Astu EPKK liikmeks

Lugupeetud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liikmeks astuja!

Koja liikmeskonda saavad kuuluda põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad ja teised maamajandusettevõtjad ning mittetulundusühingud ja tulundusühistud, mille liikmeteks on põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad, metsa- ja maamajandusettevõtjad või nende ühingud.

Koja liikmeks vastuvõtmise otsustab nõukogu taotleja kirjaliku taotluse alusel. Taotlusele tuleb lisada taotleja põhikiri ja liikmete nimekiri. Nõukogu teeb otsuse taotleja liikmeks vastvõtmise või sellest keeldumise kohta hiljemalt kolme kuu jooksul arvates taotluse ja lisadokumentide kättesaamise päevast.

Astudes EPKK liikmeks tuleb täita liikmeks astumise avaldus, mis on kõigi liikmeskonda kuuluvate ettevõtete registreerimise alus. Palume vastata kõikidele küsimustele nii täpselt kui võimalik, erilist tähelepanu pöörates tegevusvaldkondi ja toodangut puudutavatele punktidele – nende punktide põhjal saame kõige täpsema ülevaate ettevõtte tegevusest ning infovajadusest. Tuginedes saadud informatsioonile loodame olla kasulikud uute kontaktide ning äripartnerite leidmisel, probleemidele lahenduste otsinguil.

Liikmeks astumine on tasuta, kuid liikmeks vastuvõtmise järel on liige kohustatud maksma igal aastal liikmemaksu vastavalt koja üldkoosoleku poolt otsustatud liikmemaksu suurusele. Liikmetele on paljud koja poolt pakutavad teenused tasuta või tunduvalt soodsama hinnaga.

Liikmel on õigus kojast välja astuda igal ajal, kuid ta peab tasuma liikmemaksu ka selle majandusaasta eest, mille kestel tema liikmelisus lõppes. Loetakse, et kojast väljaastumise korral lõpeb liikmelisus päevast, mil koda saab kätte liikme kirjaliku väljaastumistaotluse.

EPKK liikmemaks:

*            Äriühingutele (OÜ, AS, TÜ) on EPKK liikmemaksu määraks 0,01% ettevõtte müügitulust; EPKK liikmeks olevatele piimatööstustele kohaldatakse täiendavat liikmemaksu 0,005% ettevõtte müügitulust.

*            Liikmemaks EPKK liikmeks olevale mittetulundusühingule arvutatakse mittetulundusühingu liikmeks olevate äriühingute müügitulu järgi – liikmemaksu määraks on 0,007% mittetulundusühingu liikmeks olevate ettevõtete müügitulust, füüsilisest isikust ettevõtjast liikmele kohaldatakse kindlasummalist liikmemaksu määra 6 eurot iga FIE kohta. EPKK liikmemaksu arvestamisel ei arvestata mittetulundusühingu liikmeid, kes on eraisikud, riigiasutused, sihtasutused või pole otseselt seotud EPKK tegevusvaldkonnaga.

*            Kõikidele EPKK liikmetele kehtib minimaalne liikmemaksu määr 500 eurot; maksimaalne põhiliikmemaksu summa on 10 000 eurot. EPKK minimaalset liikmemaksu määra kohaldatakse ka füüsilisest isikust ettevõtjast liikmele.

*            Kui EPKK liikmeks olevasse mittetulundusühingusse kuulub äriühing, kes kuulub ka otse EPKK liikmeskonda, siis selle ettevõtte müügitulu jäetakse mittetulundusühingu liikmemaksu määramisel arvestusest välja; kui äriühing kuulub mitmesse EPKK liikmeks olevasse mittetulundusühingusse, siis selle ettevõtte pealt arvestatud liikmemaks jaguneb solidaarselt mittetulundusühingute vahel, kuhu antud äriühing kuulub;

*            Endistele Eesti Põllumeeste Keskliidu liikmesorganisatsioonidele kehtib liikmemaksu erisus.

 

Täiendav informatsioon:

Infotalitus: Vevo Olevsoo 6009349 või e-post: vevo@epkk.ee

NB! Liikmeskonna paremaks teenindamiseks palub EPKK teatada kõigist muudatustest ettevõtte rekvisiitides ning tegevusalades.