Põllumajanduskoda osaleb Läänemere piirkonna biomassi väärtusahelate projektis

28. veebruarist 1. märtsini toimus Kaunases projekti “BalticBiomass4Value – bioloogilistel ressurssidel põhinevate väärtusahelate potentsiaali kasutamine” avakoos­olek. Projekti rahastatakse Interreg Baltic Sea Region programmist. Projektis osaleb 17 organisatsiooni kaheksast Läänemere äärsest riigist.

„Biomajanduse arenda­misel on suur potentsiaal majanduskasvu ja uute töökohtade loomisel ning lisasissetulekute kindlus­tamisel põllumajandus- ja metsandussektoris. Samuti on biomajandusel oluline roll keskkonna­hoidlikkuse suurendamisel, aga ka taastumatutest loodusvaradest sõltuvuse ning kasvuhoonegaaside õhkupaiskamise vähenda­misel. Biomajanduse arengu ja edu aluseks on lähenemine, kus toimub koostöö ettevõttete, teadus- ja haridus­sektori ning otsustajate vahel,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

2021. aasta juunini kestva projekti Eesti poolsed partnerid on Eesti Maaülikool, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Maa­elu­minis­tee­rium. Projekti eesmärgiks on suurendada Läänemere piirkonna avaliku ja erasektori osaliste suutlikkust toota bioenergiat keskkonna­säästlikumalt ja konkurentsivõimelisemalt, kasutades energiatootmiseks uusi biomassi allikaid (sh bioloogilised jäätmed), samuti kasutada bioenergia tootmise kõrval võimalusi suure väärtusega biotoodete arendamiseks.

Pro­jekti käigus kaardistatakse erinevatest allikatest pärit biomass (põllumajan­dus, toidu- ja söödatööstus, metsandus, puidutööstus, olmejäätmed, reovee­setted, kalandus, vetikad), selle logistika, erinevad biomassi väärindamise tehnoloogiad ja väärtusahelad, et teha kindlaks bioenergia tootmise parimad tavad ja potentsiaal biomassi tõhusama ning säästvama kasutuselevõtu kohta Läänemere piirkonnas. Projekt keskendub küll eelkõige bioenergiale, kuid ühtlasi uuritakse ka biomassi kasutamise teisi võimalusi biotoodete arenda­miseks (toit, sööt, väetised, kemikaalid, kosmeetika ja muud kasutusalad). Läänemere piirkonna riikide koostöö aluseks on sarnased bioloogilised ressursid, samas kui nende väärindamiseks kasutatakse erinevaid tehno­loogiaid ja ärimudeleid.

Eelmine luguEttekanded: Aiandusfoorum 2019
Järgmine luguKutsume Põllumajanduskoja liikmeid liituma kindlustusühistuga ÜKS