Astu EPKK liikmeks

Lugupeetud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liikmeks astuja!

Koja liikmeskonda saavad kuuluda põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad ja teised maamajandusettevõtjad ning mittetulundusühingud ja tulundusühistud, mille liikmeteks on põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad, metsa- ja maamajandusettevõtjad või nende ühingud.

Koja liikmeks vastuvõtmise otsustab nõukogu taotleja kirjaliku taotluse alusel. Taotlusele tuleb lisada taotleja põhikiri ja liikmete nimekiri. Nõukogu teeb otsuse taotleja liikmeks vastvõtmise või sellest keeldumise kohta hiljemalt kolme kuu jooksul arvates taotluse ja lisadokumentide kättesaamise päevast.

Astudes EPKK liikmeks tuleb täita liikmeks astumise avaldus, mis on kõigi liikmeskonda kuuluvate ettevõtete registreerimise alus. Palume vastata kõikidele küsimustele nii täpselt kui võimalik, erilist tähelepanu pöörates tegevusvaldkondi ja toodangut puudutavatele punktidele – nende punktide põhjal saame kõige täpsema ülevaate ettevõtte tegevusest ning infovajadusest. Tuginedes saadud informatsioonile loodame olla kasulikud uute kontaktide ning äripartnerite leidmisel, probleemidele lahenduste otsinguil.

Liikmeks astumine on tasuta, kuid liikmeks vastuvõtmise järel on liige kohustatud maksma igal aastal liikmemaksu vastavalt koja üldkoosoleku poolt otsustatud liikmemaksu suurusele. Liikmetele on paljud koja poolt pakutavad teenused tasuta või tunduvalt soodsama hinnaga.

Liikmel on õigus kojast välja astuda igal ajal, kuid ta peab tasuma liikmemaksu ka selle majandusaasta eest, mille kestel tema liikmelisus lõppes. Loetakse, et kojast väljaastumise korral lõpeb liikmelisus päevast, mil koda saab kätte liikme kirjaliku väljaastumistaotluse.

 

Aastane liikmemaks alates 2016. aastast:

EPKK liikmeks oleva ettevõtte aastane müügitulu EPKK liikmemaks
kuni 2 000 000 EUR ja FIE-d 500 EUR
2 000 001 – 3 000 000 EUR 700 EUR
3 000 001 – 6 000 000 EUR 900 EUR
6 000 001 – 10 000 000 EUR 1100 EUR
10 000 001 – 20 000 000 EUR 1300 EUR
20 000 001 – 30 000 000 EUR 1600 EUR
30 000 001 – 40 000 000 EUR 1800 EUR
üle 40 000 001 EUR 2000 EUR
EPKK liikmeks oleva MTÜ poolt oma liikmetelt kogutav liikmemaks aastas EPKK liikmemaks
kuni 10 000 EUR 500 EUR
10 001 – 25 000 EUR 700 EUR
üle 25 001 EUR 900 EUR

 

Täiendav informatsioon:

Infotalitus: Vevo Olevsoo 6009349 või e-post: vevo@epkk.ee

NB! Liikmeskonna paremaks teenindamiseks palub EPKK teatada kõigist muudatustest ettevõtte rekvisiitides ning tegevusalades.