BalticBiomass4Value

Projekt BalticBiomass4Value – „Bioloogilistel ressurssidel põhinevate väärtusahelate potentsiaali kasutamine“

Projekti eesmärgiks on suurendada Läänemere piirkonna avaliku ja erasektori osaliste suutlikkust toota bioenergiat keskkonna­säästlikumalt ja konkurentsivõimelisemalt, kasutades energiatootmiseks uusi biomassi allikaid (sh bioloogilised jäätmed), samuti kasutada bioenergia tootmise kõrval võimalusi suure väärtusega biotoodete arendamiseks.

 

Projekti partnerid:

Projekti rahastatakse Interreg Baltic Sea Region programmist. Projektis osaleb 17 organisatsiooni kaheksast Läänemere äärsest riigist. 2021. aasta juunini kestva projekti Eesti poolsed partnerid on Eesti Maaülikool, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Maa­elu­minis­tee­rium. Lisainfot partnerite kohta leiad siit.

Projekti tegevused:

Pro­jekti käigus kaardistatakse erinevatest allikatest pärit biomass (põllumajan­dus, toidu- ja söödatööstus, metsandus, puidutööstus, olmejäätmed, reovee­setted, kalandus, vetikad), selle logistika, erinevad biomassi väärindamise tehnoloogiad ja väärtusahelad, et teha kindlaks bioenergia tootmise parimad tavad ja potentsiaal biomassi tõhusama ning säästvama kasutuselevõtu kohta Läänemere piirkonnas. Projekt keskendub küll eelkõige bioenergiale, kuid ühtlasi uuritakse ka biomassi kasutamise teisi võimalusi biotoodete arenda­miseks (toit, sööt, väetised, kemikaalid, kosmeetika ja muud kasutusalad). Läänemere piirkonna riikide koostöö aluseks on sarnased bioloogilised ressursid, samas kui nende väärindamiseks kasutatakse erinevaid tehno­loogiaid ja ärimudeleid.

Projekti eelarve:

Projekti eelarve kokku on 2,79 miljonit eurot, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) toetus 1,86 eurot, Norra riigi toetus 0,19 miljonit eurot ning Euroopa naabruspoliitika rahastusvahendi (ENI) toetus 0,09 miljonit eurot. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja eelarve kokku on 111 620 eurot.

Projekti kodulehekülg:

Lisainfot projekti kohta leiad siit: https://balticbiomass4value.eu/

Lisainfo ja kontakt:

Roomet Sõrmus 
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 
tel 600 9349 
e-post: roomet.sormus@epkk.ee

 

VAATA UUDISEID >>