Toidukvaliteedimärkide statuut

Tunnustatud Eesti Maitse toiduainete kvaliteedi- ja päritolumärk (edaspidi pääsukesemärk) kasutamise õigus antakse äriregistrisse kantud ettevõtjale kõrge kvaliteediga eestimaisest toor­ainest valmistatud toote märgistamiseks. Pääsukesemärgi saab tooraine pärit­­­olu kontrolli ning laboratoorse ja sensoorse hindamise edukalt läbinud toode. Toote valmistamisel kasutatud põhitooraine peab olema 100%-liselt Eesti päritolu.

Tunnustatud Maitse toiduainete kvaliteedimärk (edaspidi ristikumärk) kasutamise õigus antakse äriregistrisse kantud ettevõtjale kvaliteetse toote märgistamiseks. Ristikumärgi saab laboratoorse ning sensoorse hindamise edukalt läbinud toode. Tooraine ei pea olema kodumaise päritoluga. Märki on õigus taotleda kõigil Euroopa Liidu ettevõtetel.

Hindamine toimub järgmistes tootegruppides: liha-, muna-, piima-, kala-, pagari- teravilja- ja kondiitritooted, aed­vilja­tooted, kastmed, mesi, hoidised, valmistoidud, imiku- ja väikelastetoidud, karastusjoogid ja alkohoolsed joogid.

Märgi kasuta­miseks sõlmib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (edaspidi EPKK) ette­võtjaga litsentsilepingu, mis kehtib taotlemisele järgneva aasta 31. detsembrini. Selle aja jooksul teostab EPKK märki kandvatele toodetele pistelist järelkontrolli kvaliteedi ja tooraine päritolu osas. Pärast märgi kehtivusaja lõppemist on litsentsilepingut võimalik pikendada, tingimusel, et kvaliteedimärgi kandmise õiguse ajal on kvaliteet olnud nõutud tasemel. Litsentsilepingu pikendamise korral tuleb ettevõttel tasuda märgi kasutamise eest EPKK juhatuse poolt kehtestatud litsentsitasu.

Märgi taotlemine
Märgi kasutamisõigust võivad taotleda kõik äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes tõen­da­vad pääsukesemärgi puhul dokumentaalselt toote valmistamisel kasutatud põhitooraine kodumaist päritolu, ristikumärgi puhul põhitooraine päritolu ja ettevõtte kodumaisuse tõendamist ei nõuta.

Märgi taotlemise käik
Märgi taotlemiseks esitab taotleja EPKK-le järgmised dokumendid:
– avaldus EPKK blanketil (täita iga toote kohta eraldi);
– kehtiv toote füüsikalis-keemilise ja mikrobioloogilise laborianalüüsi tulemuste koopia (analüüsid peavad olema teostatud akrediteeritud või tunnustatud laboris ning mitte vanemad kui 1 kuu);
– kodumaist päritolu tõendavad dokumendid (liha-, piima-, kala-, pagari­toode­te ning aedviljakonservide ja jookide puhul erinevad). EPKK võtab endale vastutuse dokumentide konfidentsiaalsena säilitamise eest. Pärast dokumentide laekumist sõlmib EPKK ettevõtjaga lepingu hindamisel osalemise kohta.
EPKK kvaliteedijuht kontrollib toodete tooraine päritolu (pääsukesemärgi taotlemisel) ja kvaliteedieksperdid hindavad toodet sensoorselt. Hindamise tulemustest teavitatakse ettevõtjat. Hindamise edukalt läbinud toodete märgistamiseks sõlmib EPKK ettevõtjaga litsentsilepingu ja annab ettevõtjale tunnistuse märgi kasutamise õiguse kohta. Märk kehtib hindamise aastast kuni järgneva aasta lõpuni. Kui selle aja jooksul on toode järelkontrolli käigus vastanud märgi kandmiseks vajalikele nõuetele, siis on ettevõttel võimalus pikendada litsentsilepingut. Litsentsitasu maksab ettevõtja ühe korra kalendriaastas.
 
Hindamine 
Hindamine toimub järgmistes tootegruppides: lihatooted ja munad, piima-, kala-, teravilja-, pagari- ja kondiitritooted, aed­vilja­konservid, kastmed, mesi, mittealkohoolsed joogid ning alkohoolsed joogid.
Pääsukesemärgi taotlemisel kontrollitakse toodete tooraine päritolu kõikide tootegruppide puhul erinevalt. Kvaliteedi hindamine toimub kõigi tootegruppide ja mõlema märgi puhul ühtemoodi.
Hindamise esimeses etapis vaatab EPKK läbi kõik esitatud toodete füüsikalis-keemiliste ja mikrobioloogiliste laborianalüüside tulemused ning kontrollib nende vastavust Eestis kehtivatele standarditele või nende puudumisel tehno­spetsifikaati­dele. Pääsukesemärgi taotlemisel kontrollitakse lisaks tooraine Eestimaist päritolu tõendavate dokumentide õigsust. Kõik tooted, mis vastavad nõuetele, võivad osaleda sensoorsel hindamisel.
EPKK töötajad ostavad koos ekspertidega hindamisele eelneval päeval kõik hindamisele esitatud tooted ettevõtete poolt soovitatud jaemüügivõrgust. Anonüümsuse huvides ostab lihatooted näiteks piimaekspert, kalatooted pagaritoodete ekspert jne.
Hindamine toimub 2 korda aastas. Tootele antakse märgi kandmise õigus, mis kehtib järgmise aasta 31. detsembrini.
Põhitooraine päritolu kontroll
Õiguse kanda pääsukesemärki saavad tooted, mille valmistamisel kasutatud põhitooraine on 100%-liselt Eesti päritoluga. Ettevõttes peab kehtima enesekontrolli süsteem.
Dokumendid, millega ettevõtja tõendab põhitooraine kodumaisust:
1. Lihatooted ja munad
Lihatoodete tooraine päritolu kindlaks määramiseks esitab ettevõtja vähemalt 1 järgmistest dokumentidest:
– koopia veterinaartõendi(te)st (vorm T1) või koopia ettevõttesse saabuva põhitooraine kodumaisust tõendavast dokumendist.
Lisaks esitab ettevõtja:
– koopia tootmisosakonna tootekaardist (märgistatakse päritolu, kaal, kuupäev), mis näitab, milline tooraine millisesse tootesse läheb.
Munade päritolu kodumaisust tõendav dokument.
2. Piimatooted
Tooraine Eestimaise päritolu tõestamiseks esitab ettevõtja järgmised dokumendid:
– volitatud veterinaararsti või järelevalveametniku väljastatud veteri­naar­tõend;
– saateleht või varumisleht, millelt on võimalik identifitseerida toote pärit­olu. Lisaks esitab ettevõte allkirjastatud kodumaise põhitooraine kasutamise kinnituse ja kauba saatedokumendid.
3. Kalatooted
Tooraine Eestimaise päritolu tõestamiseks esitab ettevõtja dokumendi, mis näitab kala kodumaist päritolu. Selleks võib olla näiteks:
– kala esmakokkuostu dokumendi koopia,
– kauba saatelehe koopia jms.
4. Pagari- ja kondiitritooted
Tooraine Eestimaise päritolu tõestamiseks esitab ettevõtja järgmised dokumendid:
– koopia veski poolt väljastatud dokumendist teravilja päritolu kohta (vastavustunnistus);
– koopia sisemise aruandluse lehest (tootmisaruanne), millelt on võimalik jälgida tooraine liikumist;
– leping teravilja töötleja ja pagaritööstuse vahel, kus on näidatud Eestimaisest viljast toodetud jahukogused.
4.1 Teraviljatooted
Tooraine Eestimaise päritolu tõestamiseks esitab ettevõtja koopia lepingust tooraine kasvataja ja töötleja vahel, ilma hinnatingimusteta. Kui tarnijaid on rohkem kui 10, siis 5 suurema tarnijalepingu koopia.
5. Aedviljatooted, kastmed, mesi, hoidised, valmistoidud, imiku- ja väikelaste toidud, taimeteed, karastusjoogid, muud toiduained
Tooraine päritolu kindlaks määramiseks esitab ettevõtja järgmised dokumendid:
– koopia lepingust tooraine kasvataja ja töötleja vahel (ilma maksetingimusteta)
– koopia kauba saatedokumendist
– koopia ettevõttes tooraine liikumist kajastavast dokumendist (tootja nimi, saabumise, edasi­andmise, tootmises kasutamise kuupäevad ja kogused)
– labori väljastatud analüüsileht saasteainete sisalduse kohta või veterinaartõend loomsele toorainele.
5.1 Mesi
Mee kodumaisuse tõestamiseks esitab ettevõtja õietolmuanalüüsi, millel on näha, et analüüsitud proov sisaldab Eestile tüüpiliste meetaimede õietolmu.
5.2. Karastusjoogid
Tooraine päritolu kindlaks määramiseks esitab ettevõtja:
– dokumendi, mis näitab vee kodumaist päritolu (puurkaevu pass, vastavusdeklaratsioon vms)
– mahla puhul põhitooraine ostudokument (ilma hinnatingimusteta), millega tõestatakse tooraine kodumaisus (leping puu- ja juurvilja- või marjakasvatajatega vms).
6. Alkohoolsed joogid
Tooraine päritolu kindlaks määramiseks esitab ettevõtja alkohoolse joogi tootmiseks kasutatud piirituse või mahla päritolu kodumaisust tõendava dokumendi.
Toodete sensoorse kvaliteedi hindamine
Hinnatakse nii pääsukesemärki kui ristikumärki taotlevaid tooteid.
1. Tooted osalevad sensoorsel hindamisel anonüümselt, st eksperdid ei tea, kes on toote valmistaja. Kõik valmistajale viitavad sildid ja/või pakendid eemaldatakse, kaetakse kinni või toode pakitakse lahti vahetult enne hindamist. Hindamise ajal garanteerib EPKK väljatöötatud toodete šifreerimissüsteemi abil toodete anonüümsuse.
2. Toodete sensoorsel hindamisel on põhirõhk maitsel, lisaks maitsele hinnatakse veel toodete välimust, konsistentsi ja lõhna. Hindamine toimub hindamislehtede alusel; märgi kandmise õiguse saamiseks peab toode koguma punktisumma vähemalt 4,0.
3. Pärast hindamist dešifreerivad EPKK töötajad toodete koodid ja teevad hindamisest kokkuvõtted. Positiivse tulemuse saavutanud toodetele antakse koos vastava tunnistusega märgi kandmise õigus. Tooteid, mis ei saavutanud positiivset tulemust, EPKK ei avalikusta, kuid informeerib ettevõttet hindamise tulemustest ja negatiivse hindamistulemuse põhjustest.
Ekspertkomisjon
Iga tootegrupi jaoks on moodustatud eraldi ekspertkomisjon, kuhu kuulub 5-10 liiget. Eksperdid on valitud erinevatest teadusasutustest, laboritest, toiduainetööstustest, eriala­liitudest jne kindlate kriteeriumide alusel. Kõik eksperdid on oma ala spetsialistid ja tegutsevad toidu­sektoris. EPKK viib järjepidevalt läbi ekspertide koolitust ja täiendkoolitust.
Nõuded sensoorset hindamist teostatavatele ekspertidele:
 • erialaspetsialist, kes tunneb oma valdkonda, omab erialast haridust;
 • sensoorse hindamise oskused, nt töötab kvaliteedi alal;
 • aktiivselt tegev oma erialal, kursis erialaste probleemidega, tunneb tehnoloogiat;
 • suhtumine hinnatavasse tootesse neutraalne;
 • koostöövalmis, sobiv meeskonnatööks;
 • haigestunud isikutel ei ole sensoorsest hindamisest osavõtmine lubatud;
 • ekspert peab olema väljapuhanud;
 • nälg, küllastustunne ja janu mõjutavad ekspertide tegevust;
 • lõhnava kosmeetika kasutamine hindamispäeval ei ole lubatud;
 • suitsetamisest sellel päeval peab hoiduma.
 
JÄRELKONTROLL
 • Toodete tooraine päritolu järelkontroll toimub vähemalt 1 kord aastas, lisaks erijuhud kaebuste korral. Tooraine päritolu järelkontrolli teostavad EPKK esindajad. Tuginedes EPKK ja ettevõtja vahel sõlmitud litsentsilepingu tingi­mustele peab ettevõtja võimaldama EPKK esindajatele juurdepääsu nõutavatele dokumentidele (so dokumentidele, mis tuleb esitada tooraine päritolu tõestamiseks märgi taotlemisel).
 • Sensoorne järelkontroll viiakse läbi vastavalt märgi statuudis kehtestatud sensoor­se hindamise korrale.
 • Järelkontrolli läbiviimisest ettevõtet varem ei informeerita. Järelkontrolli tulemus­test teavitatakse ettevõtjat kirjalikult.
 • Pärast kahekordset tingimustele mittevastamist võetakse tootelt märgikandmise õigus.
MÕISTED
EKSPERT – kõrge sensoorse tundlikkusega ning sensoorses metodoloogias kogemust omav väljavalitud hindaja, kes on võimeline sisuliselt ja kordamiskindlalt sensoorselt hindama mitmesuguseid toidutooteid.
HINDAMISLEPING – leping EPKK ja ettevõtte vahel hindamisel osalemise kohta.
KVALITEET – toidu või käitlemisprotsessi sh osutatavate teenuste või omaduste kogum, mis rahuldab määratud või eeldatud vajadused ja näitab toidu sobivust kasutamiseks.
LITSENTSILEPING – EPKK ja ettevõtja vahel sõlmitud leping, mis fikseerib pooltevahelised õigused ja kohustused toidukvaliteedimärgi kasutamisel.
PÕHITOORAINE – tooraine, mis annab tootele kõige iseloomulikumad omadused, nt lihatoodete puhul liha, piimatoodete puhul piim jne.
SAATELEHT või varumisleht – toorainega kaasas käiv dokument, millelt on näha tooraine päritolu.
SENSOORNE HINDAMINE – toodete hindamine meeleorganite abil, hinnatakse toote välimust, lõhna, maitset, konsistentsi.
TOORAINE PÄRITOLU – tooraine pärinemise koht, nt. pagaritoodete puhul teravili, millest jahu on jahvatatud, peab olema kasvatatud Eestis; lihatoodete puhul liha, millest on valmistaud sink, vorst vm lihatoode, toorainena kasutatud lihaloom peab olema kasvatatud Eestis; piimatoodete puhul piim pärineb Eestist jne.
TOOTEGRUPP – lihatooted ja munad; piim ja piimatooted; kala ja kalatooted; teravilja-, pagari- ja kondiitritooted, aedviljakonservid, kastmed, mesi, mittealkohoolsed joogid; alkohoolsed joogid.
VASTAVUSDEKLARATSIOON – tootele edasise käitleja nõudel väljastatav dokument, mis tõendab kauba ostjale, millistele nõuetele vastava kaubaga on tegemist.