Mati Koppel: Muutused teraviljade struktuuris

Tulusamad kultuurid tõrjuvad väiksemat sissetulekut andvad kultuurid välja. Tänavusel kevadel oli põllu­meestele üks aktuaalsemaid küsimusi, milliseid kultuu­re külvata. Eesti põhiteravilja otra külvatakse vähem, suurenevad suu­remat sissetulekut tõotavate rapsi ja nisu külvipinnad. Põllumeestele on see tekitanud küsimuse, kas niisugune kultuuri­de vahetus on majanduslikult ja agronoomiliselt õigustatud. Kas kul­tuuride kasvupinna muutustega ei minda liialt kaugele? Analüüsides on kasutatud Eesti Statistikaame­ti andmeid Eesti teraviljakasvatu­se kohta.

Teraviljade struktuur on muutunud

Eesti teraviljakasvatuses on viimas­tel aastakümnetel toimunud märkimisväärsed muutused. Kolhoosiaja lõpuga võrreldes vähenes vahe­pealsetel languseaastatel teravilja­de külvipind kolmandiku, kogusaak isegi poole võrra. Sellel sajandil on toimunud uuesti pidev teraviljapindade ja saagi suurenemine. Vii­mastel aastatel on teravilja kasvu­pind olnud ca 20% ja kogusaak ca 10% väiksem kui kaheksakümnen­datel aastatel. Kogusaagi suurene­mises on olulise osa andnud saagi­kuse tõus.

Kolmekümne aastaga on toimu­nud muutusi teraviljade struktuuris. Kõige rohkem, ligi neli korda on vä­henenud segavilja ja rukki kasvatus, odra kasvupind on vähenenud ligi poole, kaeral neljandiku võrra. Nen­del pindadel on suurenenud tali- ja suvinisu kasvatus. Uute kultuuride­na on tulnud raps, mida 2009. aastal kasvatati 81,5 tuhat hektarit, ning tritik ja talioder, mida kasvatati kokku 9,2 tuhandel hektaril.

Rapsi ja teraviljade külvipind kokku moodustas 2009. aastal 397,5 tuhat hektarit, lähenedes sellega kaheksakümnendate aastate külvipinnale. Seega toimub põllupin-na pärast kultuuride vahel tõsine konkurents. Maaressursi piiratuse tõttu väheneb madalama saagiku­se ja madalama hinnaga kultuuride pind, suureneb kõrgemat hektaritulu tagava rapsi või saagikamate te­raviljade kasvupind.

Kõige stabiilsema kasvupinnaga on olnud kaer. Kaer sobib teistest teraviljadest paremini kerge lõimi­sega väheviljakatele ning happelistele põldudele, kus tal ei ole teistest kultuuridest konkurente.

Eelmise sajandi lõpul ei olnud eri kultuuride saakides olulisi vahesid. Kasvatatava kultuuri valikul olid määravamad faktorid põlluviljakuse tase, sobivus külvikorda ja kasvata­mise lihtsus. Sel sajandil on masintehnoloogiate ja agrotehnika täius­tumine ning uute sortide kasvata­mine toonud kaasa saagikuse tõusu ning diferentseerumise saakides.

Kõrgem saagikus on lisaks pare­male hinnale Eestis üks peamisi tegureid eelkõige tali- aga ka suvinisu kasvupindade suurenemisel. Suu­remat sissetulekut andvad kultuu­rid tõrjuvad väiksema saagikusega või odavamad kultuurid kogu maa­ilmas välja. Teistest maadest võib näiteks tuua riigid, kus aianduse areng on põllukultuurid täielikult välja tõrjunud.

Nii on näiteks USAs Kalifornias Sacramento orus tavateraviljade kasvatus täielikult lõpetatud, vil­jeldakse viinamarju, puuvilju, rii­si. Hollandis ja Taanis on maisikasvatus paljuski tunginud endistele teraviljapõldudele. Samasuguseid majanduslikest huvidest lähtuvaid muutusi täheldame praegu ka Ees­ti teraviljakasvatuses.

Rapsi kasvatatakse liiga palju

Rapsi kasvupinna suurenemisel on tähtis tema osatähtsus külvikorras. Rapsi kasvatamisel on soovituslik kasvatussagedus mitte tihedami­ni kui viie-kuue aasta järel. Kahel viimasel aastal on rapsi osatähtsus ületanud üle 20% külvipinnast ehk Eesti keskmisena kasvatatakse sagedamini kui iga viie aasta järel, rapsikasvatuseks soodsamatel põldudel aga veelgi sagedamini.

See on juba viinud rapsi kahjus­tavate haiguste, eelkõige valgemädaniku ning kahjurite esinemise ning nende tekitatud kahjude suu­renemisele. Haiguseriski vältimi­seks ei ole edasine rapsipindade Suurenemine soovitatav.

Eesti sisemaine teraviljatarbi-mine on olnud hulk aastaid enam­vähem stabiilselt ca 700 000 ton­ni. Alates 2006. aastast on Eestis teraviljasaak püsivalt ületanud sise­maist tarbimist. Suurenenud on viljaeksport, mis viimasel neljal aas­tal on ületanud importi ja ulatus 2009. aastal 320 478 tonnini.

Odra kasvupinna vähenemine toob kaasa probleeme

Väga tähtis on teravilja tootmise-tarbimise, ekspordi-impordi vahe­line suhe, mida iseloomustab varude mahu dünaamika. Viimaste aas­tate varud on olnud väikese langustrendiga, olles 1,5 kuni 2 kuu tarbi­mise tasemel.

Varude osas suurt vähenemise võimalust ei ole, muidu peame näi­teks ebasoodsast ilmastikust tingitud saagi vähenemise korral vähen­dama eksporti või suurendama vil­ja sissevedu.

Vaadeldes eraldi odra kasvata­mist ja kasutamist, on selgelt näha kasvatamise suurenemine ning väikese langustrendiga sisemaise tar­bimise vähenemine. 2006. aastal hüppeliselt suurenenud eksport on jäänud samale tasemele püsima ning arvestades hetkel odra ülekül­lust maailmaturul, võib eeldada ise­gi selle teatavat langust tulevikus.

Kõik see on viinud laovarude mõ­ningasele suurenemisele. 2009. aas­ta varu 66 783 tonni moodustas 20% kogusaagist ja on kolme kuu tarbimise vajadus.

Normaalsete saagiolude kor­ral ei tohiks odra kasvupinna kuni 10% vähenemine tuua kaasa oluli­si probleeme odra tarbimises. Odra kogusaagi vähenemine pinna suu­rema vähenemise või saagilanguse tõttu võib kergesti viia odra nega­tiivse bilansini ja kodumaise odra puudujäägini.

Oder on oluline eelviljana tali-viljadele, heintaimede katteviljana ning tähtsal kohal koristuskonveieris. Odra kasvupinna suure vähene­mise korral võivad lisaks odra puudujäägile tekkida ka agronoomilised probleemid külvikordade koos­tamisel.

Eelmine luguHea meepurgi kaane all on tirts usaldust
Järgmine luguÄripäev: Werol paneb uues tehases õlipressid hoogsamalt tööle