Põllumajandus

Eestis on kasutusel  1 003 505 hektarit põllumajandusmaad (2016). Põllukultuuride kasvupind sellest 690 208 hektarit (2016).

Statistikaameti andmetel oli 2016. aastal põllumajanduse majandusharu toodang alushindades kokku 767 mln eurot, sellest 355,8 mln eurot  (46%) moodustas loomakasvatustoodang ja 309,2 mln eurot (40%) taimekasvatustoodang. Suurimad tootmisharud on piimatootmine (23,2% kogutoodangust), teravilja- ja õlikultuuride kasvatus (14,5%), seakasvatus (8,4%), veisekasvatus (7,0%), köögiviljakasvatus (4,0%) ja kartulikasvatus (4,0%).

Mahepõllumajandus

Eesti põllumajanduslikku maakasutust iselooomustab mahepõllumajanduse suur osatähtsus. 2016. aastal oli Eestis mahepõllumajanduslikku maad 184 754 hektarit, mis moodustab ligi 18% kogu põllumajandusmaast. Lisaks oli kontrollitud 613 138 hektarit looduslikke korjealasid.

Maheettevõtted on aasta-aastalt suurenenud, nende keskmine mahepõllumajandusmaa pind oli 2016. aastal 105 hektarit, kusjuures kolmeteistkümne Eesti suurima maheettevõtte pindala ulatus üle 1000 hektari. 2016. aastal oli Eestis mahepõllumajandusega tegelevaid ettevõtteid 1753 ja mahetoidu töötlemisega tegelevaid ettevõtteid 314. Mahetoodangu sortiment ületas 1400 piiri. Suurim arv maheettevõtteid paiknes Võrumaal, suurima sertifitseeritud mahepõlluamajandusmaa pind on Tartumaal.