GreenAgri

november 18, 2015

1GreenAgri_logo_2015_FINAL-color_horizOotame põllumehi osalema GreenAgri pilootprogrammis!

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ootab põllumajandustootjaid osalema Eesti ja Läti koostööprojekti GreenAgri pilootprogrammis, mille raames pakutakse põllumeestele oskusteavet keskkonnasõbralike praktikate rakendamise kohta orgaaniliste väetiste kasutamisel.

Pilootprogramm algatati Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ning Läti Põllumeeste Parlamendi poolt keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja praktikate tutvustamiseks ning orgaaniliste väetiste kasutamise (tahesõnnik, poolvedelsõnnik, vedelsõnnik, sügavallapanusõnnik, digestaat) testimiseks. Sõnnik ei ole ainult loomakasvatuse jääkprodukt, vaid ka väärtuslik kõrvalsaadus. Võrreldes ainult mineraalväetiste kasutamisega parandab põllumajandusmaade sõnnikuga väetamine mulla elustikku. Seetõttu vajavad põllumajandustootjad oskusteavet sõnniku kasutamise kohta põldude ja rohumaade väetamisel, et vähendada toitainete lekke võimalust veekogudesse, säilitada samal ajal saagikuse taset ning vältida ettevõtte tootmiskulude kasvu. Pilootprogrammis osalevaid ettevõtted saavad professionaalsetelt keskkonna- ja põllumajandusekspertidelt väärtuslikke nõuandeid ettevõtte keskkonnaküsimuste lahendamiseks  ja veeseaduse nõuete täitmiseks.

Kutsume pilootprogrammi kandideerima põllumajandusettevõtteid, kes soovivad parandada orgaaniliste väetiste majandamisega seotud valdkondi oma ettevõttes. Osalejalt eeldatakse, et tal on motivatsiooni ja aega koostööks ekspertidega tootmisüksuse tegevuskava ettevalmistamiseks ja elluviimiseks. Ühtlasi pakume osalevatele ettevõtjatele võimalusi koolitustel ja õppereisidel osalemiseks. Kandidaat peab olema valmis tegevuskavas kokku lepitud tegevused ellu viima. Ootame pilootprojekti valitud tootjate valmisolekut tutvustada oma tegevuse tulemusi ka teistele põllumajandusettevõtetele.

Ootame pilootprogrammi osalema ettevõtteid järgmistest valdkondadest: piimatootmine, seakasvatus, lihaveisekasvatus, lambakasvatus, linnukasvatus ja teraviljakasvatus. Programmis osalev ettevõtte peab põldude väetamisel kasutama orgaanilisi väetisi (tahesõnnik, poolvedelsõnnik, vedelsõnnik, sügavallapanusõnnik ja/või biogaasi tootmisel tekkiv digestaat).

Kui soovid programmis osaleda ja sinu ettevõte vastab ülaltoodud tingimustele, siis palume programmis osalemiseks täita taotlusvormi ja saata taotlus hiljemalt 26. jaanuariks 2016 e-posti aadressile: info@epkk.ee.

Pilootprogrammi valitud ettevõtete nimekirja kiidab heaks projekti „GreenAgri“ juhtgrupp 2016. aasta veebruaris. Tulemused tehakse taotlejatele teatavaks e-posti teel ning avalikustatakse pärast koosolekut projekti veebilehel. Pilootprogrammis osalevate ettevõtetega sõlmitakse koostööleping.

Pilootprogrammis osalemise taotlusvorm

Juhend ja osalemise kriteeriumid

Lisainfo: Ann Riisenberg, EPKK keskkonnavaldkonna juht, tel 600 9349, ann.riisenberg@epkk.ee

 

——————————————————————————————————–

Projekti “GreenAgri” eesmärgiks on Eestis ja Lätis põllumajandustootmise tagajärjel toitainete leostumise vähendamine pinnavette ning sealt edasi Läänemerre, säilitades samas tootjate konkurentsivõime.
See saavutatakse läbi keskkonnasõbralike praktikate tutvustamise ja testimise orgaaniliste väetiste majandamise valdkonnas.

Projekt “GreenAgri” on Eesti ja Läti põllumajandustootjate ühine algatus Läänemere tervise taastamiseks. Esmakordselt katsetatakse niivõrd laialdaselt põllumajandustootjate,
nende esindusorganisatsioonide ning valdkonna ekspertide koostöös erinevaid praktikaid ja tehnoloogiaid, mis on sobilikud just Eesti ja Läti oludele.

Projekti jooksul rakendavad 10 Eesti ja 10 Läti farmerit pilootettevõtetena ellu uuenduslikke tehnoloogiaid ja meetodeid koostöös valdkonna parimate ekspertidega. Ligi 1,5 aasta pikkuse testperioodi jooksul kogutakse vee- ning mullaproove ja projekti lõpus tehakse analüüs rakendatud meetmete tulemuslikkuse kohta toitainete leostumise vähendamisel.

Projekti raames toimuvad põllumajandustootjatele ning nõustajatele koolitused, ühised õppereisid, demopäevad ning seminarid, mille tulemusena soovitakse parandada ligi 300 Eesti ja Läti farmeri teadmisi orgaaniliste väetistega majandamiseks sobivate keskkonnasõbralike põllumajanduspraktikate osas. Uued teadmised ja oskused on vajalikud ka uute regulatsioonide täitmiseks, mis kehtestatakse seoses Veeseaduse muutmisega orgaaniliste väetiste kasutamisel põllumajanduses. Lisaks koostatakse võrdlev uuring meie piirkonnas kättesaadavate sõnnikulaotamistehnoloogiate kohta ning analüüs Veeseaduse muutmise majanduslike mõjude kohta Eesti ja Läti põllumajandussektorile.

Projekti elluviimine toetab HELCOM-i konventsiooni eesmärke fosfori- ja nitraadireostuse vähendamiseks Riia ja Soome lahes.

Projekti partnerid:
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Läti Farmerite Parlament.

Projekti eelarve:
Projekti kogueelarve: 859 491,51 EUR
Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus: 730 567,78 EUR
Partnerite omafinantseering: 128 923,73 EUR

Kontaktid:
Silja Lehtpuu, projekti koordinaator, silja.lehtpuu@gravitas.ee
Ann Riisenberg, EPKK keskkonnavaldkonna juht, ann.riisenberg@epkk.ee
Roomet Sõrmus, EPKK juhatuse esimees, roomet.sormus@epkk.ee
Malle Lind, EPKK avalike suhete juht, malle@epkk.ee

Vaata projekti ingliskeelset lehekülge

Projekti “GreenAgri” elluviimist toetab Kesk-Läänemere Programm 2014-2020.

TekstigaEU flag RGBVäikeCB logo RGB