Põllumajandus

Eestis on kasutusel  993 595 hektarit põllumajandusmaad (2015). Põllukultuuride kasvupind sellest 672 900 hektarit (2016). Statistikaameti andmetel oli 2016. aastal põllumajanduse majandusharu toodang kokku 767 miljonit eurot, sellest 355,8 miljonit eurot ehk  46% moodustas loomakasvatustoodang ja 309,2 miljonit eurot ehk 40% taimekasvatustoodang. Suurimad tootmisharud on piimatootmine (23,2% kogutoodangust), teravilja- ja õlikultuuride kasvatus (14,5%), seakasvatus (8,4%), veisekasvatus (7 %), köögiviljakasvatus (4 %) ja kartulikasvatus (4 %).

Mahepõllumajandus

Eesti põllumajanduslikku maakasutust iselooomustab mahepõllumajanduse suur osatähtsus. 2015. aastal oli Eestis mahepõllumajanduslikku maad 170 797 hektarit, mis moodustab ligi 17% kogu põllumajandusmaast. Lisaks oli kontrollitud 93 148 hektarit looduslikke korjealasid. Maheettevõtted on aasta-aastalt suurenenud, nende keskmine mahepõllumajandusmaa pind oli 2015. aastal 105 hektarit, kusjuures üheteistkümne Eesti suurima maheettevõtte pindala ulatus üle 1000 hektari. 2015. aastal oli Eestis mahepõllumajandusega tegelevaid ettevõtteid 1629 ja mahetoidu töötlemisega tegelevaid ettevõtteid 266.