Tutvustus

Tutvustus

Järgmine

Hea väikeettevõtja!

 

Selle juhendi eesmärk on selgitada õigusaktist tulenevaid nõudeid ennekõike piimatöötlejate eripärast lähtuvalt. Neid selgitusi on mõistlik arvestada nii uue väikese töötlemisruumi projekteerimise alguses kui ka ümberehitusel. Juhendi järgimine on vabatahtlik, sest käesoleval juhendil pole otseselt õiguslikku jõudu, kuid see ühtlustab hea hügieenitava nõuetest arusaamist ja viitab teemadele, millele piimatöötlemisettevõtet rajades tuleb nii või teisiti mõelda. Abiks ja lihtsustamaks enesekontrolliplaani dokumentatsiooni loomist uue piimatöötlemisettevõtte rajamisel on juhendi lõpus elektrooniliselt täidetav vorm, mida on võimalik kohandada vastavalt oma ettevõttele.

Toiduohutuse juhtimise süsteemi, eeltingimuste programmi, hea hügieenitava, hea tootmistava ja HACCP vahelised seosed

Toiduohutuse juhtimise süsteem on tervik, milles on ühendatud ennetus, valmisolek ja enesekontrollitoimingud, et tagada toidukäitlemisettevõttes toiduohutus ja -hügieen.

 

Toiduohutuse juhtimise süsteem koosneb järgmisest:

  • Head  hügieenitavad  (nõuetekohane puhastamine ja desinfitseerimine, töötajate hügieen, sobivad hooned ja sisseseade, kahjurite tõrje jms).
  • Head  tootmistavad  (koostisosade täpne doseerimine, õige töötlemistemperatuur, toodangu säilitamine ja vedu jms).
  • HACCP-põhised  menetlused, mis käsitlevad üksikasjalikult tootele või konkreetsele tootmisetapile spetsiifilisi ennetavaid tegevusi.
  • Muud  juhtimispõhimõtted  ja vastastikune teabevahetus toote jälgitavuse ja tagasikutsumise süsteemi toimimiseks.

 

Head hügieenitavad ja head tootmistavad moodustavad eeltingimuste programmi. Eeltingimuste programm jaguneb kaheks:

  • Ettevõtte struktuuri ja ehituslikke tingimusi käsitlev programm.
  • Protsessi ja tegevuspõhiseid toiminguid käsitlev programm.

Toiduohutuse juhtimise süsteemi toimimise aluseks on korralikult läbimõeldud ja planeeritud eeltingimuste programm. Eeltingimuste programmi sisulised tegevused on kirjas enesekontrolliplaanis.

Järgmine