Erakondade seisukohad põllumajanduse ja maaelu küsimustes Riigikogu valimistel 2011

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda avaldab oma kodulehel erinevate Eesti erakondade seisukohad eelseisvateks Riigikogu valmisteks põllumajanduse ja maaelu valdkonnas.

Reformierakonna valimisprogramm

Reformierakond avalikustas 14. jaanuaril oma maaelu-, põllumajandus- ja regionaalpoliitika programmi, mille eesmärk on maapiirkondade kõrge elukvaliteet ning hästi tasustatud töökohtade juurdekasv maal. Eesti põllumehele peavad olema tagatud kõigi teiste Euroopa Liidu tootjatega võrdsed konkurentsitingimused. Reformierakond lubab seista selle eest, et võrdsed tingimused rakenduksid alates järgmisest EL eelarveperioodist (2014). Reformierakond toetab uute innovaatiliste ettevõtlusvaldkondade levikut maal lisaks põllumajandusele, väike- ja pereettevõtluse arengut. Senisest enam võimalusi nähakse metsamajanduse ja vesiviljelusega seotud valdkondades.

Vaata lähemalt Reformierakonna maaelupoliitika programmi

 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimisprogramm

Sotsiaaldemokraatide visiooni kohaselt on kogu Eestis hea elada. Elukeskkonna mitmekesisus ja kasvanud mobiilsus annab inimestele vabaduse valida meelepärane elu- ja töökoht ning elustiil. Läbimõeldud maaelu- ja põllumajanduspoliitika ning loodusrikkuste otstarbeka ja keskkonnateadliku kasutamise tulemusena on elavdunud maaettevõtlus ning kasvanud oluliselt maainimeste sissetulekud. Eesti põllumajandus on ühises Euroopa majandusruumis konkurentsivõimeline ning suudab tervisliku kodumaise toiduga varustada nii oma rahva kui ka olla edukas välisturgudel. Riik toetab maal elavate inimeste kogukondlikke traditsioone ja eestlaslikku elulaadi, samuti talude arengut, sest iga kodu on oluline.

Vaata lähemalt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna maaelu- ja põllumajanduspoliitika programmi

 

Isamaa ja Res Publica Liidu valimisprogramm

IRL lubab seista selle eest, et Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika jääks ühtseks ja ühiselt rahastatavaks, mis välistaks ülemäärase ja konkurentsi moonutava riigiabi. IRL on veendunud, et põllumajanduse edukuse üheks aluseks on ühistuline koostöö. IRLi eesmärk on, et Eesti põllumehed ja toiduainetetööstus suudaksid pakkuda maitsvat, tervislikku ja konkurentsivõimelise hinnaga Eesti toitu nii kodumaistele tarbijatele kui ka välismaale müügiks.

Vaata lähemalt Isamaa ja Res Publica Liidu põllumajanduspoliitika programmi

 

Keskerakonna valimisprogramm

Keskerakonna arvates peaks riigi põllumajanduspoliitika strateegiliseks eesmärgiks olema põllumajandustootmise arendamine sellisele tasemele, mis tagab elanikkonna stabiilse ja täies mahus varustamise kodumaiste põhitoiduainetega. Keskerakonna maaelu arengupoliitika eesmärk on soodsa elu- ja ettevõtluskeskkonna loomine ja hoidmine, kodumaiste väiketöötlusettevõtete taassünd, olemasolevate töökohtade säilitamine ja uute loomine, maaettevõtete ekspordivõime suurendamine.

Vaata lähemalt Keskerakonna valimisprogrammi (vt “Kogu Eesti peab elama”)

 

Rahvaliidu valimisprogramm

Rahvaliit peab Eesti riigi ja rahva kestmajäämise võtmeküsimuseks maaelu püsimist. Maaelu päästmiseks peab Rahvaliit vajalikuks seada poliitika keskmesse kodumaise ettevõtluse areng ning suutlikkus katta ise oma rahva toidulaud, kaotada regionaalsest eripärast tingitud sotsiaalne ebavõrdsus ning teha haridus kõigile kättesaadavaks. Rahvaliit leiab, et peame hoidma oma põlisvara ning jääma ise oma maa peremeesteks. Rahvaliit lubab luua riikliku põllumajandussaaduste kokkuostupoliitika, et ka 1 lehmapidaja saaks väärilist tasu.Tagada suurtele ja väikestele võrdsed hinnad. Rahvaliit lubab luua kohaliku põllumajandustoodangu ekspordivõimekuse tõstmiseks igasse maakonda põllumajandussaaduste keskühistu ja soodustab väikeettevõtete ühistute loomist. Riik peaks kaasa aitama kohaliku ettevõtluse arengule.

Vaata lähemalt Rahvaliidu valimisprogrammi

 

Erakond Eestimaa Rohelised valimisprogramm

Eestimaa Roheliste põhiseisukohaks on veendumus, et elu maal peab paranema. See on Eesti jätkusuutlikkuse eelduseks. Selleks on rohelised loonud programmi, mis toob maapiirkondadesse tagasi nii töö kui ka väärika elu võimalused. Nagu iga inimene peab olema võrdne teiste seas, peab see printsiip kehtima ka ettevõtluses, eesmärgiks aus ja väärikas suhtumine väikeste ja suurte vahel. Eestimaa Roheline Erakond nõuab põllumajandustoetuste ühtlustamist Euroopa Liidu sees ja ühise põllumajanduspoliitika muutmist keskkonnasõbralikuks, mahe- ja väiketootjaid ausalt kohtlevaks. Rohelised toetavad maaelu mitmekesisust, peretalude arengut ja nende elujõudu ka ääremaadel, hoides seeläbi põllumajandusmaa elurikkust ning tehes eestimaise mahetoidu laialt kättesaadavaks.

Vaata lähemalt Erakonna Eestimaa Rohelised valimisprogrammi

Eelmine luguToiduliit: Valitakse Eesti parimat toiduainet
Järgmine luguTeraviljatoimkond arutas olukorda loomasöödaga