Toote kirjeldus

Toote kirjeldus

Eelmine
Järgmine

Tuuakse välja tooraine ja toote koostisosade iseloomustused, valmistoote või pooltoote kirjeldused, toote tarvitamisjuhend ning tarbijarühma kirjeldused.

Tooraine iseloomustus sisaldab järgnevaid andmeid:

 • tooraine tootja/tarnija
 • transport
 • säilitamine
 • tooraine omadused (organoleptilised, füüsikalis-keemilised ja mikrobioloogilised näitajad)
 • märgistus
 • säilimisaeg

Tooraine nõuetekohasust tuleb ettevõttesse vastuvõtmisel kontrollida ning kontrollimise tulemus registreerida. Saatja andmete registreerimine tagab ühtlasi toidu tooraine jälgitavuse.

Vastuvõtmisel kontrollitakse tooraine kvaliteedinäitajaid ja nii toidu kui pakkematerjalide vastavust saatedokumentidele, lisaks kontrollitakse vastuvõetavat kaupa visuaalselt. Kui ettevõte kasutab transpordiks oma liiklusvahendit, tuleb kirjeldada vahendi mark, mudel, number, vastavust eritemperatuuri vajavate toidukaupade veoks. Kirjeldatakse, kui tihti teostatakse temperatuuride registreerimist (kas iga partii, igal vastuvõtul, ainult kõrvalekallete korral vms) ning kuhu registreeritakse tulemused ja tegevused kõrvalekallete korral.

Andmed tooraine kontrolli kohta võib esitada tabeli kujul.

Näidis:
Andmed tooraine kontrolli kohta

* kahe  kuu geomeetriline keskmine, vähemalt kaks proovi kuus
** kolme kuu geomeetriline keskmine, vähemalt üks proov kuus

 

Kirjeldada, kus ladustatakse erinevaid toidugruppe (jahutatud, külmutatud, toatemperatuuril) ning kus hoitakse pakkematerjale (näiteks laos eraldi riiulil; kontoris eraldi kapis vms). Oluline on tagada tooraine märgistusel toodud temperatuur, seega tuleb kirjeldada, millisel temperatuuril on (sügav-) külmikud või hoiuruumid ja kui sageli kontrollitakse temperatuure, kuhu registreeritakse tulemused ning kõrvalekalded.

Selgitus: Piimatooteid valmistavad toidukäitlejad peavad HACCP põhises menetluses määrama ajavahemiku, mille jooksul toorpiima käitlema hakatakse.

Kui määratletud ajavahemik on mingil põhjusel ületatud, tuleb vahetult enne piima kuumtöötlemist määrata mikroorganismide arv piimas. Mikroorganismide arv ml kohta temperatuuril  30°C olema alla 300 000.

Protsessi läbinud too(de)te (edaspidi „lõpptoode“)  kirjeldus.

Lõpptoote kohta tuleb koostada täielik kirjeldus, mis sisaldab järgmist vajalikku ohutusteavet:

 • koostisainete/tooraine päritolu, mis võib aidata teatud ohte kindlaks teha;
 • koostis (tooraine, koostisained, lisaained, võimalikud allergeenid jms);
 • struktuur ja füüsikalised ning keemilised omadused (nt tahke, vedel, geel, emulsioon, niiskussisaldus, pH, vee aktiivsus jms);
 • töötlemine (nt kuumutamine, külmutamine, kuivatamine, soolamine, suitsutamine jne ja selle ulatus);
 • pakendamine (nt hermeetiline, vaakum-, gaaspakend) ja märgistus;
 • hoiu- ja turustamistingimused, sh vedu ja käitlemine;
 • nõutav säilimisaeg (nt „kõlblik kuni“ või „parim enne“);
 • kasutusjuhised;
 • kohaldatavad mikrobioloogilised või keemilised kriteeriumid.


Näidis:
Lõpptoote tooteleht:

Tarbijarühma kirjeldamine

Tarbijarühma kirjeldamisel antakse ülevaade tarbijate rühmast, kellele on toode suunatud (teised käitlejad, nn tavatarbijad, väikelapsed, tavapärasest erinevate toitumisvajadustega tarbijad jne).

Kirjeldada, milliseid pakkematerjale kasutatakse (kile-, papp-, kartongpakend jne). Kontrollida vastavusdeklaratsiooni olemasolu pakkematerjalidel, millel see on nõutud vastavalt Toiduseaduse §31-le (näiteks kilepakend). Vastavusdeklaratsiooni peab ostja nõudmisel esitama müüja.

Pakendatud kaup tuleb märgistada vastavalt kehtivale korrale. Vaata SIIT >>

Kirjeldada, mis temperatuuril ja kui kaua säilitatakse toitu. Vaata säilimisaja määramise juhendit (I osa) SIIT >> ja (II osa) SIIT >>

Kirjeldada oma ettevõtte transporti, millega veetakse toidukaup laiali (kas teisele käitlejale, müügikohta vms). Veoteenuse kasutamisel tuleb kontrollida, et kasutad teavitatud veoettevõtte teenust andmebaasist JVIS SIIT >>

Kirjeldada, kuidas tagatakse temperatuur toidu veol (kas on jahutusauto, termokastid vms) ning kuidas on välditud ristsaastumine toidu veol.

Eelmine
Järgmine