Räägi kaasa ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kujundamisel

Euroopa Komisjon kuulutas 2. veebruaril välja ÜPP uuendamise ja lihtsustamise esimese etapi ning algatas kolmekuulise avaliku arutelu. Komisjon võtab saadud arvamusi arvesse ÜPP tulevikuprioriteetide kindlaksmääramisel.

Ajakohastatud ja lihtsustatud ühine põllumajanduspoliitika peaks aitama leida lahendusi peamistele probleemidele, millega põllumajandus ja maapiirkonnad silmitsi seisavad, vastama komisjoni poliitilistele prioriteetidele (töökohad ja majanduskasv), tagama kestliku arengu, olema kooskõlas tulemustele keskendunud ELi eelarvepõhimõttega ning järgima lihtsustamise ja subsidiaarsuse põhimõtteid.

Loe lähemalt DG AGRI kodulehelt https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en. Eestikeelse küsimustiku leiate https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?surveylanguage=ET.

Avalik arutelu kestab 2. maini ning võimaldab põllumajandustootjatel, kodanikel, organisatsioonidel ja muudel huvitatud isikutel avaldada arvamust ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta, vastates 33 küsimusele. Arutelu käigus saadud tagasisidele toetudes koostab komisjon 2017. aasta lõpuks teatise, mis hõlmab järeldusi praeguse ühise põllumajanduspoliitika tulemuslikkuse kohta ja usaldusväärsetel tõenditel põhinevaid edaspidiseid poliitikavõimalusi.

Avaliku arutelu tulemused avaldatakse internetis ning volinik Phil Hogan tutvustab neid 2017. aasta juulis Brüsselis toimuval konverentsil.

Copa-Cogeca peasekretäri Pekka Pesoneni sõnul on avaliku arutelu korraldamine teretulnud, sest see annab põllumeestele ja ühistutele võimaluse oma seisukohad kuuldavaks teha ning kujundada tuleviku poliitikat.

Senine ÜPP on toiminud suhteliselt hästi ja olnud kulutõhus. Siiski tegeleme veel kaks aastat tagasi toimunud reformi mõjuga, mistõttu näeksime edasist arengut pigem evolutsiooni, mitte revolutsioonina. Me ei saa muuta poliitikat iga kahe aasta tagant, kui soovime, et põllumajandus oleks majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt jätkusuutlik.

Põllumeeste jaoks on üks võtmeküsimusi ÜPP lihtsustamine – paljude tootjate arvates on bürkoraatia põllumeheks olemise kõige ebameeldivam külg. Lihtsustamine on eriti tähtis rohestamismeetmete puhul. Järjest suureneva turu volatiilsuse tõttu soovime rohkem rõhku panna riskijuhtimis-meetmetele ja futuuride turgudele. Tähtis on edendada ühistulist tegevust. Sektori üldine noorenemine on samuti oluline, sektorisse sisenemine tuleb teha lihtsamaks ja leida sihipäraseid meetmeid, mis aitaksid noortel põllumajandustegevust alustada.

Copa-Cogeca arvates on oluline säilitada nii ÜPP esimene kui ka teine sammas. Tugeva maaelu arengu poliitika olemasolu on tähtis, et kindlustada põllumeestele korralik elustandard ja nende perekondadele juurdepääs lastehoiule, haridusele, kvaliteetsele internetiühendusele. Lairibaühenduse olemasolu on hädavajalik tootjatele moodsa tehnoloogia ja nt täppisviljeluse kasutamiseks, mis aitab toota ressursitõhusamalt.

Copa-Cogeca osaleb aktiivselt ÜPP tulevikuarutelus ja ootab head koostööd Euroopa Komisjoni, parlamendi ning Malta eesistumisega.

Eelmine luguKonverents “Maheviljaturg 2017”
Järgmine luguUuring: Eestimaalaste hinnangul peaks karusloomakasvatus olema Eestis lubatud ka tulevikus