Põllumajandus

Eestis on kasutusel  965 907 hektarit põllumajandusmaad (2013). Põllukultuuride kasvupind sellest 609 395 hektarit (2014). Statistikaameti andmetel oli 2014. aastal põllumajanduse majandusharu toodang kokku 899,5 miljonit eurot, sellest ligi 48% moodustas loomakasvatustoodang ja 43% taimekasvatustoodang. Suurimad tootmisharud on piimatootmine (28% kogutoodangust), teravilja- ja õlikultuuride kasvatus (25%), seakasvatus (9,6%) ja kartulikasvatus (5,3%).

Mahepõllumajandus

Eesti põllumajanduslikku maakasutust iselooomustab mahepõllumajanduse suur osatähtsus. 2014. aastal oli Eestis mahepõllumajanduslikku maad 158 071 hektarit, mis moodustab ligi 16% kogu põllumajandusmaast. Lisaks oli kontrollitud 129 790 hektarit looduslikke korjealasid. Maheettevõtted on aasta-aastalt suurenenud, nende keskmine mahepõllumajandusmaa pind oli 2014. aastal 103 hektarit, kusjuures kümne Eesti suurima maheettevõtte pindala ulatus üle 1000 hektari. 2014. aastal oli Eestis mahepõllumajandusega tegelevaid ettevõtteid 1542 ja mahetoidu töötlemisega tegelevaid ettevõtteid 102.