Kaugseire on abiks põllumajandustoetuste taotlemisel

PRIA arendusnõunik Mariell Viinalass digikonverentsil. Foto: EPKK

27. septembril toimus Põllumajandus-Kaubanduskoja konverents “Digipööre Eesti maamajanduses”. Ühe teemana leidis käsitlust ka PRIA uus, kaugseirel põhinev kontrollisüsteem, millest konverentsil andis ülevaate PRIA arendusnõunik​ Mariell Viinalass​.

Kaugseire teemaga hakkas PRIA tegelema juba aastal 2017, liikumapanevaks jõuks oli liikmesriikide makseagentuuride surve Euroopa Komisjonile kontrolliprotsesside lihtsustamise osas. Sel ajahetkel oli üheks kontrollprotsessi lahenduseks satelliidid, need olid laialdaselt kasutusel ja mis kõige olulisem, olid tasuta.

„2018. aastal muudeti seadusandlust ja lisaks kohapealsele kontrollile, tekkis võimalus monitoorimiseks. Kolm aastat hiljem koondati kokku viie edumeelse riigi monitooringu kogemused raportiks. Ka audiitorite koda tunnistas monitooringut kui parimat võimalikku praktikat,“ selgitas PRIA arendusnõunik Mariell Viinalass. „Eelpool nimetatud sammud on andnud julguse Euroopa Komisjonile, heas mõttes, jõuliselt uut poliitikat rakendada ning läbi suruda suurt mõttemaailma muutust – oluline on tulemus, kontrollisüsteem on tervikuna usaldusväärsusel põhinev ja ennetav ning süsteemi toimivust hinnatakse läbi kvaliteedihindamise​. See on suurim muudatus pindalatoetuste kontrolliprotsessis läbi aegade!​”

Pinnaseire süsteem muudab kontrolli protsessi. Selle lahendusega väheneb inspektorite kohapealkäimise osa, sest seda hakkab uuest aastast asendama kaugseire. Ka muutuvad kontrollid täpsemaks ja neid saab hakata tegema 100% ulatuses varasema 5% valimi asemel.

„Kui Eestis on ümmardades üks miljon hektarit põllumajandusmaad ja ca 200 000 põldu​, siis on igati arusaadav, kuidas uus kontrolliprotsess muutub kontrollijale lihtsamaks, samas kontroll tõhusamaks ja protsess paremini hallatuks,” rõhutas Viinalass.

Suurenenud kontrollimahuga toimetulekuks tuleb kasutada kaugseire meetodeid – seiramist ehk pinnaseire​t. Kontrollimise aluseks on Sentineli satelliidi pildid või muud vähemalt samaväärse väärtusega andmed – eelkõige teiste satelliitide andmed ja lisaks asukohamärgisega fotod​. Kogu seda protsessi hakatakse tulevikus hindama läbi kvaliteedikontrolli. Kuidas see välja hakkab nägema, selgub lähiajal.

MIS ON MIS?

Kontrollisüsteemi hindamise oluline komponent kvaliteedihindamine (QA):​

  • Kvaliteedikontrolli käigus toimub nõuete täitmise hindamine satelliidipiltide ja kohapealsete kontrollide alusel – nn kiirvisiidid kohapeal​.
  • Hetkel QA osas täpsem teadmine puudub, metoodika on koostamisel.
  • Ka QA käigus leitud mittevastavuste puhul tuleb anda taotlejale võimalus see korda teha.
  • Kui ebaõigete otsuste tulemusel on oluliselt vigu (on olnud juttu, et see tolerants võiks olla 2%), siis on tarvis ette võtta parendusmeetmed​.

Ajakava paigas. Kontrollprotsessi muutmiseks on paigas seadusandlusest tulenev ajakava, täpsustas PRIA arendusnõunik. „Komisjoni seadusandlus jõustub juba 1. jaanuaril 2023. See on aasta varem planeeritust. Siis ollakse PRIAs valmis tegema kohustuslikku seiret põhisissetulekutoetuse (ÜPT) osas, aasta hiljem on olemas valmisolek seirata kõiki pindalaga seotud sekkumisi,“ rääkis Viinalass.

Seirata tuleb kõiki nõudeid, mida on võimalik seirata​ ja need on jaotatud kolme gruppi: seiratavad sekkumised​, osaliselt seiratavad sekkumised​ ja mitteseiratavad sekkumised​.

Mariell Viinalass selgitas lahti pinnaseiresüsteemi olemuse. „Kuna seiresüsteemi peab rakendama vähemalt põhisissetulekutoetuse (PST) osas, peab kaugseire teel suutma kontrollida kõiki põhisissetulekutoetuse nõudeid​. Samuti peab seiresüsteem ka iga põllu tasemel suutma kindlaks teha mittetoetusõiguslike elementide olemasolu, näiteks püsivad elemendid nagu teed, hooned jms. Samuti peab süsteem suutma eristada sisuliselt mitteõige tegevuse, vale kultuuri, vale maakasutuse. Ka peab süsteem aru saama, kas maakasutus on sihipärane taotluses välja tooduga,“ selgitas ta.

Markerite süsteem. PRIA on koos koostööpartneritega loonud nõuete kontrollimiseks markerite süsteemi, mida on viis tükki ja nad toimivad sümbioosis. Nii on valminud mittetoetusõiguslike elementide marker, homogeensuse/heterogeensuse marker, kündmise marker​, niitmise marker ja kultuurigrupi marker​.

PRIA ülesandeks on markerite tulemuste alusel klassifitseerida kõik põllud valgusfoori alusel kolme gruppi​:

  • Lõplik roheline- mittevastavusi ei leita ühegi elemendi osas ja põld on toetusõiguslik – võib raha maksta.
  • Mittelõplik ehk kollane- süsteem ei suuda tuvastada nõuete täitmist ega mittetäitmist. Järeltegevusi ei ole tarvis ja võib raha maksta.
  • Lõplik punane- leitakse mingi mittevastavus vähemalt ühe elemendi puhul. Taotlejat on tarvis teavitada ja anda võimalus tegevus ära teha, taotlust muuta, tõestada tehtud tegevust või eemaldada taotlemine. Kui punaseid põlde korda ei tehta, siis neile raha ei anta.

Mariell Viinalassi sõnul on PRIA poolt valmimas ka uus rakendus – fotoäpp. “Taotlejaga suhtlemiseks tuleb luua asukohamärgisega fotode haldamise rakendus ehk fotoäpp, mille  kaudu annab PRIA taotlejale teada potentsiaalsest nõude rikkumisest ​(punane põld) ja saadab läbi äpi põllumajandustootjale pildi. Taotlejal on võimalus rikkumine kõrvaldada, näiteks põld ära niita ja selle tõenduseks saata meile fotoäpi kaudu tehtud foto või põld sanktsioonideta taotluselt eemaldada. Kindlasti ei saa fotoäpp olema tingimuseks toetuste taotlemisel,” sõnas Viinalass.

Kellele kohustus, kellele võimalus. Pinnaseire süsteemi rakendamine ning selles kirjeldatud uute komponentide loomine on liikmesriigi kohustus pindalatoetuste rakendamisel​. “PRIA peab tagama 100%-lise nõuete kontrollimise, kasutades selleks kaugseire meetodeid ja võimaldama taotlejale suhtlust fotoäpi kaudu. Taotleja jaoks on tegemist võimalusega süsteemi paindlikumalt kasutada – inspektorit eemal hoida ja/või taotlust sanktsioonideta muuta​,” ütles PRIA arendusnõunik ja lisas, et taotleja ei pea fotoäppi kasutama, aga sellisel juhul on punaste põldude osas vajalik läbi viia kohapealne kontroll reaalse tulemuse hindamiseks.

TASUB TEADA

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2021/2116 artikli 65 kohaselt loetakse pinnaseiresüsteemiks korda, mille alusel regulaarselt ja süstemaatiliselt vaadeldakse, jälgitakse ning hinnatakse põllumajandustootja põllumajanduslikke tegevusi ja järgitud tavasid põllumajandusmaal.​

PRIA tõttu järgmisel aastal pindalatoetuste väljamaksmine ära ei jää, me teeme kõik, et see oleks lihtne, kiire ja mugav, sõnas Viinalass lõpusõnades.

Eelmine luguToidutootjate ühendused: Me ei saa rohkem eirata toiduainetootjate hädaolukorda
Järgmine luguPõllutehnika õige seadistus annab täpsed andmed edaspidiseks tegevuseks