Europarlament nõuab ÜPP toetuste õiglast jaotamist

Euroopa Parlament kiitis 8. juulil 2010 heaks raporti, milles nõutakse ÜPP toetuste õiglast jaotamist peale 2013. aastat. Europarlament rõhutab raportis, et see peab olema õiglane nii uute kui ka vanade liikmesriikide põllumajandusettevõtjate suhtes. Raportis märgitakse, et uute liikmesriikide õigustatud ootus Euroopa Liiduga ühinemisel oli see, et nende ÜPP toetused muutuvad aja jooksul võrreldavaks vanade liikmesriikide toetustega. Parlament nõuab seejuures ÜPP-le 2013. aasta eelarves eraldatud summade säilitamist järgmise rahastamiskava jooksul.

Europarlament on veendunud, et ebavõrdsuse vähendamiseks otsetoetuste jaotamises liikmesriikide vahel ning Euroopa põllumajandust iseloomustava mitmekesisuse arvesse võtmiseks ei piisa ainult pindalast lähtumisest, ning palub seetõttu komisjonil teha ettepanek täiendavate objektiivsete kriteeriumide kohta ning hinnata nende võimalikku mõju, võttes arvesse põllumajandussektori keerukust ja liikmesriikide erinevusi, et saavutada tasakaalustatum jaotamine. Samuti nõutakse, et maaelu arengu eesmärkide täitmiseks vajalike vahendite jaotamiseks määrataks selgelt kindlaks õiglased ja objektiivsed kriteeriumid.

Europarlament rõhutab, et toit on kõige olulisem põllumajanduses toodetav avalik hüve ning põllumajandusettevõtjad pakuvad hulgaliselt avalikke hüvesid, mida turg neile ei hüvita. Parlament nõuab seetõttu, et neile tuleks õiglast hüvitust anda ja veelgi stiimuleid luua, et nad jätkaksid lisaks suurema arvu töökohtade loomisele ohutute ja kõrgekvaliteediliste toodete pakkumist, loomade heaolu parandamist ja täiendava kasu toomist keskkonnale, et säilitada maapiirkonnad kogu Euroopas.

Parlament on samuti seisukohal, et esimese samba raames otsetoetuste vähendamisel oleksid hävitavad tagajärjed mitte üksnes põllumajandusettevõtjate, vaid samuti ka maapiirkondade, põllumajandusega seotud avalike teenuste, tarbijate ja ühiskonna jaoks. Otsetoetused on seetõttu ülimalt olulised ning need tuleb säilitada. Europarlement juhib tähelepanu asjaolule, et ühise põllumajanduspoliitika rahastamise igasugune vähendamine võib avaldada põllumajandusettevõtete väärtusele ebasoodsat mõju.

Euroopa Parlament märgib, et turg ei ole seni suutnud keskkonna ja teiste avalike hüvede kaitsmist põllumajandusettevõtjatele nõuetekohaselt hüvitada, seetõttu on parlament veendunud, et ÜPPs tuleb pöörata rohkem tähelepanu säästvusele, pakkudes selleks põllumajandusettevõtjatele nõuetekohaseid majanduslikke stiimuleid, et optimeerida ökosüsteemiga seotud teenuste pakkumist ning veelgi parandada ELi põllumajandusmaa keskkonnaressursside nõuetekohast haldamist.

Loe lähemalt Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud raportit.

Loe lisaks ka Eesti Rahvusringhäälingu uudist.

 

Eelmine luguEPKK korraldatavad Eesti ettevõtete ühisstendid toidumessidel 2010. aastal
Järgmine luguPakendeid puudutavasse seadusandlusse on oodata silokile osas täpsustusi