EPKK ettepanek muuta põllumajandustoetuste maksustamist seoses põllumajandusmaa kasutusega

Põllumajandus-Kaubanduskoda saatis 28. mail põllumajandusministrile ja rahandusministrile kirja, mis käsitleb probleeme seoses põllumajandustoetuste maksustamise ja põllumajandusliku maakasutusega. Tulumaksuseaduse (TuMS) § 19 lg 3 p 3 kohaselt ei maksustata tulumaksuga füüsilisele isikule makstavaid toetusi, kui toetuse maksmise aluseks on seadus. PRIA makstav toetus on reeglina seaduse alusel makstav toetus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus), mistõttu – kui toetuse saajaks on füüsiline isik,  kes ettevõtlusega ei tegele, siis toetust tulumaksuga ei maksustata.

Ettevõtlusega seoses saadud toetused kuuluvad aga maksustamisele. Ettevõtlus on vastavalt TuMS § 14 lg-le 2 isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest.

Isik, kes tegeleb põllumajandusega vaid oma tarbeks, st kui ta ei tooda põllumajandussaadusi müügi eesmärgil, ei ole see tulumaksuseaduse tähenduses ettevõtlus ning ka toetust ei pea see isik tuludes deklareerima. Ettevõtlusega seoses saadud toetused kuuluvad aga maksustamisele ning füüsilisest isikust ettevõtjatel tuleb ettevõtlusega seotud toetused tuluna deklareerida, täites füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vormi E.
Tulumaksuvaba on füüsilisest isikust ettevõtja saadud ettevõtlusega seotud toetus vaid siis, kui saadud toetus kantakse erikontole tulevaste investeeringute tarbeks. Füüsilistele isikutele põllumajandustoetuste osas kehtiv maksuvabastus on viinud selleni, et maaomanikud soovivad ise taotleda ühtset pindalatoetust ning pole huvitatud maade rentimisest aktiivsetele põllumajandustootjatele. Kui maaomaniku ja tootja vahel sõlmitakse põllumajandusmaa kasutamiseks rendileping, siis peab maaomanik maksma renditulult tulumaksu.
Statistikaameti andmetel iseloomustab Eesti põllumajandust rendimaade suur osatähtsus. Omanike kasutuses oli 2010. aastal ainult 40% põllumajandusmaast (suuremates majapidamistes 30%), ülejäänu oli rendimaa või tasuta kasutusse saadud maa. Kehtiv seaduslik regulatsioon on üha enam viimas pingeteni põllumajandustootjate ja maaomanike vahelistes suhetes.
Kirjas ministritele palutakse ülaltoodud probleemi lahendamiseks kaaluda kahte alternatiivi:
1) maksustada tulumaksuga füüsilisele isikule makstavad põllumajandustoetused või
2) vabastada füüsiliste isikute põllumajandusmaade rentimisest saadavad tulud tulumaksu maksmise kohustusest.
Need küsimused haakuvad otseselt ka püsirohumaade majandamise küsimusega. Teatavasti makstakse põllumajandustoetusi märkimisväärsele osale põllumajandusmaast, mida hooldatakse vaid toetuste saamise eesmärgil. PRIA põllumassiivide registris olev massiivide kogupind, mis on heas põllumajanduslikus korras ja millele võib põllumajandustoetusi taotleda, oli 2010.a lõpu seisuga 1 181 696 ha. Ühtset pindalatoetust taotleti 2010. aastal 876 501 ha, kuid kokku oli nende tootjate kasutuses  950 743 ha. Toetusalune püsirohumaade pind oli 2010. aastal 268 435 ha, kuid kokku oli nende tootjate kasutuses püsirohumaid 423 965 ha. Selliste püsirohumaade ja looduslike rohumaade, mille majandajatel/omanikel puuduvad põllumajandusloomad, pind oli 2010. aastal kokku80 177 ha (nn euroheinamaad). Kuna puudub lisainformatsioon loomadeta tootjate püsirohumaade koristus- või kasutusviiside kohta, on eeldatud, et nendel maadel toimub heina hekseldamine.
Aktiivse põllumajandustootmise ergutamiseks tuleb leida lahendus nn euroheinamaade heaperemehelikuks majandamiseks. Rohumaade hea majandamine on peaaegu et vältimatult seotud loomakasvatusega, mistõttu tuleks kaaluda loom­koormuse nõude kehtestamist püsirohumaade majandamisel. Samuti annab nn euroheinamaade probleemile meie hinnangul mõningast leevendust põllumajandustoetuste ja/või renditulude maksustamise ülevaatamine.
Tõenäoliselt oleks otstarbekas ülaltoodud probleemide analüüsimiseks ja lahenduste kaalumiseks moodustada töörühm, kuhu oleksid kaasatud ka põllumajandustootjate esindajad, teeb EPKK kirjas ettepaneku.

Vaata ka: http://www.saartehaal.ee/2013/06/01/tootjad-tahavad-pollumaade-renditulu-maksuvabaks-muuta/

Eelmine luguUus märgis toob suurema lihasisaldusega vorstitooted esile
Järgmine luguAP 2013: Veisekasvataja Jane Mättik: Noortel tasub maal elada