PTA: Taimekaitsevahendite kasutamisel tegutse targalt

Foto on illustratiivne. Foto: visualhunt.com

Taimekasvatuse ja taimekaitsetööde kõrghooaeg on alanud ning Põllumajandus- ja Toiduamet tuletab kõigile, kes tegelevad taimekasvatusega ja kasutavad oma majapidamises taimekaitsevahendeid meelde, et taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks on äärmiselt oluline pidada kinni kõigist nõuetest tööde teostamisel.

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) osutab, et taimekaitsevahendite kasutamist reguleerib eelkõige taimekaitseseadus ning selle alusel kehtestatud põllumajandusministri 29.11.2011 määrus nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded’“ ning 20.04.2006 määrus nr 49 „Taimekaitseseadme kasutamise, puhastamise, hooldamise ning hoidmise ohutusnõuded“.

Nendes õigusaktides on sätestatud, milliseid taimekaitsevahendeid Eestis kasutada tohib ning millised on nõuded nende kasutamisel. PTA rõhutab, et taimekaitsevahendite kasutamise üle otsustada ja töid läbi viia tohivad üksnes professionaalsed kasutajad, kes on läbinud vastava koolituse ja omavad kehtivat taimekaitsetunnistust. Professionaalne kasutaja järgib ka integreeritud taimekaitse põhimõtteid. Kasutada on lubatud üksnes Eestis ametlikult registreeritud taimekaitsevahendeid.

Ohutu kasutamine

Erilist tähelepanu tuleb pöörata iga taimekaitsevahendi kasutusjuhendile, kus on kirjas täpsed kasutustingimused, sh lubatud kasutusalad, kulunormid, kasutus- ja ooteajad, võimalikud kasutuspiirangud. Kindlasti peab arvestama erinevate veekaitseliste piirangutega. Kasutustingimusi tuleb täpselt järgida ka eriloa alusel kasutada lubatud vahendite puhul. Taimekaitsetööde teostamisel peab jälgima ilmastikutingimusi. Pritsimisel ei tohi temperatuur olla üle 25oC ja tuulekiirus üle 4 m/s. Arvestada tuleb tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine.

Mesilaste ja teiste kasulike putukate kaitsmise eesmärgil kehtib Eestis juba aastaid õitsvate taimede, sh umbrohtude pritsimise keeld. Erandina võib õitsvaid taimi pritsida juhul, kui taimekaitsevahendi kasutusjuhendil on vastav märge. Sellisel juhul võib taimekaitsevahendit kasutada varahommikusel või hilisõhtusel ajal, mil mesilased ega teised tolmeldajad ei lenda (kell 22.00 – 05.00). Taimekaitsetööd peavad olema läbi viidud viisil, millega on välditud oht inimeste ja loomade tervisele ning ümbritsevale keskkonnale, silmas pidades ka head taimekaitsetava. Samuti ei tohi taimekaitseseade nõuetekohasel kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ja hoidmisel ohustada inimese tervist ega keskkonda.

Allpool lisatud meelespea annab põhjaliku ülevaate nõuetest taimekaitsevahendite kasutamisel.

MEELESPEA: taimekaitsevahendi kasutamisel kasuta ainult Eestis turule lubatud taimekaitsevahendid. Taimekaitsevahendite register on leitav PTA kodulehelt.

Kontrolli taimekaitsetunnistuse olemasolu nii taimekaitsevahendi kasutamise üle otsustajatel kui töö teostajatel. Tunnistuse kehtivust saab kontrollida PTA kodulehelt.

Kasuta taimekaitsevahendit ainult loas määratud ja märgistusele vastavatel tingimustel.

 • jälgi, et vahend on lubatud antud kultuuril või kasutusalal kasutada
 • veendu, et kasutad õiget kulunormi
 • teosta töid ainult lubatud ajal (kasvufaas, NB! insektitsiididel kellaaeg, jm)
 • pea kinni lubatud kasutuskordade arvust
 • arvesta lisapiirangutega veekogude läheduses pritsimisel ja teiste märgistusel toodud
 • puhvertsoonidega ja kasutuspiirangutega

Pea kinni kehtivatest veekaitsevööndi nõuetest (kui toote infolehel ei ole märgitud täiendavaid piiranguid) ning teistest veeseadusest tulenevatest nõuetest.

 • Läänemerel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel – 20 m
 • teistel järvedel, jõgedel, ojadel, allikatel, kanalitel, peakraavidel ja maaparandussüsteemide avatud eesvooludel – 10 m
 • peakraavidel ja maaparandussüsteemide avatud eesvooludel valgalaga alla 10 km² – 1 m. Taimekaitsevahendite kasutamine on keelatud allikatele ja karstilehtritele lähemal kui 10 m (oluliste allikate ja karstilehtrite puhul nitraaditundlikul alal 50 m).

Taimekaitsevahendi kasutamisel pea kinni taimekaitsetöö ohutusnõuetest

 • jälgi, et pritsimislahuse valmistamine ei toimuks veehaarde sanitaarkaitsealal või veevõtukoha hooldusalal
 • tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendid loputa töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda
 • veendu, et pritsitaval alal ei oleks õitsvaid taimi, sh ka umbrohte (välja arvatud juhul, kui taimekaitsevahendi pakendi märgistusel on vastav märge, et taimekaitsevahendit võib kasutada taimede õitsemise ajal, sel juhul võib töid teostada kl 22.00-05.00)
 • jälgi, et tuule kiirus pritsimise ajal ei ületaks 4 m/s ja õhutemperatuur ei ületaks 25ºC
 • arvesta ka tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine
 • veendu, et kasutatav prits ja selle osad on töökorras ning läbinud tehnilise kontrolli
 • jälgi, et seadme puhastamine ning taimekaitsevahendi jääkide ja pakendijäätmete käitlemine toimub nõuetekohaselt

Kasuta nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid ja arvesta integreeritud taimekaitse põhimõtetega.

 • kasuta viljavaheldust
 • väeta ja lupja tasakaalustatult
 • eelista haiguskindlamaid ja vastupanuvõimelisemaid sorte
 • kasuta sertifitseeritud seemet
 • soodusta kasulike organismide levikut
 • puhasta hoolikalt kasutatavaid masinaid
 • hinda tõrjevajadust ja rakenda taimekaitset ainult vajadusel
 • eelista mehhaanilisi, bioloogilisi ja mittekeemilisi tõrjevõtteid

Täida põlluraamatut õigeaegselt (hiljemalt 10 päeva jooksul) ja korrektselt jälgi, et taimekaitsevahendi hoiustamine vastab nõuetele.

 • hoiuruum on lukustatav ja märgistatud
 • hoiutingimused on ohutud ja turvalised (korralik valgustus, ventilatsioon jne)
 • hoiukohas on olemas vahendid võimaliku reostuse likvideerimiseks

Puhitud seemet:

 • transpordi ja hoiusta eraldi toidust, ravimitest ja söödast
 • ära kasutata toiduks või söödaks ning ära jäta kõrvalistele isikutele või lindudele-loomadele kättesaadavasse kohta
 • kasutamata puhitud seeme anna üle ohtlike jäätmete käitlejal

Lisainfo saamiseks on võimalik pöörduda Põllumajandus- ja Toiduameti taimekaitse peaspetsialistide poole maakondade esindustes või taimekaitse ja väetise osakonna poole aadressil Teaduse 2, Saku või kirjutades riina.partel@pta.agri.ee

Eelmine lugu12.05.2023 EPKK infopäev „Hobuste aretus“
Järgmine luguVälismaalaste seaduse väljakuulutamine loob vajalikku selgust