BreedExpo


Klastripõhine koostöö tõuloomade eksportimisel uutele turgudele

2019. aasta aprillis sai alguse rahvusvaheline koostööprojekt „BreedExpo“, mis kestab kaks aastat ja mille käigus luuakse kolme riigi – Eesti, Läti ja Soome – põllumajandustootjatele uued võimalused tõuloomade ekspordiks uutele turgudele väljaspool Euroopa Liitu.

Peamised eesmärgid, mida soovime projektiga saavutada:

BreedExpo projekti kaudu soovitakse tõsta loomakasvatajate teadlikkust tõuloomade ekspordist, soodustada Eesti, Läti ja Edela-Soome põllumajandustootjate ning aretusühingute koostööd nii piirkondlikul tasemel kui tõuloomade sihtturgudel.

Soovime toetada lihaveise- ja piimandussektoris tegutsevaid põllumajandustootjaid tõuloomade ekspordivõimaluste leidmisel uutel turgudel – Kasahstanis, Gruusias ja Ukrainas. Projekti tegevusi viiakse ellu klastripõhiselt, kaasates koostöösse ka kohalikud tõuloomakasvatajate esindusorganisatsioone. Kokku kavandatakse kaasata projekti tegevustesse ca 40-50 põllumajandustootjat kolmest riigist. Igal sihtturul plaanitakse saavutada projekti lõpuks või hiljemalt 1 aasta pärast projekti lõppu vähemalt üks müügitehing.

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu on arengukoostöö programmi raames teinud Gruusia karjakasvatajatega ka varem koostööd loomakasvatusalaste teadmiste ja oskuste parandamiseks Gruusias. See loob head eeldused koostöö süvendamiseks Gruusia suunal nii piima- kui lihaveiste eksportimiseks. Loomade vedu on varasemalt toimunud Bulgaaria kaudu, kuid nüüdseks on olemas ka kogemus loomade transportimiseks Venemaa kaudu, mis hoiab kokku transpordikulusid. Gruusia karjakasvatajad on huvitatud oma karja geneetilise potentsiaali tõstmisest ja otsekontaktidest meie tootjatega.

Ka Ukraina esindajad on korduvalt näidanud huvi piimaveiste ostmise vastu Eestist, probleemiks võib aga kujuneda sealsel turul loomade eest makstav madal hind. Ukrainas on suured piimafarmid, kus vajatakse tõuloomi. Ukraina võib pakkuda transiitriigina võimalusi loomade ekspordiks teistesse sihtriikidesse.

Kasahstani suunal on kõige reaalsem lihaveiste ekspordi arendamine. Praeguseks on Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistul Kasahstaniga kontaktid juba ka loodud. Kasahstani turul tuleb arvestada mõnevõrra rangemate veterinaarnõuetega. Loomade transport toimub Venemaa kaudu. Väljakutseks võib osutuda Kasahstani partnerite poolt soovitud suur loomade arv.

Peamised tegevused:

Ekspordi edendamine sihtturgudel. Igal sihtturul luuakse koostöövõrgustikud kohalike partneritega, kes esindavad kohapealseid põllumajandustootjaid/farmereid ning korraldavad tõuloomade hankeid. Igal sihtturul korraldatakse kontaktüritusi ja osaletakse kohalikel põllumajandusnäitusel, kus tutvustatakse meie ekspordipotentsiaali ning loomatõuge ja luuakse koostöökontakte. Samuti korraldatakse iga sihtturu farmerite ja koostööpartnerite delegatsioonile tutvumisreis Eestisse, Soome ja Lätti, mille käigus külastatakse farme ning arutatakse projekti kaasatud tootjatega koostöövõimalusi. Kohtumiste ja visiitide eesmärgiks on jõuda konkreetsete müügitehinguteni.

Farmerite võimekuse tõstmine tõuloomade ekspordiks
Tõuloomade ekspordi olulisemaks eduteguriks on loomade kvaliteet. Praktiliste seminaride käigus jagatakse nii lihaveise- kui ka piimakarjakasvatajatele uusimaid teadmisi, mis on seotud tõuaretuse, loomade heaolu, söötmisega jne. Ühiselt külastatakse Euroopa üht suurimat tõuloomade näitust „Space 2019“ Prantsusmaal. Lisaks korraldatakse vastastikuseid õppereise, loomade näituseid, ühisseminare ning temaatilisi foorumeid.  Nende ürituste käigus luuakse piiriülesed koostöövõrgustikud Eesti, Soome ja Läti põllumajandustootjate vahel. Samuti luuakse tugev koostöövõrgustik kolme riigi tõuloomakasvatajate esindusorganisatsioonide vahel, kes praktiliselt korraldavad tõuloomade eksporditegevust ning on võimelised ühiselt täitma suuremaid tellimusi.

Tegevusi viivad ellu: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Läti Farmerite Parlament ja Varsinais-Suomi Põllumeeste Liit.

Projekti kestvus:

01.04.2019 – 30.06.2021 (27 kuud)

Projekti eelarve:

Projekti kogueelarve on 739 391,82 eurot, millest Interreg Kesk-Läänemere  programmi 2014-2020 toetus on 583 589,22 eurot.

Kontakt

Niina Haasmaa, projektijuht, niina.haasmaa@etky.ee

Silja Lehtpuu, projekti koordinaator, silja.lehtpuu@gravitas.ee

Tanel-Taavi Bulitko, ETKÜ juhatuse esimees, tanel.bulitko@mail.ee

 

VAATA UUDISEID >>