Tutvustus

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) eesmärk on soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamine ja võrdsete konkurentsitingimuste eest seismine Eesti põllumajandustootjate, põllumajandussaaduste töötlejate, metsa- ja maamajandusettevõtjate stabiilseks arenguks.

Samuti liikmete huvide esindamine ja kaits­mine nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel; Eesti toidu, põllumajandus- ja metsandussaaduste kvaliteedi tõstmine ning maine ja tuntuse parandamine nii kodu- kui välisturul; põllumajandustootjate, põllumajandussaaduste töötlejate, metsa- ja maamajandusettevõtjate horisontaalse ja vertikaalse koostöö ning ühistegevuse arendamine ning maamajandusvaldkonna hariduse edendamine.

EPKK PÕHIKIRI >>

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda loodi 28. juunil 1996. aastal eraõigusliku põllumajandustootjate ja -töötlejate ühendusena, 1997. aastast alates on lisandunud hulk mitmesuguseid organisatsioone ja ettevõtteid biomajanduse erinevatelt tegevusvaldkondadest. 2018. aasta lõpu seisuga on EPKK-l liikmeid 95, nende hulgas paljud erialaliidud ja ühistud Eesti põllumajanduse, toidutootmise ja metsanduse peamistest tegevusvaldkondadest.

2016. aasta septembris ühines kojaga Eesti Piimaliit. 2017. aasta juunis viidi lõpule koja ja Eesti Põllumeeste Keskliidu ühinemine. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda võttis ühinemiste tulemusel üle mõlema ühingu kohustused ja õigused.

Oma eesmärgi täitmiseks on EPKK end pidevalt vastavalt muutuvale ajale muutnud. Asutamisest saadik on EPKK avardanud oma tegevusvaldkondasid ja muutnud ajakohasemaks ka oma struktuuri.

Koja liikmed jagunevad nelja gruppi: põllumajandustootjad, töötlev tööstus (peamiselt toidutööstus), muu maamajandus ja metsandus. Erinevate majandus- ja tegevusvaldkondade edendamiseks on kojas moodustatud toimkonnad, kuhu üldjuhul kuuluvad koja liikmed erinevatest koja gruppidest.

EPKK kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, koosolekute vahelisel perioodil juhib tööd nõukogu.

EPKK tegevuspõhimõtted paneb paika 12-liikmeline nõukogu, kus põllumajandustootjatel on kuus esindajat, töötleval tööstusel kolm esindajat, teistel maamajandusettevõtjatel kaks esindajat ja metsaühistutel üks esindaja. Nõukogu esimehed on olnud läbi tegutsemisaja Aldo Tamm, Olev Saveli, Kalle Reiter, Aavo Mölder ja Andres Oopkaup. Praegu juhib EPKK nõukogu tööd Olav Kreen.

Koja igapäevast tööd juhib kolmeliikmeline juhatus. Juhatuse esimees Roomet Sõrmus vastutab maamajanduse ja metsanduse valdkondade eest, juhatuse liige Vahur Tõnissoo vastutab põllumajanduse ja ühistegevuse valdkondade eest ning juhatuse liige Tiina Saron vastutab toiduainete töötlemise ja ekspordi valdkondade eest.

 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda …

  • esindab oma liikmeid;
  • on Eesti riigi üks suuremaid sotsiaalseid partnereid maaelu- ja põllumajanduspoliitiliste otsuste väljatöötamisel;
  • pakub ettevõtjatele abi äripartnerite otsingul;
  • vahendab ettevõtjatele vajalikku informatsiooni ja turuinfot;
  • korraldab erialatoimkondade eestvõtmisel foorumeid ja infopäevi;
  • organiseerib oma liikmete osalemist nii kodumaistel kui välismessidel;
  • viib läbi toiduainete kvaliteedi hindamist ja annab välja nii tootjate kui tarbijate hulgas populaarsust võitnud Tunnustatud Eesti Maitse ja Tunnustatud Maitse märke;
  • aitab selgitada toiduahela eri lülide seisukohti ja kujundada välja sektori ühisseisukohti;
  • esindab Eesti põllumehi, ühistuid, metsaühistuid ja toidutööstusi Euroopa Liidu organisatsioonide juures.

TULE LIIKMEKS! >>