Meelespea taimekaitsevahendi kasutamisel põllumajanduses

Fotol: Naeri- hiilamardikad 2021. aasta kevadel talirapsil. Autor: Liina Kann

Taimekasvatuse ja taimekaitsetööde kõrghooaeg on alanud ning Põllumajandus- ja Toiduamet tuletab meelde, et taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks on äärmiselt oluline pidada kinni kõigist nõuetest tööde teostamisel.

Taimekaitsevahendite kasutamist reguleerib taimekaitseseadus ning selle alusel kehtestatud põllumajandusministri 29.11.2011. a määrus nr 90 ’Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded’.

KASUTA AINULT EESTIS TURULE LUBATUD TAIMEKAITSEVAHENDEID

Taimekaitsevahendite register on leitav PTA kodulehelt.

KONTROLLI TAIMEKAITSETUNNISTUSE OLEMASOLU nii taimekaitsevahendi kasutamise üle otsustajatel kui töö teostajatel. Kontrolli tunnistuse kehtivust taimekaitsevahendite registrist PTA kodulehelt.

KASUTA TAIMEKAITSEVAHENDIT AINULT LOAS MÄÄRATUD JA MÄRGISTUSELE VASTAVATEL TINGIMUSTEL:

 • jälgi, et vahend on lubatud antud kultuuril kasutada
 • veendu, et kasutad õiget kulunormi
 • teosta töid ainult lubatud ajal (kasvufaas, NB! insektitsiididel kellaaeg, jm)
 • pea kinni lubatud kasutuskordade arvust
 • arvesta kindlasti lisapiirangutega veekogude läheduses pritsimisel ja teiste märgistusel toodud puhvertsoonidega ja kasutuspiirangutega

PEA KINNI KEHTIVATEST VEEKAITSEVÖÖNDI NÕUETEST (kui toote infolehel ei ole märgitud täiendavaid piiranguid) ning TEISTEST VEESEADUSEST TULENEVATEST NÕUETEST:

 • Läänemerel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel – 20 m
 • teistel järvedel, jõgedel, ojadel, allikatel, kanalitel, peakraavidel ja maaparandussüsteemide avatud eesvooludel – 10 m
 • peakraavidel ja maaparandussüsteemide avatud eesvooludel valgalaga alla 10 km2 – 1 m
 • Taimekaitsevahendite kasutamine on keelatud allikatele ja karstilehtritele lähemal kui 10 m (oluliste allikate ja karstilehtrite puhul nitraaditundlikul alal 50 m).

TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMISEL PEA KINNI TAIMEKAITSETÖÖ OHUTUSNÕUETEST:

 • jälgi, et pritsimislahuse valmistamine ei toimuks veehaarde sanitaarkaitsealal või veevõtukoha hooldusalal
 • tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendid on loputatud töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda
 • veendu, et pritsitaval alal ei oleks õitsvaid taimi, sh ka umbrohte (välja arvatud juhul, kui taimekaitsevahendi pakendi märgistusel on vastav märge, et taimekaitsevahendit võib kasutada taimede õitsemise ajal, sel juhul võib töid teostada kl 22.00-05.00)
 • jälgi, et tuule kiirus pritsimise ajal ei ületaks 4 m/s
 • arvesta ka tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine
 • jälgi, et õhutemperatuur ei ületaks 25ºC
 • veendu, et kasutatav prits on töökorras ja läbinud tehnilise kontrolli
 • kasuta nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid!

ARVESTA INTEGREERITUD TAIMEKAITSE PÕHIMÕTETEGA:

 • kasuta viljavaheldust
 • väeta ja lupja tasakaalustatult
 • eelista haiguskindlamaid ja vastupanuvõimelisemaid sorte
 • kasuta sertifitseeritud seemet
 • soodusta kasulike organismide levikut
 • puhasta hoolikalt kasutatavaid masinaid
 • hinda tõrjevajadust ja rakenda taimekaitset ainult vajadusel
 • eelista mehhaanilisi, bioloogilisi ja mittekeemilisi tõrjevõtteid

TÄIDA PÕLLURAAMATUT ÕIGEAEGSELT JA KORREKTSELT (hiljemalt 10 päeva jooksul)

JÄLGI, ET TAIMEKAITSEVAHENDI HOIUSTAMINE VASTAB NÕUETELE:

 • hoiuruum on lukustatav ja märgistatud
 • hoiutingimused on ohutud ja turvalised (korralik valgustus, ventilatsioon jne)
 • hoiukohas on olemas vahendid võimaliku reostuse likvideerimiseks

PUHITUD SEEMET:

 • hoia hoiuruumis, selleks ettenähtud konteineris või kapis, eraldi toidust, ravimitest ja söödast, et vältida nende saastumist puhtimiseks kasutatava taimekaitsevahendiga
 • ära kasutata toiduks või söödaks
 • vea eraldi ravimitest, toidust või söödast
 • kasutamata puhitud seeme anna üle ohtlike jäätmete käitlejale
Eelmine lugu24.05.2023 EPKK infopäev „Mullaelustiku parandamine läbi kompostimise”
Järgmine lugu29.05.2023 EPKK infopäev „Taastav põllumajandus“