Astu EPKK liikmeks

Hea ettevõtja!

Kutsume Sind astuma Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) liikmeks!

EPKK on suurim ja mõjusaim põllumajandust, toidutootmist, maamajandust ja metsandust koondav biomajanduse valdkonna organisatsioon Eestis.

EPKK tegevuse eesmärk on: 1) soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamine, 2) liikmete huvide kaitsmine, 3) valdkonna maine ja tuntuse parandamine, 4) liikmesettevõtete koostöö ja ühistegevuse ning 5) maamajandusvaldkonna hariduse edendamine.

7 PÕHJUST, MIKS OLLA EPKK LIIGE:

 • Oled hästi informeeritud – jagame infot toimuvate sündmustest ja valdkonna arengutest, teavet turuolukorrast ja õigusaktidest. Tööpäevadel saad oma postkasti põhjaliku valdkonna meediaülevaate.
 • Saad avaldada arvamust – võimalus osaleda koja töögruppide töös, kaasa rääkida seadusloomes ja mõjutada Eesti ettevõtluskeskkonda.
 • Täiendad teadmisi – võimalus osaleda infopäevadel, seminaridel ja konverentsidel
 • Leiad uusi kliente – saad koos teiste ettevõtetega osaleda toiduvaldkonna messidel, hoiad seejuures tänu turuarendustoetusele kokku kulusid ja naudid liikmesoodustust.
 • Laiendad võrgustikku ja koostöösuhteid – võimalus osaleda koja sündmustel, liikmena saad vähemalt 30% soodsamalt osaleda Eesti Põllumajanduse Aastanäitusel (www.epamess.ee).
 • Saad turundustoe oma kodumaisele toidutootele – liikmena on sul võimalik Eesti tuntuimat toidumärgist – pääsukesemärki – kasutada oma toodetel 50% soodsamalt.
 • Kuulud valdkonna juhtivaid ettevõtteid ühendavasse klubisse – koja liikmeskonda kuuluvad tunnustatud biomajanduse valdkonna Eesti ettevõtted.

TULE LIIKMEKS!

Koja liikmeskonda saavad kuuluda põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad ja teised maamajandusettevõtjad ning mittetulundusühingud ja tulundusühistud, mille liikmeteks on põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad, metsa- ja maamajandusettevõtjad või nende ühingud.

Koja liikmeks vastuvõtmise otsustab nõukogu taotleja kirjaliku taotluse alusel. Taotlusele tuleb lisada taotleja põhikiri ja liikmete nimekiri. Nõukogu teeb otsuse taotleja liikmeks vastvõtmise või sellest keeldumise kohta hiljemalt kolme kuu jooksul arvates taotluse ja lisadokumentide kättesaamise päevast.

Astudes EPKK liikmeks tuleb täita liikmeks astumise avaldus, mis on kõigi liikmeskonda kuuluvate ettevõtete registreerimise alus. Palume vastata kõikidele küsimustele nii täpselt kui võimalik, erilist tähelepanu pöörates tegevusvaldkondi ja toodangut puudutavatele punktidele – nende punktide põhjal saame kõige täpsema ülevaate ettevõtte tegevusest ning infovajadusest. Tuginedes saadud informatsioonile loodame olla kasulikud uute kontaktide ning äripartnerite leidmisel, probleemidele lahenduste otsinguil.

Liikmeks astumine on tasuta, kuid liikmeks vastuvõtmise järel on liige kohustatud maksma igal aastal liikmemaksu vastavalt koja üldkoosoleku poolt otsustatud liikmemaksu suurusele. Liikmetele on paljud koja poolt pakutavad teenused tasuta või tunduvalt soodsama hinnaga.

Liikmel on õigus kojast välja astuda igal ajal, kuid ta peab tasuma liikmemaksu ka selle majandusaasta eest, mille kestel tema liikmelisus lõppes. Loetakse, et kojast väljaastumise korral lõpeb liikmelisus päevast, mil koda saab kätte liikme kirjaliku väljaastumistaotluse.

EPKK LIIKMEMAKS:

 • Äriühingutele (OÜ, AS, TÜ) on EPKK liikmemaksu määraks 0,01% ettevõtte müügitulust; EPKK liikmeks olevatele piimatööstustele kohaldatakse täiendavat liikmemaksu 0,005% ettevõtte müügitulust.
 • Liikmemaks EPKK liikmeks olevale mittetulundusühingule arvutatakse mittetulundusühingu liikmeks olevate äriühingute müügitulu järgi – liikmemaksu määraks on 0,007% mittetulundusühingu liikmeks olevate ettevõtete müügitulust, füüsilisest isikust ettevõtjast liikmele kohaldatakse kindlasummalist liikmemaksu määra 6 eurot iga FIE kohta. EPKK liikmemaksu arvestamisel ei arvestata mittetulundusühingu liikmeid, kes on eraisikud, riigiasutused, sihtasutused või pole otseselt seotud EPKK tegevusvaldkonnaga.
 • Kõikidele EPKK liikmetele kehtib minimaalne liikmemaksu määr 500 eurot; maksimaalne põhiliikmemaksu summa on 10 000 eurot. EPKK minimaalset liikmemaksu määra kohaldatakse ka füüsilisest isikust ettevõtjast liikmele.
 • Kui EPKK liikmeks olevasse mittetulundusühingusse kuulub äriühing, kes kuulub ka otse EPKK liikmeskonda, siis selle ettevõtte müügitulu jäetakse mittetulundusühingu liikmemaksu määramisel arvestusest välja; kui äriühing kuulub mitmesse EPKK liikmeks olevasse mittetulundusühingusse, siis selle ettevõtte pealt arvestatud liikmemaks jaguneb solidaarselt mittetulundusühingute vahel, kuhu antud äriühing kuulub;
 • Endistele Eesti Põllumeeste Keskliidu liikmesorganisatsioonidele kehtib liikmemaksu erisus.

LISAINFO:

Infotalitus: Vevo Olevsoo, tel 6009349 või e-post: vevo@epkk.ee

NB! Liikmeskonna paremaks teenindamiseks palub EPKK teatada kõigist muudatustest ettevõtte rekvisiitides ning tegevusalades.