri ja väärtuste ühtsus ning avatus ja motiveeritus uuteks arenguteks. Raport keskendubki just nendele küsimustele ja vastavatele poliitikasoovitustele.

Säästva Arengu Komisjoni poolt valitud raportöörina on Eesti Koostöö Kogul valminud Eesti Inimvara Raport (IVAR). Tunnustatud Eesti teadlaste poolt koostatud raport arvestab muuhulgas äsja vastuvõetud Euroopa Komisjoni strateegia „Euroopa 2020. aastal” ja strateegia „Säästva Eesti 21” põhimõtteid. Raporti koostamisel osalesid Anzori Barkalaja, Raul Eamets, Mati Heidmets, Maris Jesse, Rainer Kattel, Aado Keskpaik, Jaak Kliimask, Garri Raagmaa (toimetajana), Antti Roose, Viive-Riina Ruus, Tiit Tammaru ja Erik Terk. Raportit retsenseerisid ja aitasid koostada Marju Lauristin, Ivi Proos, Eva-Maria Asari, Ain Aaviksoo, Raivo Vare ja Eesti Koostöö Kogu meeskond.

Säästva arengu komisjoni peamiseks ülesandeks on Eesti säästva arengu riikliku strateegia rakendamise seire ning vastavate aruannete avaldamine, sealhulgas asjakohaste ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele riigi pikaajalise jätkusuutliku arengu tagamiseks. Komisjoni liikmete hulka kuulub ka Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja, kes osales IVARi koostamises.

Eelmine luguToomas Uusmaa: Piim läheb sinna, kust rohkem raha saab
Järgmine luguÜPP reform on valitsuse poolaasta prioriteet