EPKK töötas välja Veeseaduse nõuete järgimist lihtsustava veiste ja lammaste karjatamise kalkulaatori

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) on välja töötanud Exceli põhise karjatamise kalkulaatori veistele ja lammastele, et põllumehed saaksid kergema vaevaga järgida Veeseadusest tulenevaid piirnorme loomade karjatamisel ja täita kohustusi põlluraamatu pidamisel.

Kalkulaatori loomisel on aluseks võetud põllumajandusministri määrus nr 71 lisa 1, kus on välja toodud summaarsed väljaheidete kogused ja nende toiteelementide sisaldused looma kohta. EPKK juhib tähelepanu, et väljatöötatud kalkulaator on mõeldud põllumeestele praktiliseks abivahendiks, kuid koda ei saa võtta vastutust kalkulaatori ebakorrektsest kasutamisest tekkivate võimalike vigade eest.

Lae alla kalkulaatorid:

Lammaste ja kitsede karjatamise kalkulaator

Veiste karjatamise kalkulaator

Kehtivad veeseaduse nõuded (27. juuni 2017 seisuga):

Vastavalt Veeseaduse § 26on sõnnikuga lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta kuni 170 kg lämmastikku ja kuni 25 kg fosforit aastas, sealhulgas loomade karjatamisel maale jäävas sõnnikus sisalduv lämmastik ja fosfor. Haritavale maale sõnnikuga antava fosfori kogust võib vajaduse korral suurendada või vähendada arvestusega, et jooksva viie aasta keskmisena antud fosfori kogus ei ületa 25 kg hektari kohta.

Looduslikul rohumaal on keelatud kasutada väetisi, välja arvatud loomade karjatamisel maale jäävas sõnnikus sisalduv lämmastik ja fosfor, mille kogus ei tohi ületada eelpool mainitud lämmastiku ja fosfori piirnorme.

Põllumajandusega tegelev isik peab pidama põlluraamatut, millesse tuleb muu hulgas kanda järgmised andmed (vaata lisaks ka Veeseaduses toodud täielikku loetelu):

  • loomade karjatamise korral andmed karjatamisperioodi, karjatatud loomade liigi ja arvu, karjamaa asukoha ning pindala kohta;
  • väetiste, sealhulgas kasutatud tahe- ja vedelsõnniku kogused, nende lämmastiku- ja fosforisisaldus, kasutamise aeg ning kasutatud meliorantide nimetus ja kogus;

Lisainfo: Ann Riisenberg, EPKK keskkonnavaldkonna juht, tel 600 9349, e-post: ann.riisenberg@epkk.ee